Rig Veda Sandhya Vandhana Mantras English


I am providing Sandhya vandana Mantra for Rif Vedins below.

1. aachamanam –

sit in a squatting position, facing east or north.

The hands should be between the knees. Bend all the fingers other than the thumb and the small finger slightly so that the palm makes a hollow.

Take a very small quantity of water in the palm and sip, reciting the following three mantras (one sip for each mantra)

om achyutaaya namaha

om anantaaya namaha

om govindaaya namaha

keshavaaya namaha (touch right cheek with right thumb)

naaraayaNaaya namaha (touch left cheek with right thumb)

maadhavaaya namaha (touch right eye with right ring finger)

govindaaya namaha (touch left eye with right ring finger)

vishNave namaha (touch right nostril with right index finger)

madhusoodanaaya namaha (touch left nostril with right index finger)

trivikramaaya namaha (touch left ear with right small finger)

vaamanaaya namaha (touch left ear with right small finger)

shreedharaaya namaha (touch right shoulder with right middle finger)

Rushikeshaaya namaha (touch left shoulder with right middle finger)

padmanaabhaaya namaha (touch naval with right hand)

daamodaraaya namaha (touch head with right hand)

2. praaNaayaama Bend the index and middle fingers.

Press right nostril with the thumb and left nostril with the ring finger and the small finger.

First draw in the breath through the left nostril while mentally chanting the following mantra.

Then hold the breath, mentally chanting the same mantra again.

Let the breath out through the right nostril, again mentally chanting the same mantra.

These three actions of inhaling, holding the breath and exhaling, during which the mantra is chanted three times, makes one praaNaayaama.

om bhoohu om bhuvaha om suvaha om mahaha om janaha om tapaha om satyam om tatsavitu vareNyam bhargodevasya dheemahi dheeyoyonah prachodayaat om aapo jyotirasomrutam brahma bhoor bhuvassuvarom

3. sankalpam .

Place the left palm, turned upward, on the right thigh and place the right palm, turned downward on the left palm.

Recite the following mantra .

mama upaatta samasta durita kshaya dwaaraa shree parameshwara preetyartham (Depending upon the time of day) praatah sandhyaah karishye madhyaanhikam sandhyaam karishye saayam sandhyaam karishye

4. mantra prokshaNam Reciting “om keshavaaya namaha” , write om on water with finger and touch the spot between the two eyebrows with that finger.

Then, while reciting the first seven of the following nine mantras, sprinkle water on the head with the ring finger.

While reciting the eighth mantra, sprinkle water on the feet.

Again sprinkle water on the head while reciting the nine mantras.

aapohishThaa mayo bhuvaha | tana oorje dadhaatana | maheraNaaya chakshase | yovah shivatamorasah tasya bhaajayate hanaha | ushateeriva maataraha | tasma aranga maamava | yasya kshayaya jinvadha | aapo janayata janaha | om bhoorbhuvassuvaha ||

Now take a little water in the palm and rotate the palm around the head with the following mantra

om bhoorbhuvassuvaha

5. praashanam sipping water with mantra

Take a little water in the palm and sip, after reciting the following mantra

praatah sandhyaa – sooryashcha ma manyushcha manyu patayashcha manyukRutebhya paapebhyo rakshantam yad raatryaa paapa maa karsham manasaa vaachaa hastabhyam padbhyaam udareNa shishna raatreeh tadaa valumbatu yad kincha duritam mayi idam aham mama amRuta yonou soorya jyotishee juhomi svaahaa

madhyaanha sandhyaa –

aapa punantu pRuthveem pRuthvee poota punaatu maam punantu brahmaNaspatir brahma poota punaatu maam yad uchishTamabhojyam asatam cha pratigraham svaahaa

saayam sandhyaa – agnishcha ma manyushcha manyu patayashcha manyu kRutebhya paapebhyo rakshantam yadahna paapama karsham manasaa vaachaa hastabhyam paadabhyam udareNa shishna ahastada valumbatu yad kinchid duritam mayi idamaham maam amRuta yonau satye jyotishee juhomi swaahaa

6. aachamanam om achyutaaya namaha om anantaaya namaha om govindaaya namaha

7. punah prokshaNam

sprinkling water again. sprinkle water on the head with the following mantra

dadhikraavaNNa iti mantrasya vaamadeva rushihi anushTup cChandaha dadhikraava devataa apaam prokshaNe viniyogaha

om dadhikraavaNNo akaarisham jishNorashvasya vaajinah surabhee no mukhaakaraat praaNa aayugmshi taarishat aapo hishThaa mayobhuvaha tana oorje dadhaatana maheraNaaya chakshase yovah shivatamo rasaha tasya bhaajayatehanaha ushateeriva maataraha tasmaa arangamaamavaha yasya kshayaaya jinvata aapo janayataachanaha om bhoorbhuvassuvaha

rutancha satyancha tapasodyata tato raatree jaayataa tadaa samudro aarNavaa samudradaarNavaa dadhi samvadvaro ajaayata aho raatraani vidhatat viswasyamishadho vasi soorya chandramaasou tadaa yat poorvamagalpayat divancha pruthveem santarishmato suva Rigveda sandhyaavandanam

arghya pradaanam Offering water morning

– stand facing east. Noon – stand facing north and do the same twice evening – squat facing west and do the same three times Take plenty of water in both palms and raising the heels a little, pour the water down through the tips of the fingers other than the thumb reciting the following mantra. This is to be done three times.

om bhoorbhuvassuvah tatsaviturvareNyam | bhargo devasya dheemahi dheeyo yonah prachodayaat ||

9. praayashchita arghyam Offering of water in atonement for failure to perform the worship at the proper time Do praaNaayama once, as in 2nd step. Then offer arghya once, as in 8th step. Then reciting om Bhoorbhuvassuvaha turn round once and sprinkle a little water around you.

praatah sandhyaa – om yadatya gacCha vRutrahaan | udaaya abhisoorya sarvaan dateendra te vaache

madhyaanha sandhyaa – om utkedtbhee shrutamaagam vRushabhaam naryabasim astarameshi soorya

saayam sandhyaa – om na tasya mayaa yaachanaa ripureeseetaa martya yo agnaye datacha havyadaatibhihi

10. aikyaanusandhaanam Meditation on the identity of the individual self and the supreme self.

Sit down, close the eyes and mentally chant

– asavaadityo brahma brahmai vaham asmi 11. deva tarpaNam Offering of water to the gods Morning – squat, facing east. Noon – squat, facing north. Evening – squat, facing north Pour water through the finger tips of both hands reciting the following mantras –

aadityam tarpayaami somam tarpayaami angaarakam tarpayaami budham tarpayaami  v1 Ruhaspatim tarpayaami shukram tarpayaami shanaishcharam tarpayaami raahum tarpayaami ketum tarpayaami keshavam tarpayaami naaraayaNam tarpayaami maadhavam tarpayaami govindam tarpayaami vishNum tarpayaami madhusoodanam tarpayaami trivikramam tarpayaami vaamanam tarpayaami shreedharam tarpayaami hRushikesham tarpayaami padmanaabham tarpayaami daamodaram tarpayaami

12. japa sankalpa Sit on a wooden plank or small carpet.

The eyes should be halfclosed and the mind should be concentrated on the mantras which are to be recited mentally.

Morning – sit facing east.

Noon – sit facing north.

Evening – sit facing west. The vessel of water should be kept in front.

First chant shuklaambaradharam vishNum shashivarNam chaturbhujam prasanna vadanam dhyaayet sarva vighnopashaantaye

12.1 – praaNaayaama om bhoohu om bhuvaha om suvaha om mahaha om janaha om tapaha om satyam om tatsavitur vareNyam bhargo devasya dheemahi dheeyo yonah prachodayaat om aapojyotirasa amrutam brahma bhoorbhuvassuvarom

Now chant the following, with the left palm facing upward on right thigh, and right palm facing downward on top of left palm –

mama upaatta samasta durita kshaya dvaaraa shree parameshwara preetyartham praatah – praatah sandhyaa gaayatree mahaamantra japam karishye

madhyaanha – madhyaanhika gaayatree mahaamantra japam karishye

saayam – saayam sandhyaa gaayatree mahaamantra japam karishye

13. praNava japam praNavasya rushi brahma (recite, touching the head with the fingers of the right hand) devee gaayatree cChandaha (recite, touching the upper lip) paramaatmaa devataa (recite, touching the chest) bhooraadi sapta vyaahruteenaam atri bhrugu kutsa vasishTha goutama kaashyapa aangeerasa rushayaha (recite, touching the head ) gaayatree ushnika anushTup bruhati pankti trishTup jagatyah cChandaamsi (recite, touching the upper lip ) agni vaayu arka vaageesha varuNa indra vishvedeva devataah (recite, touching the chest)

13.1 – praaNaayaama (3 times) om bhoohu om bhuvaha om suvaha om mahaha om janaha om tapaha om satyam om tatsavituvareNyam bhargodevasya dheemahi dheeyoyonah prachodayaat om aapo jyotirasomRutam brahma bhoorbhuvassuvarom

14. gaayatree aavaahanam Invoking Gaayatri ayatu iti anuvaakasya vaamadeva rushihi (recite, touching the head) anushTup cChandaha (recite, touching the upper lip) gaayatree devataa (recite, touching the chest)

With the following mantras invoke gaayatri devi in the heart by means of the aavaahani mudra om ityekaaksharam brahmaa agnir devataa brahmaa preetyartham gaayatram cChandam paramaatmam svaroopam saajyam viniyogam aayatu varadaa devi akshatram brahma samhitam gaayatri Chandasam matedam brahma jushaswana oojosi, sahosi, balamasi, brajosi, devaanaam dhaama naamaasi vishwamasi, vishwaayu sarvamasi, sarvaayu abhipoorom, gaayatreem aavahayaami, saavitreem aavaahayaami saraswateem aavaahayaami,c Chanda Rushinaam aavaahayaami, shriyam aavaahayaami, gaayatrya gaayatrishChando vishwaamitra rushihi savitaa devataa

agnir mukham brahma, shiro vishNu, hrudaya rudra, shikhaa pruthvee, yoni praaNa apaana vyaano daana samaano sapraaNaa shweta varNa, sankhyayaana sagotra, gaayatri chatur vishatyakshara tripada sadrushi pancha sheershopanayane viniyogaha

15. gaayatree nyaasam saavitrya rushih vishvaamitraha (recite, touching the head) niChrudgaayatree cChandaha (recite, touching the upper lip) savitaa devataa (recite, touching the chest)

16. gaayatree japam (108 times) Gaayatri japa – morning – stand facing east, the palms joined and held in front of your face Noon – stand or sit facing east, the joined palms in front of the chest Evening – sit facing west, the joined palms in front of your navel The hands should be covered with the angavastra, or a piece of cloth. The mantra should be chanted mentally without movement of the lips.

om bhoorbhuvasvah tatsaviturvareNyam bhargodevasya dheemahi dheeyo yonah prachodayaat

17. gaayatree upasthaanam Prayer to Gaayatri to return to Her abode First do praaNaayaama once, sitting down.Then stand up, facing the same direction as in step 16, join the palms and recite –

17.1 praaNaayaama 17.2 praatah sandhyaam upasthaanam karishye (praatah sandhyaa) aadityam upasthaanam karishye (madhyaanhikam sandhyaa) saayam sandhyaa upasthaanam karishye (saayam sandhyaa)

18. soorya upasthaanam Prayer to sun to return to His abode stand facing the same direction in which the japa is done, join the palms and salute the Paramaatman who is shining in the centre of the rising sun.

18.1 – praaNaayaama

18.2 – praatah sandhyaa – mitrasya charshani druto aavo devasya sanaasi dyumnam chitra shravasthamam mitro janaan yataayati bruvaano mitro dataara pruthveem udatyam mitra srushTir nimishaa abhishTe mitraaya havyam grutavajjuhotaa prashamitra marto astu prayaswaan yasta aaditya shikshati vrutena na hanyate na jeeyate dvoto sannama aho asnoDhyamtito na doorata

madhyaanhikam – aakrushNo na rajasaa vartamaano niveshayan amrutam martyancha hiraNyanena savitaa ratheno devo yadi bhuvananai pashyantachakshur devahitam purastashchakra mucharat pashyema sharadaam shatam jeevema sharadaam shatam hamsa shuchishat vasur antareeksha sat hotaa vedishadatir droNa sat nrushatvarasat rutasat vyomaasa tabja koja rutaja aadrija rutam bruhaat udutyam jaata vedasam devam vahanti hetava drushe visvaya sooryam apatye dayavo yadaa nakshatrayandyaktubhi shooraaya vishwaachakshase chitraan devaanaam udagadaaneekam chakshur mitrasya varuNasyaagye aapradyava pruthvee antariksha soorya aatma jagatastas dushacha tat sooryasya devatvam tan mahitwam madhya kartor vidhaatam sancha bhara yadeda yukta haridaasa sadastat aadratri vaasa sthaanu te asmaihi tanmitrasya varuNasya abhi chakshe sooryo roopam gruNute dyou roopasthe

saayam sandhyaa – imam me varuNa shruti hava madhya cha mruDaya tvaam mavasyu raachake tatwayaami brahmaNa vandamaanasa tadasaaste yajamaano havirbhi aheLamaano varuNeha bhodyurusa sa maa na aayu pramoshi yacChidite visho yadaa pradeva varuNa vratam minimasi dyavi dyavi yat kinchedam varuNa daivye jane abhidroham manushyascharamasi achitee yat tava dharma yoyopimaa maa nastasma tenaso deva reerisha kita vaaso yad reeripur na dheevi yad vaagha satya mutayanna vidma sarvaataa vishya sitireva devataa te syaama varuNa priyasa

19. samashTi abhivaadanam Prostration to all. Stand facing the same direction as in step 18.

Turn round to the next direction after each of the first four mantras. Then stand facing the original direction for the remaining mantras, palms joined – sandhyaayai namaha saavitryai namaha gaayatryai namaha saraswatyai namaha sarvebhyo devataabhyo namo namaha kaamo karshed manyur karshed namo namaha Rigveda sandhyaavandanam v1  pravara – example (aangeerasa, bhaarhaspatya, bhaaradwaaja trayee rusheya pravaraanvita, bhaaradwaaja gotra, ashvilaayana sootra, rugveda adhyaaya, …. sharmaNaam aham asmibho) abhivaadaye … rusheya pravaraanvita ……..gotra ………sootra ……… veda adhyaaya ……. sharmaNaam aham asmibho

20. digdevataa vandanam Prostration to the deities of the directions.

Stand facing the same direction as in step 16, Turn round and make obeisance to the deities of the four directions etc

– praachyai dishe namaha dakshiNaayai dishe namaha prateechyai dishe namaha udeechyai dishe namaha oordhvaaya namaha aadhaaraaya namaha antarikshaaya namaha bhoomyai namaha brahmaNe namaha vishvane namaha mrutyuve namaha

21. yama vandanam Prostration to the Lord of Death.

Stand facing south, palms joined yamaaya namaha yamaaya dharmaraajaaya mrutyuve cha antakaaya cha vaivasvataaya kaalaaya sarva bhoota kshayaaya cha ouDumbharaaya dagnaaya neelaaya parameshTine vrukodharaaya chitraaya chitraguptaaya vai namaha chitra guptaaya vai namaha om namaha iti

22. harihara vandanam Prostration to Harihara.

Stand facing west rutagam satyam para brahma purusham krushNa pingaLam oordhvaretam viroopaaksham vishva roopaaya vai namaha vishwa roopaaya vai namaha om namaha iti

soorya naaraayaNa vandanam namaha saavitre jagadeka chakshushe jagat prasooti sthiti naasha hetave trayeen maayayaa triguNaatmaa dhaariNe virinchi naaraayaNa shankara aatmane dhyeya sadaa savitru manDala madhyavartee naaraayaNa sarasijaasana sannivishTa keyooravaan makara kunDalavaan kireeTi haari hiraNyavapur druta shankha chakra shankha chakra gadaa paaNe dwaarakaa nilayaachyute govinda punDareekaaksha rakshamaam sharaNaagatam aakaashat paThitam toyam yadaa gacChati saagaram sarva deva namaskaara shree keshavam prati gacChati shree keshavam prati gacChati om nama iti

24. samarpaNam Dedication.

Sit down, take a little water in the palm and pour it down through the fingers after reciting the following mantra –

kaayena vaachaa manasendriyairvaa buddhyaatmanaavaa prakrute svabhaavaat karomi yadyat sakalam parasmai naaraayaNaayeti samarpayaami aachamanam

25. rakshaa Protection. Chanting the following mantra, sprinkle a little water at the spot where the japa was performed. Then touch that spot with the ring finger and touch the forehead between the eyebrows. adya no devaa savitaa prajaavat saavee soubhagam para duswapneeya suva vishwaani deva savitaa duritaani paraa suvaa yad bhadram tama asuva

Citation with gratitude.

www.bharatiweb.com

Advertisements

Author: ramanan50

Retired Senior Management Professional. Lectures on Indian Philosophy,Hinduism, Comparative Religions. Researching Philosophy, Religion. Free lance Writer.Blogger

2 thoughts on “Rig Veda Sandhya Vandhana Mantras English”

  1. Dear Sir, Yesterday I requested for posting of Rigveda Sandhaya Vandhana Mantra.  I am indebted to you for posting the Mantra immediately.  A million thanks for this kindness. I shall now start Sandhaya Vandana again that I left performing  for a long time due to nature of my occupation. My respects, N.V. Sundarammaradnus4@rediffmail.com.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: