கடவுள் பெயரை மறைத்து வெளியிட்ட தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து நீராரும் கடலுடுத்த


தமிழ்த்தாயின் வாழ்த்து என்ற பெயரில், பாடலின் அனைத்து வரிகளையும் வெளியிடாமல், கடவுளைப் பற்றி புகழ்ந்து உள்ள வரிகளை நீக்கி விட்டு, தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து என்ற பெயரில், வெளியிட்ட வர்கள், தமிழ் க் காவலர்!

தமிழை மற்றும் சுந்தரம் பிள்ளையையும் ஏமாற்றுவது அல்லவா!

நான் தமிழை மறைத்த கூட்டம் என ஆங்கிலத்தில் எழுதி ய பதிவு இதோ.

Group in Tamil Nadu has been systematically suppressing a portion of History of the Tamizh which speak about the Vedas and The Purans.

 

This group,boot-lickers of the British Raj,fueled by the false and dis-proven Theory of Aryan Invasion , mainly promoted by the Justice party,

 

purported to look after the welfare of the Tamils(interestingly

 

the Leaders of the Party were not Tamils, but Telugu Theagaraya Chettiar and a Malayali!)

 

suppressed the truth.

 

The self-styled rationalist Periyar, EVR, Leader of the Tamils(again self-proclaimed)Karunanidhi and his minions were abetting this fraud.

 

Their intention was to hide the fact that the Tamils had strong roots with The Sanatana Dharma.

 

What they forgot(Really?)  is that in the process the Richness and the cultural Heritage, even the Date of the Tamil Sangam Literature was made to look recent!

 

Let me quote.

It is a fact that archaeology in the South has so far unearthed little that can compare to findings in the North in terms of ancientness, massiveness or sophistication�: the emergence of urban civilization in Tamil Nadu is now fixed at the second or third century BC, about two and a half millennia after the appearance of Indus cities. Moreover, we do not have any fully or largely excavated city or even medium-sized town�: Madurai, the ancient capital of the Pandya kingdom, has hardly been explored at all�; Uraiyur, that of the early Cholas, saw a dozen trenches�;[5] Kanchipuram, the Pallavas� capital, had seventeen, and Karur, that of the Cheras, hardly more�; Kaveripattinam,[6] part of the famous ancient city of Puhar (the first setting of the Shilappadikaram epic), saw more widespread excavations, yet limited with regard to the potential the site offers. The same may be said of Arikamedu (just south of Pondicherry), despite excavations by Jouveau-Dubreuil, Wheeler, and several other teams right up to the 1990s.[7]

https://ramanan50.wordpress.com/2014/05/29/tamil-group-hid-tamil-history-veda-references/

முழுமையான தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து.

நீ ராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்தைக் கெழிலொழுகும்
சீராரும் வதனமெனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில்
தெக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிறைநுதலும் தரித்தநறும் திலகமுமே!
அத்திலக வாசனைபோல் அனைத்துலகும் இன்பமுற
எத்திசையும் புகழ்மணக்க இருந்தபெரும் தமிழணங்கே!

*பல்லுயிரும் பலவுலகும் படைத்தளித்துத் துடைக்கினுமோர்
எல்லையறு பரம்பொருள்முன் இருந்தபடி இருப்பதுபோல்
கன்னடமுங் களிதெலுங்கும் கவின்மலையாளமும் துளுவும்
உன்னுதரத் தேயுதித்தே ஒன்றுபல வாகிடினும்
ஆரியம்போல் உலகவழக்கழிந்தொழிந்து சிதையாவுன்
சீரிளமைத் திறம்வியந்து செயன்மறந்து வாழ்த்துதுமே!”
– மனோன்மணியம் சுந்தரனார்

*இப்பகுதி அரசின் தமிழ்த் தாய் வாழ்த்தி ல் இடம் பெறவில்லை.

 

திருத்தப்பட்ட தமிழக அரசு அறிவித்த தமிழ்த் தாய் வாழ்த்து இதோ.

நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்தைக் கெழிலொழுகும்

சீராரும் வதனமெனத் திகழ் பரதக் கண்டமிதில்
தெக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிறைநுதலும் தரித்தநறுந் திலகமுமே
அத்திலக வாசனைபோல் அனைத்துலகும் இன்பமுற
எத்திசையும் புகழ்மணக்க இருந்தபெருந் தமிழணங்கே!
தமிழணங்கே!

உன் சீரிளமைத் திறம்வியந்து
செயல்மறந்து வாழ்த்துதுமே!
வாழ்த்துதுமே!!
வாழ்த்துதுமே!!!”

மனோன்மணீயத்தில் இடம்பெற்ற தமிழ்த் தாய் வணக்கப் பாடலான நீராருங் கடலுடுத்த நிலமடந்தைக் கெழிலொழுகும்என்ற பாடல் தமிழ் நாடு அரசினரால் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப்பாடலாக ஜூன் 1970 இல் அறிவிக்கப்பட்டது.

Source.

https://ta.m.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%86._%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%B3%E0%AF%88#%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%AF%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%8D

Advertisements

Pallava Dynasty Descended From Aswathama?

Chera dynasty seems to lie with Ila,the term Elam seems to be from this word(daughter of Vaiwastha Manu, the ancestor of Lord Rama, the First Human, who migrated to Ayodhya due to a Tsunami in South India.

Manus son Ikshvaku founded the Surya vamsa , the Solar dynasty from Ayodhy


The origin of the Tamil dynasties is quiet old and Tamil /Tamils are referred to in the Ramayana, Mahabharatha, Vishnu Purana, Sanskrit literature, for example in Kalidasa’s Raghuvamsa.

The Pandyas trace their ancestry to Lord Shiva whom they considered to be their Family Elder.

Cholas trace themselves to Suryavamsa, Solar Dynasty to which Rama belonged and some records indicate they trace themselves to Sage Kasyapa.

Chera dynasty seems to lie with Ila,the term Elam seems to be from this word(daughter of Vaiwastha Manu, the ancestor of Lord Rama, the First Human, who migrated to Ayodhya due to a Tsunami in South India.

Manus son Ikshvaku founded the Suryavamsa , the Solar dynasty from Ayodhya.

The Cheras seem to belong the female lineage of Manu.

Now, there is another dynasty which was powerful.

IT was the Pallava Dynasty which ruled from Kanchipuram,Tamil Nadu.

The Mahabalipuram shore temples are the handiwork of Mahendra and his son Narasimhavarma Pallava.

Simha vishnu was the father of Mahendra Varma Pallava.

The inscription in Amaravathi Andhra refers that Simhavishnu was from the lineage of Aswathama.

But interestingly, the Pallava kings of Kanchi, had this legend about their genealogy, described in an inscription found near Amaravathi, Andhra, from the reign of Simhavarma Pallava,

According to which, a child was born to Aswattama and an celestial dame (apsara?) in the woods and was abandoned in a bed of creepers. And that child eventually started the dynasty.

The words for “creepers” is Pallavam, Pouthram in Sanskrit and in Tamizh, “thulir, thondai”. Hence the Pallavas aka Botharasas aka Thondaimaans.

Reference. https://www.quora.com/Did-Ashwathama-from-the-Mahabharatha-marry

There is another reference to the Pallava Dynasty in the old Tamil Epic Manimekalai , which is one of the Five Epics of Tamil, which states that the Thondamans were the descendants of Aswathama.

Cholas are also traced this way.

The earliest documentation on the Pallavas is the three copper-plate grants, now referred to as the Mayidavolu, Hirahadagalli and the British Museum plates (Durga Prasad, 1988) belonging to Skandavarman I and written in Prakrit. Skandavarman appears to have been the first great ruler of the early Pallavas, though there are references to other early Pallavas who were probably predecessors of Skandavarman.Skandavarman extended his dominions from the Krishna in the north to the Pennar in the south and to the Bellary district in the West. He performed the Aswamedhaand other Vedic sacrifices and bore the title of “Supreme King of Kings devoted to dharma”

In the reign of Simhavarman IV, who ascended the throne in 436, the territories lost to the Vishnukundins in the north up to the mouth of the Krishna were recovered.The early Pallava history from this period onwards is furnished by a dozen or so copper-plate grants in Sanskrit. They are all dated in the regnal years of the kings.

..

attributes the origin of the first Pallava King from a liaison between the daughter of a Naga king of Manipallava named Pilli Valai (Pilivalai) with a Chola king, Killivalavan, out of which union was born a prince, who was lost in ship wreck and found with a twig (pallava) of Cephalandra Indica (Tondai) around his ankle and hence named Tondai-man. Another version states that “Pallava” was born from the union of the Brahmin Ashvatthama with a Naga Princess also supposedly supported in the sixth verse of the Bahur plates which states “From Ashvatthama was born the king named Pallava”. The Pallavas themselves claimed to descend from Brahma and Ashwathama.

Though Manimekalai posits Ilam Tiriyan as a Chola, not a Pallava, the Velurpalaiyam plates dated to 852, do not mention the Cholas. Instead, they credit the Naga liaison episode, and creation of the Pallava line, to a different Pallava king named Virakurcha, while preserving its legitimising significance:

…from him (Aśvatthāman) in order (came) Pallava, the lord of the whole earth, whose fame was bewildering. Thence, came into existence the race of Pallavas… [including the son of Chūtapallava] Vīrakūrcha, of celebrated name, who simultaneously with (the hand of) the daughter of the chief of serpents grasped also the complete insignia of royalty and became famous.

Historically, early relations between Nagas and Pallavas became well-established before the myth of Pallava’s birth to Ashvatthama took root

தமிழ் வரலாறு பதினைந்து லக்ஷம் வருடங்களுக்கு முற்பட்டது சென்னையில் அகழாய்வு

ஆனால் தற்போது மேற்கூறிய ஆய்வின் மூலமாக, சென்னை அடுத்த Athirampakkam கள ஆய்வில் ராபர்ட் புரூஸ் கண்டு எடுத்த கல் கருவிகள் சுமார் பதினைந்து லக்ஷம் வருடங்களுக்கு முற்பட்டது என்பது தெரிய வந்துள்ளது


தமிழின் நீண்ட வரலாறு பற்றியும் தமிழரின் பண்டைய கலாச்சாரம் பற்றியும் விரிவாக பல பதிவுகளை பிரசுரித்து இருக்கிறேன்.

இது வரை தமிழின் வரலாறு சுமார் 2000 அ‌ல்லது 5000 வருடங்களுக்கு முற்பட்டது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்திருந்தனர்.

ஆனால், தமிழர்கள் சுமார் 74,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வாழ்ந்துள்ளனர் என்றும்,பூம்புகார் 30 000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது என்றும்,அவற்றை அகழாய்வு சான்றுகளுடன் எழுதி உள்ளேன்
இக்கட்டுரைகள் எனது ஆங்கில வலைத் தளத்தில் உள்ளன (www.ramanan50.wordpress.com )

1863 ஆம் ஆண்டு சென்னையில் உள்ள பல்லாவரம் parade ground இல் ராபர்ட் புரூஸ் என்பவர் ஒரு கல்லைக் கண்டு எடுத்தார்.

அதனை ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்திய பின் அது மிகப்

பழைமை வாய்ந்தது எனத் தெரிய வந்ததது.

இருபதாம் நூற்றாண்டில் பன்னிரண்டு வருட ஆய்வுக்குப் பின் அக்கல் கற்காலத்தில் பயன் படுத்தப் பட்டது என அறுதி செய்யப்பட்டது.

இது Paleolithic or Acheulian எனப்படும் கைகளால் செய்யப்பட்ட கல் கருவிகள் காலம்.

இது, இது வரை ஆப்பிரிக்கா கண்டத்தில் கையாளப்பட்டு வந்தது என்றும், இக்காலம் பதினாறு லக்ஷம் வருடத்திற்கு முற்பட்டது எ‌ன்று‌ம், எனவே மனித குலம் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து பரவியது என்றும் கூறப் பட்டு வந்தது.

ஆனால் தற்போது மேற்கூறிய ஆய்வின் மூலமாக, சென்னை அடுத்த Athirampakkam கள ஆய்வில் ராபர்ட் புரூஸ் கண்டு எடுத்த கல் கருவிகள் சுமார் பதினைந்து லக்ஷம் வருடங்களுக்கு முற்பட்டது என்பது தெரிய வந்துள்ளது.

ஆராய்ச்சி விவரங்களுக்கு கீழ்க் கண்ட பதிவைப் பார்க்கவும்.

https://ramanan50.wordpress.com/2015/06/01/million-year-tamil-site-pallavaram-chennai-dated-report/

சயின்ஸ் ஆராய்ச்சி தள இணைப்பு.

Abstract
South Asia is rich in Lower Paleolithic Acheulian sites. These have been attributed to the Middle Pleistocene on the basis of a small number of dates, with a few older but disputed age estimates. Here, we report new ages from the excavated site of Attirampakkam, where paleomagnetic measurements and direct 26Al/10Be burial dating of stone artifacts now position the earliest Acheulian levels as no younger than 1.07 million years ago (Ma), with a pooled average age of 1.51 ± 0.07 Ma. These results reveal that, during the Early Pleistocene, India was already occupied by hominins fully conversant with an Acheulian technology including handaxes and cleavers among other artifacts. This implies that a spread of bifacial technologies across Asia occurred earlier than previously accepted.

http://science.sciencemag.org/content/331/6024/1596

Date Of Buddha 9000 BC?

More important is the fact that Silappatikaram refers to Buddhism extensively.

This implies Buddhism,The Buddha should be dated 11,000 years back.


Archeological findings unearthed recently in Tamil Nadu  shake up traditional historical dates assigned to many events in India.

The finding of Poompuhar,Kaverippommpattinam,Tamil Nadu on the shores off Tamil date pushes the date of Poompuhar by at least 14,000 years.

In fact this can be as far back by 30,000 years.

The place is called Poompuhar. It lies on southeast India’s Coromandel coast facing the Bay of Bengal between modern Tamil Nadu and Sri Lanka. Its immediate offshore area has been the subject of marine archaeological investigations by India’s National Institute of Oceanography since the 1980’s — and numerous non-controversial finds of man-made structures dated between the third century AD and the third century BC have been made in the “inter-tidal zone” close to shore at depths down to 6 feet (approximately 2 metres).

These finds of structures in shallow water (some so shallow that they are exposed at low tide) have been quite widely written-up in the archaeological literature. But for some reason other discoveries that the NIO has made in deeper water off Poompuhar have attracted no attention at all. Most notably these other discoveries include a second completely separate group of structures fully three miles from the Poompuhar shore in water that is more than 70 feet (23 metres) deep. The lack of interest is surprising because to anyone with even minimal knowledge of post-glacial sea-level rise their depth of submergence is – or should be – highly anomalous. Indeed according to Glenn Milne’s sea-level data the land on which these structures were built last stood above water at the end of the Ice Age more than 11,000 years ago.

Is it a coincidence that there are ancient Tamil flood myths that speak of a great kingdom that once existed in this area called Kumari Kandam that was swallowed up by the sea? Amazingly the myths put a date of 11,600 years ago on these events — the same timeframe given by Plato for the end of Atlantis in another ocean.’

https://ramanan50.wordpress.com/2017/07/06/tamil-sangam-dates-4140-to-14000-bc/

Silappadikaram refers to Buddhism in detail and the author Ilango Adigal,brother of Chera King,Cheran Chenguttuvan,was a Buddhist monk.

The authorship of Silappatikaram is credited to the pseudonym Ilango Adigal (“Prince-Ascetic”). He is reputed to be the brother of Chera king Senguttuvan, although there is no evidence in the Sangam poetries that the famous king had a brother. There are also claims that Ilango Adigal was a contemporary of Sattanar, the author of Manimekalai..The prologues of each of these books tell us that each were read out to the author of the other [Silappatikaram, pathigam 90]. From comparative studies between Silappatikaram and certain Buddhist and Jain works such as Nyayaprakasa, the date of Silappatikaram has been determined to be around the fifth and the sixth centuries CE’

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Silappatikaram

Manimekalai ,another epic of Tamil is also Buddhist in approach and is believed to have been composed around the same time as that of Silappadikaram.

These texts have been assigned between fifth and sixth century BC.

Poompuhar remains Tamil Nadu,India.image
Poompuhar remains Tamil Nadu,India.

However,as most of the events narrated in Silappadikaram take place in Poompuhar,called Kaverippommpatinam then,and Poompuhar’s date can be pushed back by 14,000 years at least,Silappatikaram can be dated around the same time.

https://ramanan50.wordpress.com/2015/03/02/poompuhar-find-sets-tamilhinduism-by-atleast-20000-years/

More important is the fact that Silappatikaram refers to Buddhism extensively.

This implies Buddhism,The Buddha should be dated 11,000 years back.

But the current date assigned to Buddha is,

Scholars are hesitant to make unqualified claims about the historical facts of the Buddha’s life. Most accept that he lived, taught and founded a monastic order during the Mahajanapada era during the reign of Bimbisara (c. 558 – c. 491 BCE, or c. 400 BCE’

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha

How and Why?

*The archeological finding related here and more dates arrived at based on Archeology makes one ponder over the present dates assigned to ancient history and our present concept of Time and Multiverses.

I have written on these issues under Hinduism,Astronomy,Physics.e

I am aware that the date arrived for Buddha places him before Ramayana.

It is interesting to note that many Buddhist concepts are found in the Bhagavad Gita.

Shall be writing on this.

Featured Image Credit.

http://soulwritings.ca/tag/miracles/page/2/

Sangam Tamils Prepared Biriyani Used Barbeque

Porunaraatrupadai describes,among others,the feast hosted by Karikal Chozhan.

He hosted a feast,which included ‘ஊன் சோறு ‘

This is the modern Mutton Biriyani.

Also he used Barbecue method to cook meat,by stringing meat in an iron rod and roasted it by indirect Fire.


Evolution of Cuisine takes a long time to evolve.

The edible are to be found by trial and error,

The combination of the ingredients is to arrived at,

Whether is healthy and nourishing is to be ascertained,

The food has to suit the environment.

This takes time,even hundreds of years to arrive at a standard cuisine.

Cuisine is an identifying mark of Culture.

I have written on the Food Habits of the Vedic people.

I am studying the Cuisine of Tamils as foundin the Sangam Classics,which are asigned around 3000BC.

The term ‘Cuisine’ is from the Tamil word Kusini,குசினி.

My view is that this date can be pushed back,at a conservative estimate,by 11,000 years.

Please read my articles on this.

I am providing details of the fact that the ancient Tamils cooked Biriyani and used Barbecue style of cooking.

They also mastered the art of making different kinds of Liquor.

I shall write in detail about the food habits,methods of preparation of ancient Tamils separately

Here I shall deal with Biriyani,which we consider as a Mughal Innovation and Barbecue,a western method.

Tamil Sangam classics is a record of the lifestyle of the Tamils.

I had,in another article,Lemuria,Home of Tamils 230 Million years old,about the literary works of Sangam period.

Among these is Porunaraatrupadai,the Path traveled by the Warriors.

Aatrupadai means ‘setting the right Course’

Just as River has to be channelised by erecting bunds,dams,life should be regulated to have a meaning.

Aatrupadai chronicles of events and sets standard of behaviour.

Porunaraatrupadai describes,among others,the feast hosted by Karikal Chozhan.

Karikala was a Chola king who ruled in southern during the Sangam Period.He is recognised as the greatest of the early Chola.

He hosted a feast,which included ‘ஊன் சோறு ‘

This is the modern Mutton Biriyani.

Also he used Barbecue method to cook meat,by stringing meat in an iron rod and roasted it by indirect Fire.

சோழநாட்டு மன்னனான கரிகாலன், தன்னை நாடி வந்த பொருநனுக்கும் அவனைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் உணவளித்த திறம் பொருநர் ஆற்றுப்படையில் பின்வருமாறு பேசப்பட்டுள்ளது:


பொருநர் அரண்மனையை அடைந்தவுடன் பணிப்பெண்டிர், பருகியவரை மயங்கச் செய்யும் மகிழை (கள்ளை)ப் பொற்கலங்களில் வார்த்துத் தந்தனர் (அடி, 84-88). பொருநர் அதனை உண்டு, வந்த களைப்பைப் போக்கிக்கொண்டனர். கொழுத்த செம்மறிக்கிடாயின் இறைச்சித்துண்டங்கள் சில, இரும்புக் கம்பியில் கோத்துச் சுடப்பட்டன; வேறு சில இறைச்சி வகைகள், வேகவைக்கப்பட்டன; பல வடிவங்களில் அமைத்த பல்வேறு இனிப்புச் சுவையுடைய பண்ணியாரங்கள் (தின்பண்டங்கள்) வைக்கப்பட்டன. முல்லை அரும்பை ஒத்த மெல்லிய அரிசிச்சோறும் படைக்கப்பட்டது. பாலைக் காய்ச்சி அதனோடு கூட்டின பொரிக்கறிகளும் வைக்கப்பட்டன (அடி, 103-116). பிரியா விடைபெறும்பொழுது இனியபூ (குங்குமப்பூ) மணக்கின்ற தேறல் (கள் தெளிவு) பருகத் தரப்பட்டது (அடி, 157).’
Source. http://www.varalaaru.com/design/article.aspx?ArticleID=543

கதுமெனக் கரைந்து வம்மெனக் கூஉய்

அதன்முறை கழிப்பிய பின்றைப் பதனறிந்து
துராஅய் துற்றிய துருவையம் புழுக்கின்
பராஅரை வேவை பருகெனத் தண்டிக்
காழிற் சுட்ட கோழூன் கொழூங்குறை … 105

ஊழின் ஊழின் வாய்வெய் தொற்றி
அவையவை முனிகுவ மெனினே சுவைய
வேறுபல் லுருவின் விரகுதந் திரீஇ
மண்ணமை முழவின் பண்ணமை சீறியாழ்
ஒண்ணுதல் விறலியர் பாணி தூங்க …. 110

மகிழ்ப்பதம் பன்னாட் கழிப்பி யருநாள்
அவிழ்ப்பதங் கொள்கென் றிரப்ப முகிழ்த்தகை
முரவை போகிய முரியா அரிசி
விரலென நிமிர்ந்த நிரலமை புழுக்கல்
பரல்வறைக் கருனை காடியின் மிதப்ப … 115

Source. http://ilakkiyam.com/iyal/52-tamil/iyal/sangailakkiyam/pathinenmerkanaku/pathupattu/3784-porunaraatrupadai

Featured image credit. http://www.ajithkumar.cc/history/karikala-chola-the-chola-king-the-greatest-visionary/attachment/karikaala-cholan/http://www.ajithkumar.cc/history/karikala-chola-the-chola-king-the-greatest-visionary/attachment/karikaala-cholan/

Tamil Sangam Dates 4140 to 14,000 BC

Assuming ,at the most conservative level ,that the Tsunami struck immediately before Silappadikaram period,which is unlikely as to reconstruct the Land and take the language to classical level of Silappadikaram would have required at least five thousand years,we can assign the last Tsunami at 14,000 BC.

And taking the account of Tamil classics for the duration of each Sangam at ( there is novreason to doubt this as their version about Third Tsunami is validated,


Dates assigned to Events,persona and literature of India are undergoing a thorough overall ,thanks to new findings in Archaeology Anthropological research,new advanced technics and simulated software of ancient events.

The dates of the following have been pushed back and Indian Ithihasas,Ramayana and Mahabharatha have been found to be recorded History.

Rig Veda ,by 50,000 years,

Ramayana placed at 5114 BC,

Mahabharatha, at 3000 BC.

* for the anomalies of dates in Ramayana,which the Puranas say had happened about a million years ago and Mahabharatha did happen thousands of years later to Ramayana,Ramayana had taken place in Tretha Yuga and Mahabharatha during Dwapara Yuga,please check my article Rama’s Death precedes Krishna’s by 200 years?

And many more arbitrarily assigned dates have been revised.

Now to another ancient Culture and Language ofcIndia,Tamil.

Tamils have a hoary past and they have been referred to in the Vedas,Puranas ,Ramayana and Mahabharatha.

They were a powerful maritime power and references are made by Ancient Greek Historians including Periplus and Roman records the presence of Tamils in Roman Empire and the Romans had a colony of their own in Musiri,Tamil Nadu.

The ancient grammar book available,Tholkappiyam speaks of land extending up to 7000 miles from Kanya Kumari to The South,which is somewhere near New Zealand.

Sage Agastya,the co founder of Tamil along with Lord Shiva is found in New Zealand and Micronesia.

Shiva, the Primary Deity of the Tamils is worshipped by the Aborigines of Australia.

Sage Agastya’s date is confirmed by Astronomy,Star Canopus.

Tamil records speak of Three Conclaves of Poets in Tami Land.

These were called Tamizh Sangam..

Nakkīrar describes three “Sangams” (caṅkam) spanning thousands of years. The first Sangam (mutaṟcaṅkam)mudharchangam is described as having been held at “the Madurai which was submerged by the sea”, lasted a total of 4400 years, and had 549 members, which supposedly included some gods of the Hindu pantheon such as SivaKubera and Murugan. A total of 4449 poets are described as having composed songs for this Sangam. There were 89 Pandiya kings starting from Kaysina valudi to Kadungon were decedents and rulers of that period..The grammar followed in the first sangam was agattiyam. The poems composed were Paripaadal, mudunarai, mudukurugu, kalariyavirai. If credence is given to the commentary of Irayanar Ahapporul, the beginning of sangam should be placed somewhere in 9000 BC.’

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tamil_Sangams

Silappadikaram,one of the Five Epics ,which came later to Sangam period is dated at 1 AD.

Recent excavations of Poompuhar,which was called Kaverippoompattinam date pushes it back by 11,000 years.

The date of Poompuhar artifact was arrived at and verified by  Glenn Milne Sea Level changes.

The place is called Poompuhar. It lies on southeast India’s Coromandel coast facing the Bay of Bengal between modern Tamil Nadu and Sri Lanka. Its immediate offshore area has been the subject of marine archaeological investigations by India’s National Institute of Oceanography since the 1980’s — and numerous non-controversial finds of man-made structures dated between the third century AD and the third century BC have been made in the “inter-tidal zone” close to shore at depths down to 6 feet (approximately 2 metres).

These finds of structures in shallow water (some so shallow that they are exposed at low tide) have been quite widely written-up in the archaeological literature. But for some reason other discoveries that the NIO has made in deeper water off Poompuhar have attracted no attention at all. Most notably these other discoveries include a second completely separate group of structures fully three miles from the Poompuhar shore in water that is more than 70 feet (23 metres) deep. The lack of interest is surprising because to anyone with even minimal knowledge of post-glacial sea-level rise their depth of submergence is – or should be – highly anomalous. Indeed according to Glenn Milne’s sea-level data the land on which these structures were built last stood above water at the end of the Ice Age more than 11,000 years ago.

Is it a coincidence that there are ancient Tamil flood myths that speak of a great kingdom that once existed in this area called Kumari Kandam that was swallowed up by the sea? Amazingly the myths put a date of 11,600 years ago on these events — the same timeframe given by Plato for the end of Atlantis in another ocean.

Like the cities in the Gulf of Cambay the underwater structures three miles offshore of Poompuhar were first identified by an instrument called sidescan sonar that profiles the seabed. One structure in particular was singled out for investigation and was explored by divers from India’s National Institute of Oceanography in 1991 and 1993. Although they were not at that time aware of the implications of its depth of submergence — i.e. that it is at least 11,500 years old — the 1991 study confirms that it is man-made and describes it as:

a horse-shoe-shaped object, its height being one to two metres. A few stone blocks were found in the one-metre wide arm. The distance between the two arms in 20 metres. Whether the object is a shrine or some other man-made structure now at 23 metres [70 feet] depth remains to be examined in the next field season.

The 1993 study refines the measurements:

The structure of U-shape was located at a water depth of 23 metres which is about 5 kilometres off shore. The total peripheral length of the object is 85 metres while the distance between the two arms is 13 metres and the maximum height is 2 metres Divers observed growth of thick marine organism on the structure, but in some sections a few courses of masonry were noted.

Graham Hancock is an advocate of this theory and I subscribe to this as this has more science to back it up.

The Glenn Milne Theory of Sea Level Change places a landmass Sundaland.

Sundaland was a cluster of islands in South consisted of Malay peninsula, Java, Sumatra, Borneo and other surrounding areas.’

So it is logical to arrive at the conclusion that the Silappadikaram Town was in existence around 11000 CE and for a rich language as Tamil to develop, from a dialect, colloquial form and then to literary ,it requires  minimum  5000 Years.

And Tamil quotes Ithihasas ,Ramayana and Mahabharata and the Vedas.

That should place these Ithihasas earlier .

Hence based on this evidence available now, Tamil should be at least 16000 years old and the Sanskrit Puranas earlier.

Please read my Post Million Year Old Tamil quotes Vedas and they quote Tamil.

But we are assigning Tamil Sangam at 5 BC and Rig veda at 5000 BC!’

https://ramanan50.wordpress.com/2015/03/02/poompuhar-find-sets-tamilhinduism-by-atleast-20000-years/

Silappadikaram and its sister Epic Manimekalai speaks of the Tsunami that devoured the Tamil land.

And this is the Third Tsunami,the earlier two having swallowed Tamil land .

Assuming ,at the most conservative level ,that the Tsunami struck immediately before Silappadikaram period,which is unlikely as to reconstruct the Land and take the language to classical level of Silappadikaram would have required at least five thousand years,we can assign the last Tsunami at 14,000 BC.

And taking the account of Tamil classics for the duration of each Sangam at ( there is novreason to doubt this as their version about Third Tsunami is validated,

‘First Sangam.-It was said to be located in Then Madurai (now part of Madurai) under the patronage of 89 Pandya kings, during this period. It is said to have lasted for 4,440 years,

Second Sangam-The second Sangam was convened in Kapatapuram. This Sangam lasted for 3700 years and had 59 members, with 3700 poets participating. There were 59 Pandiya kings starting from Vendercceliyan to Mudattirumaran were decedents and rulers of that period. This city was also submerged in sea. Ramayana and Arthashastra of Kautalya corroborates the existence of a city named Kavatapuram.

Third Sangam-The Third Sangam (Tamil: மூன்றாம் சங்கம், Moondram Sangam) was a historical assembly and the last of the three Tamil Sangams. Established under the aegis of 49 Pandyan kings, it ran for 1850 years, ending around the time that Christianity emerged’

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sangam_period

Third Sangam 12,250 to 14000 ( 14000-1850)

Second Sangam 8550 to 12,250 ( 12,250-3700) and

First Sangam.   4140 to 8550.(8750-4440).

Tamils Colony In Egypt 300 BC Berenice Red Sea

Tamils were the forerunners of Hitties,Elamitites,Incas and Mayas.

Evidence of Tamil presence has been found in Oman and other areas surrounding it.

There had been vigorous trade going on between Tamils and people of the rest of the world due to the strong Naval, power,especially the Cholas.

The traders were called Thisai Vanigar Einootruvar,Corporation of 500 Traders.

Salient points.

1.The Tamils had a business corporation, consisted of businessmen who traded within


I have written that Tamils spread throughout the world in ancient times.

They settled around the world along with people who were following Sanatana Dharma.

Tamils were the forerunners of Hitties,Elamitites,Incas and Mayas.

Evidence of Tamil presence has been found in Oman and other areas surrounding it.

There had been vigorous trade going on between Tamils and people of the rest of the world due to the strong Naval, power,especially the Cholas.

The traders were called Thisai Vanigar Einootruvar,Corporation of 500 Traders.

Salient points.

1.The Tamils had a business corporation, consisted of businessmen who traded within India and abroad.

2.The group was called Thisai vanigar Einootruvar, 5oo traders who trade throughout the world.

This reference to 500 appears around 9th century AD.

However there is another, generally accepted group is called Thisai vanigar Aayirathu Einootruvar, that is 1500 people.

The reference is found in Silappadikaram, a Tamil Classic.

World’s First Business Corporation

The trade relations were so close that each had established a colony for themselves in the other country.

Thus we have Roman colony unearthed near Madurai,Tamil Nadu.

Augustus Temple in Musiri Roman Colony in Madurai

There was a colony of Tamil people in Egypt around 300 BC .

‘Berenice (Berenike) or Berenice Troglodytica (Greek: Βερενίκη), also known as Baranis, is an ancient seaport of Egypt on the west coast of the Red Sea. It is situated about 825 km south of Suez and 260 km east of Aswan in Upper Egypt…..

It was founded in 275 BC by Ptolemy II Philadelphus (285–246 BC), who named it after his mother, Berenice I of Egypt.[3] Troglodytica refers to the aboriginal people of the region, the “Troglodytai” or “cave dwellers”. Although the name is attested by several ancient writers, the more ancient Ptolemaic inscriptions read Trogodytai (which G.W.B. Huntingford has speculated could be related to the same root as Tuareg). It is possible that later copyists confused this name with the more common term Troglodytai….
Excavations were launched at Berenike in 1994 by a team of archaeologists from the University of Delaware led by Prof. Steven E. Sidebotham, with partners from several other institutions and continued until 2001. Work was resumed by teams from the University of Delaware and the Polish Centre of Mediterranean Archaeology, University of Warsaw, Poland, in the winter of 2007/2008 and is still continuing.[6]
A large number of significant finds have been made providing evidence of the cargo from the Malabar Coast and the presence of Tamil people from South India and Jaffna being at this last outpost of the Roman Empire.
“Among the unexpected discoveries at Berenike were a range of ancient Indian goods, including the largest single concentration (7.55 kg) of black peppercorns ever recovered in the classical Mediterranean world (“imported from southern India” and found inside a large vessel made of Nile silt in a temple courtyard); substantial quantities of Indian-made fine ware and kitchen cooking ware and Indian style pottery; Indian-made sail cloth, basketry, matting, etc. from trash dumps; a large quantity of teak wood, black pepper, coconuts, beads made of precious and semi-precious stones, cameo blanks; “a Tamil Brahmi graffito mentioning Korra, a South Indian chieftain”; evidence that “inhabitants from Tamil South India (which then included most of Kerala) were living in Berenike, at least in the early Roman period”; evidence that the Tamil population implied the probable presence of Buddhist worshippers; evidence of Indians at another Roman port 300 km north of Berenike; Indian-made ceramics on the Nile road; a rock inscription mentioning an Indian passing through en route; “abundant evidence for the use of ships built and rigged in India”; and proof “that teak wood (endemic to South India), found in buildings in Berenike, had clearly been reused”(from dismantled ships).”

Reference and citation.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Berenice_Troglodytica
Tamil Script in Red sea Port

%d bloggers like this: