Navavarana Ganesha Shiva Vishnu Devi Surya Pooja

This is follow up of Navavarana Pooja Procedures Mantras

Pooja for Ganesha, Surya, Devi,Shiva and Vishnu are to be performed during the Navavarana pooja.

Advertisements

This is follow up of Navavarana Pooja Procedures Mantras

 

Pooja for Ganesha, Surya, Devi,Shiva and Vishnu are to be performed  during the Navavarana pooja.

 

 

These are to be performed before the Navavarana Pooja and naivedya may be offered at the conclusion of each Deavata.

 

Niavedya Mantras.Please check my post on this.

 

1.Ganesha Pooja.

Ganesha Moola mantra: Om Gam Ganapataye Namah.
Ganesha Vedic Mantra: Om Sreem Hreem Kleem Gloum Gam Ganapataye Varavarada Sarva Janam Me Vasamaanaya Swaa Haa
Ganesha Gayatri Mantra: Om Vakratundaya Vidmahe Vighnarajaya Dheemahi Tanno Danti Prachodayat.

SHREE GANESH POOJA

Suklambaradaram Vishnum Sasivarnam Chathurbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vugnopashantayet.
Shree Mahaganapathim Dhyayami. Avahayame. Mahaganapataye namah. Asanam samarpayami. Padyam samarpayami. Arghyam samarpayami . Achamaneeyam samarpayami . Madhuparkam samarpayami . Snanam samarpayami . Achamaneeyam samarpayami . Vastralamkaram samarpayami . Yegyopaveetham samarpayami. Gandham dharayami .
Om Sumukhaya namah
Om Ekadantaya namah
Om Kapilaya namah
Om Gajakarnikaya namah
Om Lambodaraya namah
Om Vikataya namah
Om Vignarajaya namah
Om Vinayakaya namah
Om Dhumaketave namah
Om Ganadhyakshaya namah
Om Phalachandraya namah
Om Gajananaya namah
Om Vakratundaya namah
Om Surpakarnaya namah
Om Herambaya namah
Om Skandapoorvajaya namah
Om Mahaganapate namah
Nanavidha parimala patra pushpani samarpayami.
Om Ganapataye namah. Mahaganapati sripadukayam poojayami tarpayami namah (3 times)
Mahaganapataye namah dhupam agrapayami, deepam darsayami, nivedyam samarpayami Madya madya paniyam, uttaraposhanam, hasta prakshalanam, pada prakshalanam, achamaneeyam, tambulancha samarpayami. Karpura Neerajanam darsayami.
Om Tatpurushaya vidmahay Vakratunadaya dheemahi tannodanti prachodayat. Mahaganapataye namah.
Mantrapushpam samarpayami.
Pradikshana namaskaram samarpayami.
Samasta rajopachara, devopacharan samarpayami.
Anaya poojaya bhagavan sarva devatmaka sree ganapati supreeta suprasanno varado bhavatu.

 

 

2.Soorya pooja.

 

Japaa Kusuma Sankaasham Kashyapeyam Maha Dhyutim
Tamorim Sarva Paapghnam Pranato-smi Divakaram
Surya Beja mantra: Om hram hrim hraum sah suryaya namah.
SURYA POOJA:

Aadhyarudham rathendram Vasudala sahite vrutta shatkona madhye
Bhaswatam Bhaskarantam Subhadamasi gada shanka chakrabja yugmam
Vedakaram Trimurtim Trividhanayagunam Viswarupam puranam.
Hram Hreem Hroomkara rupaam Suranutamanisham bhavayet dhrutsyaroje.

Adityam dhyayami, Avahayami, Aditya namah Asanam samarpayami, Padyam samarpayami, Arghyam samarpayami, Achamaneeyam samarpayami, Madhuparkam samarpayami, Snanam samarpayami, Achamaneeyam samarpayami, Vastralamkaram samarpayami, Yagyopaveetam samarpayami, Gandham dharayami.

 

Om Mitraya namah
Om Ravaye namah
Om Suryaya namah
Om Bhanave namah
Om Khagaya namah
Om Pushne namah
Om Hiranyagarbhaya namah
Om Marichaye namah
Om Adityaya namah
Om Savitre namah
Om Arkaya namah
Om Bhaskaraya namah

Om Adityaya namah nanavidha parimala patra pushpani samarpayami.
Om Adityaya namah Adityayam shree padukam poojayami tarpayami namah(3 times).

Adityaya namah Dhupam agrapayami, Deepam darsayami, Nivedyam samarpayami, madhye madhye paneeyam, Uttaraposhanam, Hastaprkshalanam, Padaprakshalanam, Achamaneeyam, Tambulamcha samarpayami.
Karpooraneerajanam darshayami.

Om Bhaskaraya Vidmahe Mahadyutikaraya dheemahee tanno Aditya prachodayat.

Adityaya namah mantrapushpam samarpayami.
Pradikshana namaskaram samarpayami.
Samasta rajopachara, devopacharan samarpayami.

Anaya poojaya bhagavan sarvadevatmaka aditya supreeta suprasanno
varado bhavatu.

 

3.Shiva Pooja.

 

Moole Kalpadrumasya Druta Kanaka Nibhamcharu Padmasanastam
Vamamkaruda Gowrinbidakucha Bharabhoga Gadopagudam
Nana(Sarva)lamkara kantam Vara Parasumruga Bheetihastam trinetram
Vande Balendu Moulim Gajavadana guha slishta parswam Mahesam.
Sambaparameswaram dhyayami, Avahayami, Parameswaraya namah, Asanam samarpayami, Padyam samarpayami, Arghyam samarpayami, Achamaneeyam samarpayami, Madhuparkam samarpayami, Snanam samarpayami, Achamaneeyam samarpayami, Vastralakaram samarpayami, Yegnopaveetam samarpayami, Gandhan dharayami.
Om Bhavaya Devaya namah
Om Sarvaya Devaya namah
Om Eesanaya Devaya namah
Om Pasupataye Devaya namah
Om Rudraya Devaya namah
Om Ugraya Devaya namah
Om Bhimaya Devaya namah
Om Mahate Devaya namah
Parameswaraya namah Nanavidha parimala patra pushpan samarpayami, Om Haim, Hreem, Sreem Panchakshari Samba parameswara Shree Padukam poojayami tarpayami namah(3 times)
Parameswaraya namah, Dhupam agrapayami, Deepam darsayami, Nivedyam samrpayami, madya madya paneeyam samrpayami, Uttaraposhanam samrpayami, Hastaprakshalanam, Padaprakshalanam, Achamaneeyam, Tambulamcha samarpayami, Karpura Neerajanam samarpayami.
Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayat. Parameswaraya namah Mantrapushpam samarpayami. Pradikshina namaskaram samarpayami, Samasta Rajopachara, Devopacharan samarpayami. Anaya Poojaya Bhagavan Sarvadevatmakah Sambaparameswara Supreeta Suprasanno bhavatu.
Abhishta sidhim medehi Saranagata Vastale
Bhaktwa samarpaye tubhyam chaturayata narchanam

 

4.Devi Pooja.

 

Devipooja:
Dhyanam:
Sinduraruna vigraham trinayanam manikyamauli sphurat
Tara nayaka shekharam smitamukhi mapina vakshoruham
Panibhyamalipoorna ratna chashakam raktotpalam bibhratim
Saumyam ratna ghatastha raktacharanam dhyayet paramambikam

Om Tripuradevi namah  – dhyayami
Om Tripureshidevi namah – avahayami
Om Tripurasundaridevi namah – asanam samarpayami
Om Tripuravasinidevi namah – padyam samarpayami
Om Tripurashridevi namah – arghyam dharayami
Om Tripuramalinidevi namah – achamanam samarpayami
Om Tripurasigdhadevi namah – snanam samarpayami
Om Tripurambadevi namah – vastrayugmama samarpayami
Om Mahatripurasundaridevi namah – aabharanam samarpayami
Om Mahamaheswaridevi namah – gandham dharayami
Om Mahamaharagyidevi namah – pushpani pujayami
Om Mahamahashaktidevi namah – dhupam aghrapayami
Om Mahamahaguptadevi namah – deepam darshayami
Om Mahamahagyaptadevi namah – naivedyam samarpayami
Om Mahamahanandadevi namah – tambulam samarpayami
Om Mahamahaskandadevi namah neerajanam samarpayami
Om Mahamahashayadevi namah – mantrapushpam samarpayami
Om Mahamahashrichakranagarasmragyidevi namah – atmapradikshina namaskaram
samarpayami

Sadhuva sadhuva karma yadyadacharitam maya
Tatsarvam krupayadevi gruhanaaradhanam mama
Devanatha guruswamin desikaswatmanayaka
Trahi trahi krupa sindho pujam poornataram kuru.

 

5.Vishnu Pooja.

 

Santakaram Bhujagasayanam Padmanabham Suresam
Viswakaram Gaganasadrusam Meghavarnam Subhangam
Lakshmikantam Kamalanayanam Yogi bhirdhyanagamyam.
Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokykanadham.

Shree Mahavishnum Dhyayami, Avahayami, Mahavishnavenamah Ashanam samarpayami, Padyam samarpayami, Arghyam samarpayami, Achamaneeyam samarpayami, Madhuparkam samarpayami, Snanam samarpayami, Achamaneeyam samarpayami, Vastralakaram samarpayami, Yegnopaveetam samarpayami, Gandhan dharayami.

Om Kesavaya namah
Om Narayanaya namah
Om Madhavaya namah
Om Govindaya namah
Om Vishnave namah
Om Madhusudanaya namah
Om Trivikramaya namah
Om Vamanaya namah
Om Sridharaya namah
Om Hrushikesaya namah
Om Padmanabhaya namah
Om Damodaraya namah
Om Mahavishnave namah

Nanavidha parimala patra pushpan samarpayami, Om Haim, Hreem, Sreem Ashtakshari Mahavishnu Shree Padukam poojayami tarpayami namah.(3 times)
Mahavishnave namah, Dhupam agrapayami, Deepam darsayami, Nivedyam samrpayami, madya madya paneeyam samrpayami, Uttaraposhanam samrpayami, Hastaprakshalanam, Padaprakshalanam, Achamaneeyam, Tambulamcha samarpayami, Karpura Neerajanam samarpayami.

Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat. Mahavishnave namah Mantrapushpam samarpayami. Pradikshina namaskaram samarpayami, Samasta Rajopachara, Devopacharan samarpayami. Anaya Poojaya Bhagavan Sarvadevatmakah Shree Mahavishnu Supreeta Suprasanno varado bhavatu.

 

Author: ramanan50

Retired Senior Management Professional. Lectures on Indian Philosophy,Hinduism, Comparative Religions. Researching Philosophy, Religion. Free lance Writer.Blogger

One thought on “Navavarana Ganesha Shiva Vishnu Devi Surya Pooja”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: