personal

Thank You My Son


Many People often leave the world without thanking those who deserve it.

One of the fundamentals of any religion is gratitude.

Thirukkural says,

எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு.

எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு உண்டாம் – பெரிய அறங்களைச் சிதைத்தார்க்கும் பாவத்தின் நீங்கும் வாயில் உண்டாம்; செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு உய்வு இல்லை – ஒருவன் செய்த நன்றியைச் சிதைத்த மகனுக்கு அஃது இல்லை. (பெரிய அறங்களைச் சிதைத்தலாவது, ஆன்முலை அறுத்தலும், மகளிர் கருவினைச் சிதைத்தலும், பார்ப்பார்த்தப்புதலும் (புறநா.34) முதலிய பாதகங்களைச் செய்தல். இதனால் செய்ந்நன்றி கோறலின் கொடுமை கூறப்பட்டது.).

There is no salvation for those who forget  Gratitude.

Here I do not take the meaning of Parimel Azhakar for the word ‘Makarkku’ meaning son, but the meaning people.

Often in Life we do not adequately thank people.

It is a slur on the Soul.

I am not very demonstrative in showing my emotions, even to my children.

I am of the view that love for the others would be felt by those who are loved .

They need not be vocalized.

But I belong to old school where the term Love was not even uttered in relationships and they were/are a part of the Being.

My father was the least emotional Man I have come across.

He would never express himself.

But Psychologists would say repressed emotions might lead to stress.

But my father was never stressed.

When my paternal grandfather died , his body was lying, my father was sitting an as Easy chair displaying no emotion.

I was around 12 or 13 then.

I remember asking him as to why he was not crying as others, he  replied if some one would guarantee that his father would come back alive , he would definitely cry!

When my mother died, with whom my father has lived for over 50 years, he just woke me up at the dead of the night, told me’

‘Your mother just died, you go to sleep and we shall see in the morning!

But , after the death of my mother, my father who weighed at 130 Kg.came down to 65 in a matter of six months.

During this period he  never spoke a word about my mother.

Probably I belong to those people who never exhibit emotions.

My Daughter in law says that I am the most  unromantic person she has ever seen!

Many of my friend say that I am cold.

Excepting to those whom I am close with.

Notwithstanding this, it is time I record my sentiments, though my son would say sentiments are non sense.

But isn’t Life all about all sentiments?

I may not be expressive but I know that sentiments make one live through the Life.

My son is very sensitive and never expresses himself.

He is more rational, according to him.

But behind this veneer I can detect the undercurrent of affection, love.

He is close to the family, that’s all.

And we are close as Friends.

He has been  taking responsibility of the Family from the time he was 17.

He never interfered.

He let me do things my way, despite some objections by him,

He has made my retired life pleasant by enabling me do things I wanted to do but could not during my working days.

He never lets me worry about anything.

Doing research in Hinduism.

The comfort he gives me gives me time and vigor to do what I want to do.

I have never appreciated him because I believe, as the Sastras say,never praise your children, point out their faults’

Parenting is not for popularity .

It is for their welfare.

I wish I could have done more for my son.

I could not.

I am sorry.

I have never expressed my appreciation of him, though I am proud of him.

As I near my death, I am running 65 years, I would not like to depart without saying how much I thank him and love him.

Thank you Anand, my son.

Wish I had been as good a Father as you have been /are a son!

Standard
Corruption

SUN TV Network To Be Closed 2 G Scam Aircell Maxis Fallout


While Karunanidhi has become a Super Judge and  been picking up mathematical holes in Jayalalithaa Assets case, forgetting the 2 G Scam, involving 1766.45 billion (US$28 billion)g his daughter, his A.Raja and  the others, the Home Ministry of India is contemplating not to renew the licence to SUN TV Network for its involvement in the 2 G Spectrum scam.

SUN Network Logo.jpg

SUN Network Logo.

For threadbare expose of  of the spectrum scam, including Radia, Kanimozhi Jaffer Sait Tapes,PMO Documents please check under Corruption, Radia Tapes.

I stopped writing on the scams as I was fed up.

I am posting this lest Karunanidhi and Co may not feel people have forgotten it .

Let him not talk of Morality .

New Delhi: The Union Home Ministry may not grant licence to Kalanithi Maran-promoted Sun TV Network’s group companies for alleged involvement of its owners in 2G spectrum scam and Aircel Maxis cases before various courts and investigating agencies.

The stand is likely to be communicated to the Information and Broadcasting Ministry as Union Information and Broadcasting Minister Arun Jaitley had written a letter to Home MinisterRajnath Singh on the issue, official sources said in New Delhi.

The company operates 45 radio channels under the brand name Suryan FM in Tamil Nadu and Red FM in rest of the country.

The Home Ministry said the company and its owners were allegedly involved in 2G scam, alleged bungling in Aircel-Maxis deal as well as running an “illegal” connections of telephones used for uploading their content, the sources said.

The company of Kalanithi, who is the brother of former union minister Dayanidhi Maran, had sought renewal of licence of its radio channels from one phase to another.

Under the switchover of phase, the company could operate more channels in the same bandwidth.’

News Source.

http://www.firstpost.com/business/2g-scam-fallout-home-ministry-may-not-give-licence-sun-tv-network-2247026.html

http://en.wikipedia.org/wiki/2G_spectrum_scam

Standard
Indian Influence in Souh East Asia.jpg
Hinduism

Rama Empire Reply To Critics On Map Sanatana Dharma Dates


I published an article on Rama’s Empire, showing the territories held by Rama.

The map was based on the references in the Ramayana of Valmiki,the descriptions of the Geography of Valimiki, the reference to the Kings who attended Sita’s Swayamwara,The descrition valimki provides while the Horse , during the Aswamedha Yaga Rama performed after His return to Ayodhya, the directions provided by Sugreeva to his Vanara ,Monkey army when they were searching for Sita , the details found in Raghu Vamsa of Kalidasa and ancient Tamil Literature.

There have been comments about the content in the post.

Hanuman Chanting Rama's Name.Image.jpg

Hanuman Chanting Rama’s Name

That

1.The landmass shown in the Map, hows  relatively modern locations like the Suez canal.

My answer is that the reference to the areas won by Rama were cross checked for their modern names , correlated with the descriptions found in Valmiki Ramayan;then the Map was prepared taking the current names for these ancient places.

This has been done to enable the reader to understand the map.

Another point is that the ancient landmass was different from what we see to-day .

Landmass has changed.

There were super continents like Lemuria,Atlantis.

Some evidence of their existence has become available.

Research is on.

Meanwhile evidence unearthed in Arikkamedu,Tamil Nadu/Pondicherry and the epigraphs of the Thirukoilur TamilNadu speak of Kings from Tamil Nadu having links with Sanatana Dharma.

Early Tamil Sangam woks speak of Rama and Krishna and Silappadikaram mentions that the Yadavas were present in Madurai,Tamil Nadu.

Krishna and Arjuna visited The Dravida Desa, South India.

Both of them married Princesses from the south.

While Krishna had a daughter through the Pandyan Princess , got her married to Pandya Prince, Arjuna had a son Babruvahana.

Balarama visited south and worshiped Lord Subrahmanya.

And Lord Krishna attended Tamil Sangam.

Please Check my posts on each these.

All these have been cross verified by archaeology, epigraph,Astronomy.

It would be erroneous to dismiss the mass of evidence because we yet to recover all the artifacts.

Remeber.

River Saraswati has been identified,Dwaraka excavated.

It takes time to unearth by Indian Scholars.

There is no Dhanushkodi in Souh Now.

Only traces remain.

I have visited the place when I was a child.

Can I deny Dhanushkodi now?

Hence the empire of Rama is true, possible and probable, taking into consideration all the facts mentioned above.

2.Rama lived in Treta Yuga.

No doubt about this.

Treta Yuga is thousands of years ago.

The present date of Ramayana around 5000 BC is not accurate for the following reason.

Astronomical dating is done by verifying the Planetary position by taking reference to the Horoscope of Rama, Sita and Ravana apart from the eclipses mentioned in the Ramayana.

The problem is that Astronomical events keep on occurring at regular intervals.

So a planetary position or an eclipse is not unique.

What date do we take?

Now we are taking the latest for reckoning, that’s all.

Here comes the concept of Circular Time.

According to Hinduism Time is not Linear, that is it is not flowing in one direction.

It is circular.

The Purana state  that Agastya moved towards the South twice .

Once when Lord Shiva ordered him to move over to South to stabilize the earth, when the North end came down, South rose because of overcrowding by people who came to witness Shiva’s wedding with Uma.


( These two events have happened at different periods, not atzone instance.
He moved again to South to tame the Vindhya mountain.

Now let us look the calculation of Time .

There are Four Yugas and they repeat themselves.

Brahma, the Creator begins Creation at the beginning of each Yuga which will be dissolved at the end of one Chatur Yuga

Kali Yuga                                4,32000 Years

Dwpara Yuga  4,32,000*2= 8,64,000

Tretha Yuga    4,32,000*3=1296000

Satya Yuga        4,32,000*4=1728000

Total                                         4820000 Years One Chatur Yuga

One Manvantara is 306.72 million Years.

Life in the universe is created and destroyed once every 4.1 to 8.2 billion years, which is one full day (day and night) for Brahma. The lifetime of a Brahma is believed to be 311 trillion and 40 billion years-Hindu Cosmology.

‘Eighty million years ago, India was approximately 6400 km (3968 miles) south of the Eurasian plate. Separating the two was the Tethys Sea. The Indo-Australian tectonic plate – containing the continent of Australia, the Indian subcontinent, and surrounding ocean – was pushed northward by the convection currents generated in the inner mantle. For millions of years, India made its way across the sea toward the Eurasian plate. As India approached Asia, around 40 million years ago, the Tethys Sea began to shrink and its seabed slowly pushed upwards. The Tethys Sea disappeared completely around 20 million years ago and sediments rising from its seabed formed a mountain range. When India and Tibet collided, instead of descending with the plate, the relatively light sedimentary and metamorphic rock that makes up the subcontinent of India pushed against Tibet, forcing it upwards, and created a massive mountain fold. The Himalayas.’

Proof from the position of Agastya Star,Canopus.

Canopus is associated with the sageAgastya, one of the ancient rishis (the others are associated with the stars of the Big Dipper). Agastya, the star, is said to be the ‘cleanser of waters’ and its rising coincides with the calming of the waters of the Indian Ocean. It is considered the son of Pulasthya, son of Brahma.

Canopus is 310 Light Years away from the Earth.

‘Agastya, is the author of 25 hymns (nos 166 to 190) of the first ‘mandala’ of the Rigveda.
2. Canopus, the second brightest star in the night sky, is called Agastya in India.
3. This star is close to the ecliptic south pole, having an ecliptic latitude of –76°.
4. As the celestial poles go round the ecliptic poles due to the phenomenon of precession of the earth’s axis of rotation, this star becomes visible from different latitudes on the globe at different times. If we assume that for a star to be visible at a place its altitude at the meridian passage should be at least 5°, then calculations give the visibility curve for Agastya (Canopus) as follows.
5. Agastya was not visible from any part of India before 10,000 BC.
6. First it became visible at Kanyakumari around that epoch. Thereafter, as it was brought more and more northwards by precession, it became visible at various places in India.
7. It became visible in the east coast (in the present Chennai region) in 8500 BC, and in the present day Hyderabad in 7200 BC, in the Vindhya region in 5200 BC, at Delhi in 3100 BC.
8. At present it is visible from most parts of India for longer or shorter durations. This cycle will repeat after every 25,765 years. It is thus clear that around 5000 BC, the star Agastya was visible from the south of the Vindhyas, but not from the north of it.
9. If sage Agastya was the first to cross the Vindhyas from the north, he would have been the first northerner to see the star. Hence the star has been named after him, just as the Magellanic clouds in the southern sky are named after the navigator Magellan, who first saw them as he sailed southwards.
10. This fixes an epoch of 5000 BC for sage Agastya. This date is based on the assumption that for a star to be visible its meridian altitude has to be at least 5°.
11. If we make 8° meridian altitude as the criterion for visibility, the date of Agastya would be shifted to about 4000 BC. The dates 5000 and 4000 BC should therefore bracket the probable epoch of Agastya crossing the Vindhyan mountains.

Hindu Puranas state that the south Pole came up because of over crowding in the Himalayas because people has rushed in to witness the wedding of Lord Shiva with Parvati and to set the earth’s balance aright Shiva ordered Agastya to go to South and he did so.

Now the tectonic plate movement of the Himalayas confirm this by observing that

” The Indo-Australian tectonic plate – containing the continent of Australia, the Indian subcontinent, and surrounding ocean – was pushed northward by the convection currents generated in the inner mantle. For millions of years, India made its way across the sea toward the Eurasian plate. As India approached Asia, around 40 million years ago, the Tethys Sea began to shrink and its seabed slowly pushed upwards. The Tethys Sea disappeared completely around 20 million years ago and sediments rising from its seabed formed a mountain range. When India and Tibet collided, instead of descending with the plate, the relatively light sedimentary and metamorphic rock that makes up the subcontinent of India pushed against Tibet, forcing it upwards, and created a massive mountain fold.”

Hence Agastya left for the South around 40 Million years ago to balance the earth.

Please read my Post  Canopus Agastya validates Sanatana Dharma.”

Above is an except from My Post

 https://ramanan50.wordpress.com/2015/03/22/shiva-uma-wedding-agastya-to-south-40-million-years-tectonics-proof/

So the Treata Yuga period is validated.

The Astronomical events which we are using to date Ramayana happened in Treta Yuga, as celestial events take place regularly, as well.

The land mass as I have shown is correct for the reasons mentioned in answering critics in point number 1 .

And that Rama lived in Treta Yuga and both the observations are correct.

Kindly read my posts on Agastya Date, Ramayana Date, Mahabharata date,Dating tools and more posts filed under Hinduism.

Standard
Hinduism

Chaurasia Brahmins 84 Or 84,000 Families


In Hindu system of community classification of ancient times,the communities were grouped together based on the their location,number of families in a group,the chosen profession ,or the deeds done by them.

Pandit Hariprasad Chaurasia.Image.jpg

Pandit Hariprasad Chaurasia.

Also if some groups performed some specific Yagnyas, among Brahmins, they were designated as such, for example, Vajpayee, those who have preformed and specialists in performing the Vajapeya Yaga.

Among the Brahmins in the South, there are Asta Sahasram, (Eight Thousand families), Vadama(those who lived on the north bank of River Kaveri), Vaathima, who speialised in Purohitham.

In the North we have many communities of Brahmins on similar lines.

The Chaurasia Community is one which is based on the number of families belonging to this clan.

They are reported to be 84,000 in number.

HAURASIA word originated from ancient INDIAN Vedas which basically refers a Brahmin community in INDIA, CHAURASIA word inherits from a vedic word ‘chaturashiitah’ which refers eighty four in sansakrita . Since ancient INDIA, according to the Hindu mythology it is believed there are eighty four thousands Yonis(breeds, Types) of Gods existing in this universe. Every species which exist on Earth belong to a particular Yoni . At later stage and for easy pronunciation it transformed as ‘Chaurasia’ (A Hindi equivalent also refers eighty four).

* Yoni is a term for female Genital Organ in Sanskrit.

The Puranas state that, while describing the evolution of beings on the Earth, there are 84 Lakhs different Yonis and their derivatives among the Humans.(Yoni Beda)

Hence I am of the opinion  that 84,000 families of Chaurasias may be off the mark, considering the limited Brahmin families in ancient India(this is so even today)

This could be 84 or at the most 8000.

Readers may send in their views.

Chaurasia community belongs to the following Gotras

 • Kashyapa
 • Bharadwaj
 • Shandilya
 • Rishi
 • Brahmachari
 • Gaurhar
 • Chaurasia
 • Sharma
 • Barai
 • Tamoli
 • Bhatia
 • Bhagat
 • Chaurishi
 • Chaudhari
 • Modi
 • Rasela
 • Rajdheer

Sub castes

Following are the synonyms of Chaurasia surname by regional preferences:

 • Chaurasia (Belarampur, patti, pratapgarh) (U.P.)and Nepal.
 • Chaurasia (Throughout India)
 • Chourasia (Parts of North East India)
 • Chaurishi (Parts of North India)
 • Chaurasiya ( In Terai area of Nepal)
 • Sharma (Throughout India)
 • Jaiswal (North India)and Nepal too.
 • Bhardwaj (Throughout India)
 • Kashyap (North India)
 • Nag (North/East India)
 • Bhagat (North/east India) & in Nepal too.
 • Bari (Central/western India)
 • Barai (West Bihar/East UP)& in Nepal too.
 • Tamoli (West Bihar/East UP)
 • Rishi (Central India)
 • Brahmachari(North India)
 • Gaurhar (North India)
 • Modi (North India)
 • Raut (Bihar Madhubani)and Nepal too
 • Rai (Bihar Madhubani)
 • Munshi (Dhanbad Jharkhand)
 • Rasela (Central India)
 • Tiwari (Bihar Begusarai area)

Reference and Citation.

https://m.facebook.com/notes/chaurasia-brahmin/a-to-z-of-chaurasias-complete-history/225156294165011/

Standard
Hinduism

Origin of Thamboola Auspicious Gift Hinduism


It is customary for Indian households to offer Gift to visitors.

Mandatory are the Kumkum(Vermillion) and Thamboola.

The Kumkum is a sign of wealth and prosperity and it represents Goddess Mahaslakshmi, called as Sri.

Thamboolam.Image.jpg Thamboolam.

The significance of offering Kumkum is the wishes of the house holder that the visitor may be blessed with Prosperity.

Thamboola has three elements.

Coconut signifies the Blessings of the Trimurthis, Brahma, Vishnu and Rudra, represented as the three marks in the Coconut.

The areca nut iss attributed to Brahma, the Tambool (betel) leaf to Vishnu and lime to Mahesh.i

Lime is offered along with these in Hindu marriages after Food.

At the practical level, this mixture, when taken after food is good for digestion.

The Legend of Thamboola.

Mohini distributed Amrut (ambrosia) amongst various gods. The urn with the remaining of the Amrut was kept near Indra’s elephant « Nagraja ». Growing inside the urn was a strange creeping plant and the gods became ecstatic. Vishnu ordered Dhanvantari to examine the plant. He thus discovered its stimulating quality. From then on, Vishnu began to offer its leaves, as a gesture of love and affection. Since, it is said , that the betel trine was born. It began to be associated with the Brahma-Vishnu-Mahesh Trinity. The areca nut was attributed to Brahma, the Tambool (betel) leaf to Vishnu and lime to Mahesh.

According to another legend, after the Pandavas’ victory at Hastinapur, they began to have a fervent desire for Tambool. A messenger was urgently sent to the underground abode of the Queen of the snakes. The Queen, only too happy to oblige, cut the extreme phalange of her little finger and sent it to the Pandavas. The phalange was planted with great ceremony and soon the Betel plant grew out of the phalange. The creeper is since then referred to as « Nagveli » the snake plant. The ceremony of the leaves commemorates this origin and the Barais offer prayers to the God of snakes on the occasion.

Another version.

Once all dev gans (Devtas, Gods) assembled on Earth at a place called ‘Naumi Sharayan’ to perform some auspicious ceremony, and while they were approaching back to ‘Bakunthya Dham’ (Heaven) they all started feeling thirsty due to extreme heat on earth when a particular community came forward and quenched their thirst by serving them Beatle leaves .Impressed by their hospitality, the Devtas not only blessed them but also honoured them by gifting the title chaturashiitah i.e. ‘CHAURASIA’ . According to the Baudhâyanas’rauta-sûtra CHAURASIA’s belong to Kashyapa, Some believe that they belong to [Bharadvâja],So there are many beliefs about Gotras .

In recent days people of this community are employed in a variety of occupations (some also refers themselves as ‘Vaishya’ i.e. traders,since becoming followers of Vallabhacharya ji, adopting Vaishanavism nearly 300 years ago.) and their religious traditions and culture are becoming less of a factor in daily life.

Details of Chaurasia Brahmins follows.

Citation.

https://m.facebook.com/notes/chaurasia-brahmin/a-to-z-of-chaurasias-complete-history/225156294165011/

Standard
Hinduism

Tamil Connection To Cameroon Central Africa


When  posted an article that World’s Oldest Temple built by Brahmins, in Gobekli Tepe,Turkey, there were criticisms that the site was 11000 Years old and hence my claim that it was built by Indians is wrong as the Ramayana is s on Sanatna Dharma spread dated only around 5000 BC.

Flag of Cameroon.Image.png Flag of Cameroon.

I replied through my post My Posts On Sanatana Dharma Spread Reply to Critics.

I have been trying to validate the archaeology Astronomy, Cultural and Linguistic similarities, references in the Indian Legends, Puranas, Ithihasa, Ancient  and local refernces and Sanskrit /Tamil Literature

I had posted articles on the existence of Tamils in the Paleolithic Age  and we have Gondwana ,Lemuria to contend with.

One more curious fact I have found is that while the History  of  Arabia is totally not available for the period preceding Prophet, I have a post on this, the  details of ancient African Religion and languages have been brushed aside by a statement that the ancient Africans were barbaric and there were only dialects and no civilization.

I do not subscribe to this view.

Now here is the evidence , based on Linguistics, that the present   a tribe of Cameroon, one among the 220, uses a Dialect that is a mixture of deformed as well as chaste Tamil!

They use even the current Tamil words in vogue.

Please watch the Video.

The statements in the Video are true excepting the explanation for the word Gramam as Gramam is a Sanskrit word and does not have connotation as explained the Video.

 

Cameroon /ˌkæməˈrn/, officially the Republic of Cameroon (French: République du Cameroun), (German: Republik Kamerun), is a country in Central Africa. It is bordered by Nigeria to the west; Chad to the northeast; the Central African Republic to the east; and Equatorial Guinea, Gabon, and the Republic of the Congo to the south. Cameroon’s coastline lies on the Bight of Bonny, part of the Gulf of Guinea and the Atlantic Ocean. The country is often referred to as “Africa in miniature” for its geological and cultural diversity. Natural features include beaches, deserts, mountains, rainforests, and savannas. The highest point is Mount Cameroon in the southwest, and the largest cities are Douala, Yaoundé, and Garoua. Cameroon is home to over 200 different linguistic groups. The country is well known for its native styles of music, particularly makossa andbikutsi, and for its successful national football team. French and English are the official languages. After independence, the newly united nation joined the Commonwealth of Nations, although the vast majority of its territories had previously been a German colony and, after World War I, a French mandate.(wiki)

Standard
Hinduism

My Posts On Sanatana Dharma Spread Reply To Crticis


I have been publishing articles on Sanatna Dharma, also called Hinduism, trying to validate with the help of available Archaeological evidence,Astronomy,Etymology.Cultural Language similarity,references in Indian and foreign literature and Architectural similarities if not identities.

For my post ‘World’s Oldest Temple, Gobekli Tepe,built By Brahmins, I have received a lot  adverse comments, though they were out numbered by  positive comments.

Bhimbetka rock painting .jpg

Bhimbetka rock painting showing man riding on horse.30,000 Years old. “Bhimbetka rock paintng1″. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bhimbetka_rock_paintng1.jpg#/media/File:Bhimbetka_rock_paintng1.jpg

The Major thrust of the adverse comments are.

1.The facts I have quoted are not scientific.

2.The Gobekli site is 11000 Years old and since the Ramayana is dated around 5114!

And the archaeological investigation is not complete.

Hence, what I have written, as one reader put it, making it up.

3.The dating is wrong and people will accept only Carbon dating and scientific dating methods.

My clarification.

‘The facts I have quoted are not scientific’.

I have  and am providing sources for every single article I write from reliable sources.

In some cases I draw inferences by linking various elements,like the archaeological findings,Astronomical events, Etymology, Cultural behavior,Language and architectural affinity.

So they stand as a theory till such time some additional evidence comes along.

But till new evidence comes along my theory is an improvement on the  existing data.

And is more  accurate than the existing ones.

History is the process of trying to reconstruct events by cross referencing, linking various elements as mentioned above.

I do not indulge in misinformation as it is the prerogative of the West.

I do not put on my Blinkers when an Indian source presents itself and refuse to accept it because it is not by a Western Scholar(?)

‘The Gobekli site is 11000 Years old and since the Ramayana is dated around only that period.’

And the archaeological investigation is not complete.

Hence, what I have written, as one reader put it, making it up.”

True that the Gobelki is 11000 years old and Ramayana is dated around 5000 BC.

Rig Veda is also dated at 5000 BC.

Both the dates were by the Western scholars.

Are they assigning Rig Veda and Ramayana the same date?

What about Mahabharata?

 EXACT DATE OF MAHABHARAT WAR
16TH OCTOBER 5561 YEAR B.C.

Does it mean That Ramayana took place just 500 Years before Mahabharata?

We have references to Ramayana and Mahabharata  in Sanskrit Texts and Tamil.

Both these languages are so old it is impossible to date them accurately within the time frame as we know of..

I am providing excerpts on India in Paleolithic age.9Material provided thowards the close of the Post)

People have lived in India 50,000 -75000 Years ago.

I have articles on the age of Tamil Sangam Vedas Puranas and the Temples of India.

So it is possible that the Events in the Puranas have happened earlier than Gobekli Tepe and there are strong possibilities that Sanatana Dharma spread there .

I have provided more evidence that Tamils/Sanatana Dharma was the root for Mayas, Aztecs,Sumerian, Minoan.

People may  check the relevant posts.

On the fact that the archaeological  is incomplete, what is wrong in providing links to the references  found in Indian texts to arrive at a conclusion?

One does not expect a Westerner to know of these references from India.

What is wrong in providing this to enhance knowledge?

While these archaeological  evidence is available on the web, the specific information on Indian references is not for it requires knowledge of ancient Indian Texts exposure to Modern dating technic.

DNA evidence leads to Madurai.

Carbon dating is ideal.

The issue in Carbon dating is,

If you are verifying a vessel, it can date only the material and does not tell you the date when the artifact was made.

In Astronomy also the astronomical events repeat themselves over and over.

So which one do we take reference to?

Hence my attempt has been to synthesize all the elements and provide a theory for people to work on.

I do not manufacture history like the west.

I trust Indian and western sources with skepticism, check them and formulate my view.

“The history of India begins with evidence of human activity of Anatomically modern humans, as long as 75,000 years ago, or with earlier hominids including Homo erectus from about 500,000 years ago.[..

Isolated remains of Homo erectus in Hathnora in the Narmada Valley in central India indicate that India might have been inhabited since at least the Middle Pleistocene era, somewhere between 500,000 and 200,000 years ago.[20][21] Tools crafted by proto-humans that have been dated back two million years have been discovered in the northwestern part of the subcontinent.[22][23] The ancient history of the region includes some of South Asia’s oldest settlements[24] and some of its major civilisations.[25][26] The earliest archaeological site in the subcontinent is the palaeolithic hominid site in the Soan River valley.[27] Soanian sites are found in the Sivalik region across what are now India, Pakistan, and Nepal.[28]

The Mesolithic period in the Indian subcontinent was followed by the Neolithic period, when more extensive settlement of the subcontinent occurred after the end of the last Ice Age approximately 12,000 years ago. The first confirmed semipermanent settlements appeared 9,000 years ago in the Bhimbetka rock shelters in modern Madhya Pradesh, India. Early Neolithic culture in South Asia is represented by theBhirrana findings (7500 BCE) in Haryana, India & Mehrgarh findings (7000–9000 BCE) in Balochistan, Pakistan.[29][30][31]

Traces of a Neolithic culture have been alleged to be submerged in the Gulf of Khambat in India, radiocarbon dated to 7500 BCE.[32]However, the one dredged piece of wood in question was found in an area of strong ocean currents. Neolithic agriculture cultures sprang up in the Indus Valley region around 5000 BCE, in the lower Gangetic valley around 3000 BCE, and in later South India, spreading southwards and also northwards into Malwa around 1800 BCE. The first urban civilisation of the region began with the Indus Valley Civilisation

Citations.

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_India#Stone_Age

http://www.hindunet.org/hindu_history/ancient/mahabharat/mahab_vartak.html

Standard
Hinduism

Hidden Book Of Koran Vedas. Dara Shikoh Shah Jehan’s Son Sirr-e-Akbar


To what extent our History can be hidden, is amazing.

Sirr-i-Akbar by Dara,Image.jpg Sirr-i-Akbar by Dara, Introduction PersianTranslation by Chand Tara.

Though it is a fact that Islamic rulers of India raped women, killed people, destroyed Temples and forcibly converted Hindus to Islam, it is shocking  to know that they could execute their own siblings for translating The Vedas directly from Sanskrit into Persian.

It is not about the common fanatic I am speaking about.

It is about Shah Jehan’s son Muhammad Dara Shikoh, who was also a great Sufi.

He went to the extent of saying that Islam had its roots in Hinduism, more specifically in The Vedas and the Upanishads, and they were revealed to the Rishis by God much before the advent of Prophet Muhammad.

( I am stating facts as I see them; I am not trying to legitimize Islam as many try.

I just point out the similarities between Hinduism and Islam.

That 786 is OM, Mecan is Shiva Temple,Ancestors of Arabians c0uld have been Tamils, Prophet Muhammad’s Uncle wrote a Hymn, Stuthi On Lord Shiva)

Prince Muhammad Dara Shikoh (1627-1658 AD) the favorite Sufi son of Moghul emperor, Shah Jehan. Known the world over for his unorthodox and liberal views. He was a mystic and a free thinker.

Dara Shikoh, wrote in his Persian translation of the Upanishads.

“After gradual research; I have come to the conclusion that long before all heavenly books, God had revealed to the Hindus, through the Rishis of yore, of whom Brahma was the Chief, His four books of knowledge, the Rig Veda, the Yajur Veda, the Sama Veda and the Atharva Veda.”

He had learned Sanskrit and studied the Hindu scriptures in the original.

He translated the Upanishads, Bhagavad Gita and Yoga-Vasishta into Persian directly from Sanskrit and called it Sirr-e-Akbar (The Great Mystery). Titled “The Upanishads: God’s Most Perfect Revelation” and then into Latin by Anquetil Duperron (1801 and 1802) under the title Oupnekhat, contained about fifty. The Quran itself, he said, made veiled references to the Upanishads as the “first heavenly book and the fountainhead of the ocean of monotheism.”

In his Majma-al-Bahrain, he sought to reconcile the Sufi theory with the Vedanta.

He was able to affirm that Sufism and Advaita Vedantism (Hinduism) are essentially the same, with a surface difference of terminology.

And in introduction to this work he says that one finds in Upanishads the concept of tawhid (the doctrine of Unity of God, the most fundamental doctrine of Islam) after the Qur’an and perhaps the Qur’an refers to Upanishad when it refers to Kitab al-Maknun (The Hidden Book). His work Majma-al-Bahrain (Mingling of the Two Oceans i.e. Hinduism and Islam) is very seminal work in the history of composite culture of India.

Two years after the completion of the Sirr-i-Akbar, Dara was executed on the orders of his brother.

“Dara subsequently developed a friendship with the seventh Sikh Guru, Guru Har Rai. Dara devoted much effort towards finding a common mystical language between Islam and Hinduism. Towards this goal he completed the translation of 50 Upanishads from its original Sanskrit intoPersian in 1657 so it could be read by Muslim scholars. His translation is often called Sirr-e-Akbar (The Greatest Mystery), where he states boldly, in the Introduction, his speculative hypothesis that the work referred to in the Qur’an as the “Kitab al-maknun” or the hidden book, is none other than the Upanishads.[

 

Sirr-e-Akbar English Translation Download.

Citation.

http://www.veda.harekrsna.cz/connections/Islam.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Dara_Shikoh

Standard
Hinduism, Uncategorized

Krishna Horoscope 27th July, 3112 BCE Birth


That the Ithihasas are not myths perpetrated to  gain political power as in some religions.

Lord Krishna as a Child.image.jpg Lord Krishna as a Child.

They provide detailed descriptions of people and events that are verifiable with Astronomy, which can not be manipulated by vested interests to suit their ends

On this basis the events reported in the Ramayana and The Mahabharata have been verified and found to be correct.

In the case of Mahabharata , the horoscope of Lord Krishna has two versions.

One is based on The Srimad Bhagavatha Purana ,and the other is by Soordas, possibly based on the Bhagavatha Purana.

Planetary Position during Krishna's Birth,image.jpg Planetary Position during Krishna’s Birth, Srimad Bhgagavatha. Krishna’s Birth Chart | Courtesy Prof.Narahari Achar, Memphis University, USA

There is one more rectified  horoscope of Lord Krishna by the famous BV.Raman,astrologer from Bengaluru, India.

The Bhagavatha Purana states thus,

Shravana vada ashtami, Rohini Nakshtra, uditam Lagnam’

Krsna was born with all the stars and planets and houses in very very auspicious positions and combinations and specifically mentions the ascention of Aja-nakshatra (“Rohinii”). Several shlokas later, the Saaraartha-darshinii tika of Sripad Vishvanath Chakravarthi Thakur references an older astrological treatise named Kha Manikya (which now seems to have been lost) that gives full detail of Sri Krsna’s birth chart as follows: “The Moon, Mars, Mercury and Saturn were exalted. Taurus ascended. Jupiter was in Pisces. Sun was in Leo, Venus in Libra, Rahu was in Scorpio. It was midnight, on a wednesday, while the Moon was in Rohini.”

-Bhagavat Purana, 10th skanda, 3rd dhyaya, 1st shloka .

Another one with corrections.

The respected astrologer BV Raman rectified a horoscope for Lord Krishna, which can be found in his published work “Notable Horoscopes”. Another version of Krishna’s horoscope in popular use is mentioned in a poem by Soordas, a fifteenth century poet of Bhakti Marg, considered a great saint and renunciate.

 

In his research Raman proposed that this took place on the 19th July 3228 BCC.

( Four years difference)

Krishna Rasi Chart .image.jpg Krishna Rasi Chart by BV Raman.

 

Citations.

https://vicdicara.wordpress.com/2011/07/06/what-is-krishnas-horoscope-really/

Navamsa Chart of Lord Krishna by BV Raman.image.jpg Navamsa Chart of Lord Krishna by BV Raman.

 

Planetary Positions : Sun 139° 48′,Moon 47° 42′, Mars 91° 6′, Mercury 152° 48′, Jupiter 148° 54′, Venus 102° 54′,Saturn 224° 42′, Rahu 106° 24′, Lagna 50°
Every avatar of Vishnu has the purpose of establishing dharma and displaying his great opulences.
 
It is impossible to measure the opulences of Krishna, but scriptures state that he is all attractive, all wise, the most beautiful, the richest. In his life it is said Krishna had over 16000 palaces bedecked in jewels, but this is only a minute example of his wealth. He himself says he is the proprietor of all the planets making him the richest of everyone. His opulences are listed as 1)Strength 2) Fame 3)Wealth 4) Knowledge 5)Beauty 6)Renunciation.
 
Understanding planetary indications for a Divine Incarnation of the Lord is different to that of an ordinary man. Everything about him is fully transcendental and he is the Supreme Enjoyer of Eternal Bliss. That is his unique position.
 
In Krisna’s chart Taurus rises and the Ascendant is graced by the presence of exalted Moon, in Rohini. Prash Trivedi in his book “The 27 Celestial Portals” states that:-
 
“Rohini’s extraordinary charm and magnetism is made clear by the fact that Moon, whose duty it is to spend only a certain amount of time with each of the nakshatras in his monthly travel through the zodiac, at one point refused to leave Rohini’s abode”
 
Rohini, falling in the sign of beauty, Taurus, is the most alluring amongst all the nakshatras. On the Ascendant it gives large and expressive eyes, refined sensual and seductive features and a smiling countenance. Smiling is also a second house affair, and here we see the sign of playfulness and mischievous Gemini on the second cusp,with its lord Mercury exalted in the radiant, cultured and kind constellation of uttara phalguni in the 5th house of love. Uttaraphalguni is a great yet noble trickster and an expert cassanova.
 
These sign positions of Moon and Mercury are present in the horoscope attributed to Soordas poem and also Raman’s Version.
In Raman’s chart, the aspect of 9th lord Saturn on the Ascendant and Moon may give some strong discipline over the mind and body and great detachment. Saturn’s aspect on the Moon is considered beneficial for renunciation, which may be the case for normal persons.Renunciation is also seen in Raman’s chart with Ascendant lord Venus conjunct 12th lord Mars. One has aligned their will to unite with Divine. In Raman’s chart Mars is debilitated, neechabhanga and vargottama, perhaps according to Raman’s reasoning, inferring a certain effortlessness in the process as Mars is the planet of effort. Mars however being debilitated vargottama is not auspicious, its neechabhanga is weak in the navamsa.
 
In Soordas’ chart, exalted Saturn conjunct Ascendant lord Venus gives more powerful control over the body, the Ketu’s influence on the Moon can indicate perfection of one’s lunar nature, and a mind that has access beyond the material world and to secrets related to the functioning’s of the universe without the limiting aspect of Saturn. An exalted 12th lord in the 9th in Saturn’s sign can indicate great renunciation as does Ketu’s presence with Ascendant and Moon in the sign of Taurus.
 
The presence of exalted Moon gives extremely feminine qualities to the appearance, crimson cheeks and coral lips (Rohini being the “reddish one”). Moon is fickle, charming, playful and a great romantic. Rohini is one of the wealthiest of constellations, and here wealth or opulence is not only an aspect of one’s personality and appearance, but the general theme of one’s life. Rohini is a long life constellation and in Raman’s chart, the 8th lord Jupiter is possessing strength in a kendra with moolatrikona Sun,with digbala and vargottama Saturn in the 7th house.
 
In Soordas’ chart, Moon suffers from Kema druma yoga giving danger in infancy, but the Ascendant lord and Saturn are rendered strong, along with 8th lord Jupiter in own sign.
 
In Raman’s chart, Rohini, an extremely productive and creative influence in regards to the Moon and the exchange with Venus who occupies Cancer in the constellation of Pushya in the third house gives great artistry to the body, mental and physical prowess, an inquisitive and protective nature. Taurus, Rohini and Pushya relate to cows, Krishna being a cowherd boy and the protector of cows.Pushya is the most beloved and benign of all nakshatras, and has the quality of nourishment or giving unselfishly just as the milk yielding udder of the cow. This sacrificing quality is enhanced with Rahu also being in Pushya (Rahu amplifying the Venusian qualities in the chart) conjunct an effortless acting 12th lord Mars (Mars the planet of effort is debilitated, but neechabhanga) in a constellation of unlimited expansion,Purnavasu.
 
In Soordas’s chart third lord is also giving great artistry to body, and mental, physical prowess, but with less complexity and more purity than the exchange indicated in Raman’s chart. In addition to the 3rd lord Moon in Rohini, Taurus (protector of cows),Ascendant lord Venus in 6th with 9th and 10th lord Saturn makes one a protector and upholder of dharma in general, Krishna’s main mission.
 
In Raman’s chart, Venus is closely conjunct friend Rahu giving diplomatic power, and vargottama Mars, giving a vibrant sexual attractiveness and in Raman’s opinion devoid of carnal lust .Raman gives the reason that Mars is far enough from Venus and Rahu, but this seems to be a weak reason. The Sun is very powerful in the chart giving control of the senses.
 
In Soordas’ chart, diplomatic power is indicated by Venus and Saturn in Libra, planet of lust and vitality Mars is powerful but controlled in Saturn’s sign and is aspected by Ketu (mokshakaraka).
 
Krishna’s complexion was smoky, dark, sky blue. In Raman’s chart Venus is conjunct smoky bluish hued planet Rahu and blue planet Saturn aspects Ascendant. In Soordas’ chart, Ascendant lord is conjunct Saturn and Rahu aspects Ascendant.
 
Rahu’s aspect on Ascendant (Soordas’) or its lord (Raman’s) adds a certain magnetism or hypnotic quality to the personality. In Soordas’ chart there is a lot of hypnotic influence in 7th house and Raman’s chart the hypnotic influence is particularly focused in one’s personal environment (3rd house). Having Rahu though conjunct the Ascendant lord in its enemy sign of Cancer in Raman’s chart does not appear auspicious for self clarity.
 
The nodes are not as powerful in Raman’s chart compared to Soordas.Raman’s sign placement of the nodes are weaker and the dispositors are mixed in strength. As the balance of the entire horoscope rests on the nodal axis, the serpent forces, which Krishna has complete mastery over, so one would expect the nodes to be immaculately positioned in both Rasi and Navamsa. .
 
Krishna has a more roguish quality in Raman’s chart because of Rahu close to Venus.
 
Krishna enchanted women, cows and all of nature with his musical flute playing, airy sign Gemini on the 2nd house with exalted Mercury in 5th house and 3rd lord Moon exalted in Rohini.
 
In one of his pasttimes, He was very pleased one day with peacocks (Mars) dancing ecstatically to his flute, a display of great submission and enchanted surrender by these colourful birds and is always depicted wearing a peacock feather on his head. It might be seen as a metaphor for Krishna’s control over the desire aspect martian aspect of nature.
 
In Raman’s chart Mars being 12th lord, and clearly powerless in respects to musical Venus and Moon exchange might be Raman’s implication for this.
 
In Soordas’ chart, Mars is very elevated in its position near the midheaven. Having occult Rahu in Mar’s sign in 7th, points towards a magical relationship with martian elements, Rahu sitting opposite the 3rd lord Moon in Rohini. Debilitated Mars is not required for surrender to happen, because it is already 12th lord.
 
In Raman’s chart His birth in a prison is seen by the 12th lord Mars being conjunct Ascendant lord and Rahu. In Soordas’ chart, one can see from Moon and ketu that there was danger and occult forces happening around the time of birth.
 
Upon his birth a miracle happened, the prison doors opened by themselves and all the guards fell asleep (a demonstration of Krishna’s authority over his 12th lord Mars in Raman’s chart, in the sense that Mars has a certain powerlessness). In Soordas’ chart it is really the nodal connection on the Ascendant with Rahu’s dispositor Mars being 12th lord that intimates this potential.
 
The night of his birth saw heavy floods, and Sheshnag the serpent (nodes) formed an umbrella to save the baby from the rain.This is a very powerful incident, which I can only intuit means a complete awakening of kundalini forces immediately at birth. In Raman’s chart Saturn (a slow acting planet), being disposition of south node, does not seem to support to this occasion.
Citation.
Standard
Death and afterWhat happens after Death..Image,jpg
Hinduism

Near Death NDE OBE Real Case Proves Indian Death Ceremony


People are scared of Death.

Nobody is an exception to this.

I have remarked in an article that there are two reasons for this.

One is the fear of Pain accompanying Death and another is,

The uncertainty of what would happen after death.

Would we suffer unbearable pain after Death as described in various legends and Religious Text?

What would happen to us after Death?

Are we reborn?

In that case will we be a Human being?

Will what is called as Sins haunt us?

Scroll down for video.

Indian philosophy answers this on two levels.

One is after death it is observed in Higher Philosophy,that one does not die as the Atman, the soul is eternal and is never affected by pain or births or deaths.

Another view is that, as detailed in Garuda Purana , one is made to go through various punishments for sins and granted heaven for Righteous deeds.

I tend to agree with the former explanation of soul not being touched death as death is only a transition, as Krishna puts it ,”As Human body goes through childhood, youth and old age,

Kaumaaram Yavvanam Jara’ Bhagavad Gita Chapter 2.

But one can never be sure for none is here to report these experiences.

But there are medically recorded experiences of people who have touched the jaws of Death and there are people who have out-of-body experiences.

The former is called Near Death Experience(NDE), the latter,out-of-body experience (OBE)

I have posted a couple of articles on this.

Enveloped in A Pool of Light, Near Death Experience.image.jpg Enveloped in A Pool of Light, Near Death Experience(NDE)

Now there is case well documented where the NDE is explained vividly and he medical team has recorded it with instruments.

In all these case, the philosophical view of Hinduism is reinforced.

People have reported being enveloped in a sheet of white light which felt warm, they have been able to see what is taking place, though they could not perceive, see or hear it with their senses.

The perception has become more acute.

In some cases they have been able to see their ancestors.

The ceremonies conducted by the Hindus state that after death, for twelve days the sukshma sarrera remains near the place of death, can perceive every thing and they leave only after Sabindikarana.on the twelfth day.

And Indian thought says it is Light which is the expression of Life.

The Santhi Mantra says TamasoMaa Jyotir Gamaya, Lead me from Darkness to Light.

Curious to note here is that Living is called Darkness and moving out of the body is Light!

Look at the explanation in the image below of Thirumoolar , A Siddha,in Thirumandiram is Tamil.

Samkhyas and Vedic Thoughts differ only on minor points.

Thirumoolar Explanation of Evolution of Universe.Image,Gif Thirumoolar Explanation of Evolution of Universe.

Now read the report of verified  Near Death Experience.

The report.

Pam Reynolds reports NDE.Image.jpg Pam Reynolds who had a Near Death Experience.

In 1991, Atlanta-based singer and songwriter Pam Reynolds felt extremely dizzy, lost her ability to speak, and had difficulty moving her body. A CAT scan showed that she had a giant artery aneurysm—a grossly swollen blood vessel in the wall of her basilar artery, close to the brain stem. If it burst, which could happen at any moment, it would kill her. But the standard surgery to drain and repair it might kill her too.

With no other options, Pam turned to a last, desperate measure offered by neurosurgeon Robert Spetzler at the Barrow Neurological Institute in Phoenix, Arizona. Dr. Spetzler was a specialist and pioneer in hypothermic cardiac arrest—a daring surgical procedure nicknamed “Operation Standstill.” Spetzler would bring Pam’s body down to a temperature so low that she was essentially dead. Her brain would not function, but it would be able to survive longer without oxygen at this temperature. The low temperature would also soften the swollen blood vessels, allowing them to be operated on with less risk of bursting. When the procedure was complete, the surgical team would bring her back to a normal temperature before irreversible damage set in.

Essentially, Pam agreed to die in order to save her life—and in the process had what is perhaps the most famous case of independent corroboration of out of body experience (OBE) perceptions on record. This case is especially important because cardiologist Michael Sabom was able to obtain verification from medical personnel regarding crucial details of the surgical intervention that Pam reported. Here’s what happened.

Pam was brought into the operating room at 7:15 a.m., she was given general anesthesia, and she quickly lost conscious awareness. At this point, Spetzler and his team of more than 20 physicians, nurses, and technicians went to work. They lubricated Pam’s eyes to prevent drying, and taped them shut. They attached EEG electrodes to monitor the electrical activity of her cerebral cortex. They inserted small, molded speakers into her ears and secured them with gauze and tape. The speakers would emit repeated 100-decibel clicks—approximately the noise produced by a speeding express train—eliminating outside sounds and measuring the activity of her brainstem.

At 8:40 a.m., the tray of surgical instruments was uncovered, and Robert Spetzler began cutting through Pam’s skull with a special surgical saw that produced a noise similar to a dental drill. At this moment, Pam later said, she felt herself “pop” out of her body and hover above it, watching as doctors worked on her body.

Although she no longer had use of her eyes and ears, she described her observations in terms of her senses and perceptions. “I thought the way they had my head shaved was very peculiar,” she said. “I expected them to take all of the hair, but they did not.” She also described the Midas Rex bone saw (“The saw thing that I hated the sound of looked like an electric toothbrush and it had a dent in it … ”) and the dental-drill sound it made with considerable accuracy.

Meanwhile, Spetzler was removing the outermost membrane of Pamela’s brain, cutting it open with scissors. At about the same time, a female cardiac surgeon was attempting to locate the femoral artery in Pam’s right groin. Remarkably, Pam later claimed to remember a female voice saying, “We have a problem. Her arteries are too small.” And then a male voice: “Try the other side.” Medical records confirm this conversation, yet Pam could not have heard them.

The cardiac surgeon was right—Pam’s blood vessels were indeed too small to accept the abundant blood flow requested by the cardiopulmonary bypass machine, so at 10:50 a.m., a tube was inserted into Pam’s left femoral artery and connected to the cardiopulmonary bypass machine. The warm blood circulated from the artery into the cylinders of the bypass machine, where it was cooled down before being returned to her body. Her body temperature began to fall, and at 11:05 a.m. Pam’s heart stopped. Her EEG brain waves flattened into total silence. A few minutes later, her brain stem became totally unresponsive, and her body temperature fell to a sepulchral 60 degrees Fahrenheit. At 11:25 a.m., the team tilted up the head of the operating table, turned off the bypass machine, and drained the blood from her body. Pamela Reynolds was clinically dead.

At this point, Pam’s out-of-body adventure transformed into a near-death experience (NDE): She recalls floating out of the operating room and traveling down a tunnel with a light. She saw deceased relatives and friends, including her long-dead grandmother, waiting at the end of this tunnel. She entered the presence of a brilliant, wonderfully warm and loving light, and sensed that her soul was part of God and that everything in existence was created from the light (the breathing of God). But this extraordinary experience ended abruptly, as Reynolds’s deceased uncle led her back to her body—a feeling she described as “plunging into a pool of ice.”

Meanwhile, in the operating room, the surgery had come to an end. When all the blood had drained from Pam’s brain, the aneurysm simply collapsed and Spetzler clipped it off. Soon, the bypass machine was turned on and warm blood was pumped back into her body. As her body temperature started to increase, her brainsteam began to respond to the clicking speakers in her ears and the EEG recorded electrical activity in the cortex. The bypass machine was turned off at 12:32 p.m. Pam’s life had been restored, and she was taken to the recovery room in stable condition at 2:10 p.m.

Citation.

Near Death Experience

Standard
Hinduism

Lost Ancient Cities Of India


Sanatana Dharma, as has been proved was ancient.

Madurai Meenakshiamman Temple.Image.jpg Madurai Meenakshiamman Temple. Image Credit. http://ayshamohamed93.blogspot.in/2014/11/my-madurai.html

It was quite advanced in Arts, Literature,Science and Philosophy.

The temple architecture bears testimony to the development of Science, especially Astronomy .

Gangaikonda Cholapuram,.Image.jpg Gangaikonda Cholapuram,. Image credit.http://www.incredibleindiaphotogallery.com/2012/07/glimpse-to-the-glorious-past-gangaikonda-cholapuram/dsc_5102/

The construction of these temples, with stones in an area where no stones or Mountains were available is a testimony to the fact that the ancient knew quarrying and more importantly transporting heavy materials like a single stone of nearly 180 tons to the roof of the temple which is 216 feet in the year 1000 AD.

It is the Thanjavur Brhadeeswara Temple in Tamil Nadu.

There are temples where the rays of the Sun touch the idol at the sanctum on a particular day of the year.

1000 pillars Halls, Stone pillars producing the Seven Notes of the Carnatic Music, cave temples ..the list is endless.

The cities were laid out in a systematic pattern in south India.

In the Centre was a temple, with a Pond.

The city was surrounded by square-shaped streets around the temple complex, all the streets leading to the Temple.

This can be seen in many temples in many cities of Tamil Nadu, notable examples being  Madurai, Sri Rangam Srivilliputhur, Chidambaram.

These cities had a resting place for Travelers at regular intervals on the highways, at every Kaatham, about 16 Kilometers.

This may be seen on the road from Madurai to Srivilliputtur.

Each city , at the outskirts , had a small water tank meant for animals.

A stone column was erected for the animals to relieve their itching!

Such a civilization should have had great cities.

Many have sunk as in Lemuria where the Tamil Sangam 1  and 2 were held, in Then Madurai ( South Madurai and Kavatapuram)

We had Indraprastha  now called Delhi,Pataliputra, now Patna

I had a look at  some of the ancient cities of India which are to be discovered in full.

If people can look around places where tanks had been located with the satellite imagery they would find more cities.

Here is  a List, which, of course, is not exhaustive.

I shall be writing on each of them in detail.

Readers may also contribute.

 • Dholavira – Located in Gujarat, India. Indus Valley Civilization city
 • Vijayanagar – Located in Karnataka, India. Now a UNESCO World Heritage site.
 • Poompuhar – Located in Tamil Nadu, South India
 • Lothal – Located in Gujarat, India – early city of the Indus Valley Civilization
 • Surkotada – Located in Gujarat, India – early city of the Indus Valley Civilization
 • Pattadakal – Located in Karnataka, South India. Now a UNESCO World Heritage site.
 • Vasai-Located in India, former capital (1533-1740) of the Northern Provinces of Portuguese India
 • Aror is located 8 kilometres east ofRohri in present daySindh, Pakistan. It had served as the ancient capital ofSindh and was oncelocated on the banks of Indus River. The city was once the prime nucleus centre of commerce and trade. The main languages spoken by the people are Hindi language, Urdu language, Punjabi language and Sindhilanguageand the religion followed were Hinduism, Islam and Sikhism.Kannauj
  Kannauj was one of the most beautiful ancient cities in India that was ruled by different rulers. The city was described as a city which raised its head to the skies and which in strength and beauty might boast of being unrivalled. Kannauj has incessantly served as a place of immense historical significance. The city had, much later, become a new district of the Uttar Pradesh on September 18th, 1997.Bairat
  Bairat is a much celebrated and momentous town in the northern Jaipur of Rajasthan. It is located 52 kilometres north of Jaipur and 66 kilometres west of Alwar.

  Kalibangan
  Kalibangan is a town situated in Hanumangarh district of Rajasthan. The town is precisely located upon the banks of Ghaggar River. This ancient city of India has been considered as the third important city amongst all the excavated Harappan sites, under the Indus valley civilization. The city had received its name from the innumerable pieces of terracotta bangles that were excavated here.

  Sravasti
  Sravasti is an exceedingly substantial Buddhist religious and research centre, located in the Gonda district of Uttar Pradesh.

  Sagala
  Sagala is believed to be the modern day Sialkot, and it had once served as a great centre of trade and commerce, filled with business prospects.

  Sitanagaram
  Sitanagaram is a small and humble and ancient site located in the Guntur district of Andhra Pradesh.

 • Hansi is a town in theHisar district of Haryana. The ancient city ofHansi is known to possess five gates to enter Delhi. It majestically incorporate the Delhi Gate at the East,Hisar gate at the West,Gosain gate at North-West,Barsi Gate at South andUmra Gate in thesouth west direction.Kumbhoj
  Kumbhoj is the name of an ancient town located in the Kolhapur district of Maharashtra.Kalpi
  Kalpi is an ancient city of India, in Jalaun district of Uttar Pradesh. Kalpi rather seizes stronghold from its sisterly counterparts, due to being conceived as the birthplace of sage Ved Vyas. The city of Kalpi is also renowned for its art of paper making.

  Bhinmal
  Bhinmal is a town in the Jalore district of Rajasthan. Bhinmal had once served as the capital of ancient Gujarat. The earlier name of Bhinmal was Bhillamala.

  Tamralipta
  Tamralipta is the name of another important ancient city of West Bengal. Now the place is however identified as Tamluk. Tamluk derives its name from the Sanskrit word Tamra Lipta meaning ‘full of copper’.

  Urayur
  Urayur is an ancient city located in Tiruchirappalli, Tamil Nadu.

  Dwaraka
  Dwaraka is another ancient city situated in Gujarat. According to Hindu mythology, Dwaraka was the dwelling place of Lord Krishna. The meaning of the word Dwaraka is a ‘door’.

  Ujjain
  Ujjain is located on the banks of Shipra River in Madhya Pradesh. According to Hindu mythology, Shipra had originated from the much admired churning of the oceans by the Gods and the Demons, with Vasuki, the serpent, serving as the rope. Osiyan is another ancient city that is approximately located at a distance of 65 kilometres from Jodhpur in Rajasthan. The city houses a number of temples and is presently a famous tourist spot.

  Bayana
  Bayana is a town in the Bharatpur district of Rajasthan.

 • The ancient name of the city wasSripatha orSriprashtha orShantipura. The city is claimed to have been discovered rather accidentally by an asura namedBanasura.Chunar
  Chunar is in the Mirzapur District of Uttar Pradesh.

Citation and Reference.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lost_city#India

Standard
Hinduism

Rama Sita in Vedas A Contradiction?


Sometimes one comes across references in the Ithihasa and Puranas , when related to the Vedas there is confusion.

Rama and Sita. image.jpg Rama and Sita.

The Vedas,the Scripture of the Hindus, are accepted as Apaurusheya, not man-made and timeless, are undoubtedly the earliest works of Sanatana Dharma, and the Vedas , especially the Rig Veda is considered to be first literature of Mankind.dated conservatively at 5000 BC.

The Ithihasas Ramayana and Mahabharata come later.

One comes across references to Rama and Sita in the Ramayana.

References to Rama in Ramayana.

“14 This to Duḥśīma Pṛthavāna have I sung, to Vena, Rama, to the nobles, and the King.
They yoked five hundred, and their love of us was famed upon their way.
15 Besides, they showed us seven-and-seventy horses here.
Tānva at once displayed his gift, Pārthya at once displayed his gift; and straightway Māyava showed his.” XCIII Visvedevas.

Vena is the ancestor of Rama.

In the absence of Dasaratha reference, some dispute the name Rama as the Rama of Ramayana.

There is an interesting  note found in the Bala Kanda of Ramayana.

Valmiki wrote that he wrote the Ramayana to expound The Vedas.

“kushiilavau tu dharmaGYau raajaputrau yashasvinau |
bhraatarau svarasampannau dadarsha aashramavaasinau ||
sa tu medhaavinau dR^ishhTvaa vedeShu pariniShThitau |
vedopabR^ihmaNaarthaaya taavagraahayata prabhuh ||
kaavyaM raamaayaNaM kR^itsnaM siitaayaashcharitaM mahat.h|
paulastya vadhamityeva chakaara charitavrataH||

(vAlmIki-rAmAyaNa–bAlakANDa 1.4.5-7)

The princes, the brothers, Kusha and Lava, were knowledgeable about Dharma and were glorious. Their voices were melodious and they lived in the hermitage of (vAlmIki). He (vAlmIki), established in good deeds, observed those two extremely intelligent (princes), skilled in the Vedas, and for the sake of expounding the Vedas, he composed and made them study the poem sampUrNa-rAmAyaNa (the entire rAmAyaNa) (containing) the great story of sItA and the slaying of rAvaNa.

These verses from the vAlmIki-rAmAyaNa clearly show that the sage vAlmIki composed the rAmAyaNa to expound the meaning of the Vedas…

Sita in the Vedas.

Auspicious Sita, come thou near;We venerate and worship thee
That thou mayst bless and prosper us
And bring us fruits abundantly.

-Rig veda 4.57

In Harivansha Sita has been invoked as one of the names of goddess Arya:

O goddess, you are the altar’s center in the sacrifice,
The priest’s fee
Sita to those who hold the plough
And Earth to all living being.

The Kausik-sutra and the Paraskara-sutra associate her repeatedly as the wife of Parjanya (a god associated with rains) and Indra.[4]

Sita is known by many epithets. She is called Jānaki as the daughter of Janaka and Maithili as the princess of Mithila.[5] As the wife of Rama, she is called Ramā. Her father Janaka had earned the sobriquet Videha due to his ability to transcend body consciousness; Sita is therefore also known as Vaidehi.

Is this not an Anachronism?

How can the Vedas mention Rama and Sita who came later?

The Ramayana mention that Rama was adorned with Upaveeda and the Upanayana ceremony was performed according the Vedic procedure.

Sita Rama Marriage was performed according to Vedic rites.

Why this contradiction?

The explanation for Rama being found Rama in Vedas.

10.111.07 sacanta yad uShasaH sooryeNa citrAm asya ketavo rAm avindan |
10.111.07 A yan nakShatraM dadRushe divo na punar yato nakir addhA nu veda ||(Rig Veda)

pra tadduHshIme pR^ithavAne vene pra rAme vochamasure maghavatsu |
ye yuktvAya pa.ncha shatAsmayu pathA vishrAvyeshhAm.h ||9Rig Veda 10.93.14),

In yajnas of wealthy kings such as duHshIma, pR^ithavAna, vena, and the powerful rAma, I utter hymns to the gods who travel by 500 chariots drawn by horses in the world of the gods, and who are fond of us (humans).

1.’Since rAmAyaNa is based on the Vedas, there must be mantras in the Vedas that correspond to the immortal story of rAma. It is with this objective that nIlakaNTha, the great commentator on the mahAbhArata, has presented, with his own wonderful commentary, the mantra-rAmAyaNa. The mantra-rAmAyaNa is a compilation of Riks from the R^ig Veda that narrate the story of rAma or the rAmAyaNa.”

2.As I have posted earlier the Vedas were not grasped in one shot.

They were grasped by different Rishis at different times.

Hence the reference to  Rama in the Ramayana could have been included in the later revelations, while a portion of the Vedas were in existence before Rama, which Rama followed.

Reference of Sita in Ramayana.

1. If one were to look at the etymology of the word Sita, it means Furrow, indicating that Sita was found while using furrowing.

As such she was considered to be daughter of Earth.

As Sita was found while using the Furrow, she might have been given the name Sita.

The name given to her was Janaki, daughter of Janaka..

This practice is called Thaddidhaantam, that of linking the the name of the offspring to father.

Thus Rama is also called Dasarathy.

The other explanation for Sita being mentioned in the Vedas is the same as stated for Rama.

Citation.

https://ramanan50.wordpress.com/2014/08/07/ramayana-in-the-rig-veda/

http://en.wikipedia.org/wiki/Sita#Legend

Standard
Hinduism

Oldest Himalayan Cave Temple Ravana’s Gate Patal Bhuvaneswar


There are lost Cave Temples in the Himalayas.

Some of them have been found are in a difficult terrain.

They have fascinating histories.

Patal Bhuvaneswar.image.jpg Patal Bhuvaneswar.Pithogarh.

One such is Pathala Bhuvaeswara temple, in Uttarkhand,India

 

Patal Bhuvaneswar Cave Entrance.image.jpg Patal Bhuvaneswar Cave Entrance.

‘The first human to discover this cave was Raja Ritupurna who was a king in Surya Dynasty who was ruling Ayodhya during the Treta Yuga. The story starts with Ritupurna and King Nala. It is said that once, King Nala was defeated by his wife, Queen Damayanti. In order to escape his wife’s prison Nala requested Ritupurna to hide him. Ritupurna took him to the forests of the Himalayas and asked him to stay there. While going back home he was fascinated by a deer which ran into woods and went after it. He could not find it and took rest under a tree. He had a dream where the deer was asking Ritupurna not to chase him. His sleep broke and as he woke up and went to a cave where a guard was standing. After enquiring about the cave he was allowed to go inside. Right at the entrance, Ritupurna met Sheshnag who agreed to take him through the cave. It carried him on his hood. He saw the marvels of Gods taking place inside. He all the 33-crore gods and goddesses including Lord Shiva himself. It is said that after his visit, the cave was closed for ages with a slight prediction in the Skandpurana that it will be reopened again in Kaliyuga. Shankarcharya in Kalyug, during his temporary visit to Himalayas re-discovered this cave. Since then regular worship and offering are being done at this place.

Patal Bhuvaneswar Location Map.image.jpg

Patal Bhuvaneswar Location Map.

According to belief King Rituparna of the Sun dynasty (Surya Vansha) discovered the cave in ‘Treta yug’. It has been described in the ‘MANAS KHAND’ of ‘SKAND PURAN’. Adi Shankaracharya visited this cave in 1191 AD. That was the beginning of the modern pilgrimage history, at Patal Bhuvaneshwar.[2] The journey inside the cave has to be carried in feeble lights, holding protective iron chains. The Stone formations of Sheshnag can be seen, holding earth, heaven the world beneath. ‘Havan’ (fire sacrifice) is performed in a dimly lit, solemn atmosphere, under the spell of holy chants. You’ll also be impressed by theto visit these parts form the celestial heights of His abode in Kailash.The cave, it is believed, is connected by an underground route to Mount Kailash.[3] it’s believed that Pandavas, the ‘Mahabharat’ heroes proceeded towards their last journey in the Himalayas after meditating here, in front of Lord Shiva.This hidden pilgrimage situated at 1,350mts above sea level is mainly dedicated to Lord Shiva.Almost every god that you would have heard of resides in this mystifying cave. It is also believed that you can worship at Patal Bhuvaneshwar is equivalent to worshipping at Char Dham of Uttarakhand.

The priest family, the Bhandaris are performing religious rites at Patal Bhuvaneshwar since the time of the Adi Shankaracharya. More than 20 generations in the line. They are a treasure house of legends, lores, anecdotes and information about this holy place. It is also believed that this cave is internally connected to the four abodes /seats (Char Dham)

“This awesome cave is believed to be as old as the earth itself. It has been mentioned in detail in the 103 chapter of Manaskhand of “Skanda Purana”. The first human who entered this cave was king “Rituparna” of Suraya Dynasty during the “Tretayuga”. It is said that during his visit, he had encountered several demons and “Sheshnaag” himself acted as his guide.One can see the gateway of the great ages in Patal Bhuvaneshwar. There are four entrances inside the cave named as ‘Randwar’ ‘Paapdwar’, ‘Dharamdwar’ and ‘Mokshadwar’. The Paapdwar was closed soon after the death of Ravana and the Randwar, literally, the road to war, was closed down after the great Mahabharata war. At present only two gateways are opened. You can see the tongue of Kali Bhairav, Aravati of Indra, hairs of Lord Shiva and several other wonders inside the caves of Patal Bhuvaneshwar.

How to reach Patal Bhuvaneswar.

 


The nearest airport to Patal Bhuvaneshwar is Pantnagar Airport. Pantnagar Airport is situated 244kms from Patal Bhuvaneshwar. Taxis are easily available to Patal Bhuvaneshwar from Pantnagar Airport. Patal Bhuvaneshwar is well connected by motorable roads with major towns of Kumaon.

By Train

The nearest railhead to Patal Bhuvaneshwar is Tanakpur situated at a distance of 154kms. Taxis and buses are easily available from Tanakpur Railway Station to Patal Bhuvaneshwar, Gangolighat, and Lohaghat etc. Tanakpur is well connected with major destinations of India like Lucknow, Delhi, Agra and Kolkata. Trains are frequent to Tanakpur Railway Station.

Patal Bhuvaneshwar is well connected by motorable roads with major destinations of Uttarakhand state. Buses from ISBT Anand Vihar are available to Tanakpur, Champawat, Pithoragarh, Lohaghat and many other destinations from where you can easily hire a local cab or bus to reach Patal Bhuvaneshwar.

Citation.

http://en.wikipedia.org/wiki/Patal_Bhuvaneshwar

 

Standard
Hanuman Chanting Rama's Name.Image.jpg
Hinduism

Ramayana Is Gayatri Mantra. Rig Veda,Valmiki ,Agastya


Indian Legends is Factual.Allegorical and Philosophical.

Persons and events narrated in the legends are open for verification , they convey spiritual truth in the form of allegory and they also express complex abstract philosophical thoughts.

Thus the existence of Rama is proved by astronomical and archaeology.

Ramayana also expresses the spiritual truth thus.

Coronation of Lord Rama.Image.jpg Sri Rama Pattabhisheka.

Ravana represents the qualities of Sattva Rajas and Tamas not in balance.

While he is the personification for Satva for he is one of the ardent devotees of Shiva, a good ruler, and an affectionate brother, and husband.

He is an active ruler with military might,enjoyed the Bohemian way of Life by maintaining a huge Harem.

He was Tamasic when he lusted after another wife.

Though he had his control over his senses and desires he could not master them is this case.

So despite his valor ,piety, scholarship, and love of his subjects he was doomed once he gave way to the Tamasic impulse of lust.

Rama represents  the Satva in ascendance.

How this conquers  tendencies  the Rajasic and Tamasic  is Ramayana.

All the characters  represent some tendencies or Gunas and the result one begets in yielding to them.

At the philosophical level, it personifies in Lord Rama, The Brahman.

It illustrates how the Brahman when expressing itself, becomes entangled imagines itself ,because of Avidya/Maya,as  Aham(Mine) with worldly pleasures and pain an d in the end wisdom dawns  once t the Guna Viseshas are exhausted.

Not only this.

Valimiki states that he has designed the Ramayana after The Gayatri Mantra.

‘rAmAyaNadrumaM naumi rAmaraxAnavAN^kuram.h |
gAyatrIbIjamAmnAyamUlaM moxamahAphalam.h ||
(nIlakaNTha’s commentary on the
mantra-rAmAyaNa)

I bow to the tree of rAmAyaNa that has a new bud called the rAma-raxA-stotra, that which has the the gAyatrI (mantra) as its seed (bIja), that which has its roots in the Vedas, and that yields the great fruit of mokshha!

kushiilavau tu dharmaGYau raajaputrau yashasvinau |
bhraatarau svarasampannau dadarsha aashramavaasinau ||
sa tu medhaavinau dR^ishhTvaa vedeShu pariniShThitau |
vedopabR^ihmaNaarthaaya taavagraahayata prabhuh ||
kaavyaM raamaayaNaM kR^itsnaM siitaayaashcharitaM mahat.h|
paulastya vadhamityeva chakaara charitavrataH||

(vAlmIki-rAmAyaNa-bAlakANDa 1.4.5-7)

The princes, the brothers, Kusha and Lava, were knowledgeable about Dharma and were glorious. Their voices were melodious and they lived in the hermitage of (vAlmIki). He (vAlmIki), established in good deeds, observed those two extremely intelligent (princes), skilled in the Vedas, and for the sake of expounding the Vedas, he composed and made them study the poem sampUrNa-rAmAyaNa (the entire rAmAyaNa) (containing) the great story of sItA and the slaying of rAvaNa…

ata eva rAmAyaNe chaturvimshatisAhasrAyaM chaturvimshatigAyatryaxarANi
vAlmIkinA saMgR^ihItAni

For this reason, vAlmIki bases the twenty-four thousand verses of the rAmAyaNa on the twenty-four akshhara’s (syllables) of the gAyatrI mantra (of the Vedas).

nIlakaNTha quotes from the agastya-saMhitA to further support the fact that the rAmAyaNa story is drawn from the Vedas:

vedavedaye pare puMsi jAte dasharathAtmaje |
vedaH prAchetasAdAsIt.h sAxAdrAmAyaNAtmanA |
tasmAdrAmAyaNaM devi veda eva na saMshayaH ||

When the Supreme Being, known through the Vedas, was born as the son of dasharatha (rAma), the Veda (manifested itself) through the (mouth) of the sage prAchetasa directly as the rAmAyaNa. Therefore, O devi, the rAmAyaNa is the Veda itself, without a doubt.

nIlakaNTha is well known as the commentator par excellence of the mahAbhArata. He hailed from what is modern day Kopargaon in the state of Maharashtra but he is said to have settled down in Varanasi, where he wrote his commentary on the ‘bhArata called the “bhAratabhAvapradIpa.” This commentary is also known as the “nIlakaNThI.” This famous commentary on the bhArata is said to have been written towards the end of the 17th century C.E.

nIlakaNTha compiled a collection of mantras from the R^ig Veda that correspond to the story of rAma. This collection is called the “mantra- rAmAyaNa.” I will present a few of these mantras from the R^ig Veda, with notes from nIlakaNTha’s commentary, “mantra-rahasya-prakAshikA.”

The rAmAyaNa can be told in as many as 24,000 verses as in the vAlmIki rAmAyaNa or in just one verse as in the eka-shlokI-rAmAyaNa which captures all the main events of the epic such as rAma’s exile to the forest, killing of the golden deer, the kidnapping of sItA, the death of jaTAyu, the meeting with sugrIva and the punishment of vAlI, the crossing of the oceana and burning of laN^kA by HanumAn, and finally the slaying of rAvaNa and kuMbhakarNa:

Adau rAmatapovanAdigamanaM hatvA mR^iga-kAJNchanam.h
vaidehIharaNaM jaTAyumaraNaM sugrIva-saMbhAshhaNam.h |
vAli-dushhTa-nigrahaNam samudrataraNaM laN^kAdAhanam.h
pashchAt.h rAvaNa-kuMbhakarNa-hananaM etaddhi rAmAyaNam.h ||

The mantra-rAmAyaNa itself has more than 150 Riks. But I will present a few of them summarizing the immortal story of rAma.

First, there arises the question: does the name “rAma” occur in the veda and in what context?

R^ig Veda 10.93.14 (maNDala 10, sUkta 93, Rik 14) says:

pra tadduHshIme pR^ithavAne vene pra rAme vochamasure maghavatsu |
ye yuktvAya pa.ncha shatAsmayu pathA vishrAvyeshhAm.h ||

In yajnas of wealthy kings such as duHshIma, pR^ithavAna, vena, and the powerful rAma, I utter hymns to the gods who travel by 500 chariots drawn by horses in the world of the gods, and who are fond of us (humans).’

The Gayatri Ramayana.


Valmiki Ramayana contains 24000 slokas divided into 7 Kandas, namely, Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranya Kanda, Kishkindha kanda, Sundara kanda,  Yuddha kanda  and Uttara Kanda.  The first letter of the first sloka in each group of 1000 slokas is taken from the Gayatri Mahamantra (given below) in the same sequence namely, त, स, वि, तु, व  etc.,

तत्सवितुर्वरॆण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि
धियॊ यॊ नः प्रचोदयात्

The collection of these slokas constitutes the Gayatri Ramayana.

Each sloka is identified below by the
Kanda (1 for Balakanda, 2 forAyodhya Kanda etc),
chapter number within the Kanda,
and serial number of the sloka within the chapter:

 1. तपस्स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्।

नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् ॥  (१.१.१)

Sage Valmiki, ever engaged in austerities and reading of scriptures, asked Narada, foremost among Munis and a Master in the art of word craft (speech).

[Note: Valmiki’s questions are expressed in the following slokas:

कोन्वस्मिन् सांप्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्।

धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः ॥   (१.१.२)

चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः ।

विद्वान् कः कस्समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः॥(१.१.३)

आत्मवान् को जितक्रोधः द्युतिमान् कोऽनसूयकः।

कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे ॥(१.१.४)

एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे।

महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरं ॥(१.१.५)

O Naradamuni, Is there any man on this earth now who has all sterling qualities, who is valiant, who knows what is dharma, who acknowledges with gratitude whatever help is rendered to him, who always speaks the truth, who is firm on his commitments, whose conduct is unblemished, who thinks of the welfare of all beings, who is wise and competent, who has a pleasing appearance, who is rooted in his Atma, who has conquered anger, who gives out light, who is not envious and whom even the devas fear when he is afire with anger in a war?  I want to hear about him from you. I am keenly interested in this. You must be knowing someone with all these attributes.]

 

 1. स हत्वा राक्षसान्सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनन्दनः।

ऋषिभिः पूजितस्सम्यक् यथेन्द्रो विजयी पुरा ॥ (१.३०.२३)

Having killed the demons obstructing the sacrifice, Sri Ram was felicitated by the sages as Indra was felicitated long ago on his victory (over the asuras)

[Note: The context here is Rama’s protecting the sacrifice being performed by sage Viswamitra from the depredations ofrakshasas like Maricha]

 1. विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा श्रुत्वा जनकभाषितम् ।

वत्स राम धनुः पश्य इति राघवमब्रवीत्  ॥ (१.६७.१२)

Hearing Janaka’s words, the righteous Viswamitra said to  Sri Ram  “O my boy Rama, take a look at this bow”

[Note: The context is the condition laid down by Janaka for the hand of Sita. The aspiring suitors had to lift the bow of Shiva, bend it and string it.  Sri Ram effortlessly lifted it and, in a swift lightning movement, broke it into two pieces in the act of stringing it]

 1. तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य च विशांपतेः।

शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत ॥  (२.१५.२०)

Then Sumantra approached Rama’s abode and standing at the entrance of Rama’s bedroom praised Rama and his forebears in the dynasty.

[Note: The context is Kaikeyi’s insistence on sending Rama into the forests for fourteen years in exchange for one of the boons granted to her by Dasaratha earlier.  Dasaratha was heart-broken at the prospect of separation from his son for such a long time.  How could he convey this news to Rama?  He sends Sumantra to bring Rama to him.]

 1. वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च।

भर्तारमनुगच्छन्त्यै सीतायै श्वशुरो ददौ ॥ (२.४०.१५)

Dasaratha gave Sita, who was following her husband (into the forest), enough clothes and ornaments reckoning the number of days to be spent in the forest,

[Note: The context is impending departure of Rama, Sita and Lakshmana into the forests]

 1. राजा सत्यं च धर्मं च राजा कुलवतां कुलम्।

राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम् ॥  (2.67.34)

It is the king who the is upholder of Truth and Dharma, it is he who protects those of good genealogy (kula) and he is the father, mother and well-wisher of his subjects.

[Note: The above words are those of Markandeya and other hermits as well as ministers of Dasaratha who request Vasishtha to appoint one of Dasarath’s sons as the King since Rama has gone on vanavasa  and Dasaratha is dead unable to bear the separation of Rama ]

 1. निरीक्ष्य स मुहूर्तं तु ददर्श भरतो गुरुम् ।

उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम् ॥२.९९.२५)

Bharata (after sighting the hermitage of Rama), spent a few minutes looking at it and then saw Rama , his Guru, sitting inside with his matted locks.

[Note: The context is Bharata visiting Rama at Chitrakuta with a view to persuading him to return to Ayodhya]

 1. यदि बुद्धिः कृता द्रष्टुं अगस्त्यं तं महामुनिम्।

अद्यैव गमने बुद्धिं रोचयस्व महायशाः ॥  (३.११.४४)

Sutikshna Rishi (in whose hermitage Rama was staying) said to  Rama “O Rama of great fame, if you intend visiting Agastya, the great sage,  then make up your mind to go there today itself”.

[Note: The context is when Rama spent time at the hermitage of Sutikhsna after Bharata’s visit]

 1. भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो।

मृगरूपमिदं व्यक्तं विस्मयं जनयिष्यति  (३.४३.१७)

Sita  says to Rama “ This deer (of golden colour) will be an object of wonder for Aryaputra Bharata, my in-laws and for myself”

[Note: The context is Sita’s fascination for the deer of golden hue which was the guise put on by Maricha by his magical powers to lure Rama away from Sita]

 1. गच्छ शीघ्रमितो राम सुग्रीवं तं महाबलम्।

वयस्यं तं कुरु क्षिप्रमितो गत्वाद्य राघव ॥  (३.७२.१७)

Kabandha to Rama ( after he was freed from his curse and regained his original form): “ O Rama ! Leave this place without delay and go to the powerful Sugreeva.  Make friends with him quickly after going there today itself.“

 1. देशकालौ प्रतीक्षस्व क्षममाणः प्रियाप्रिये।

सुखदुःखसहः काले  सुग्रीववशगो भव ॥  (४.२२.२०)

Vali’s words, on his death bed, to Angada  “ Wait for the appropriate place and time,  taking with equanimity both likes and dislikes and pleasure and pain which occur over a period of time and put yourself under the control of Sugriva “

 1. वन्द्यास्ते तु तपस्सिद्धास्तपसा वीतकल्मषाः

प्रष्टव्याश्चापि सीतायाः प्रवृत्तिं विनयान्वितैः  ॥ (४.४३.३४)

Sugriva’s instructions to the Vanaras regarding the rishis they would meet during their search for Sita: “Those Rishis,  who by their austerities,  have attained the highest goal of life and have been purified by their tapas, are to be revered and respected.  You should enquire of them about Sita and her present situation with modesty and humility.”

 1. स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लङ्कां तां कामरूपिणीम्।

विक्रमेण महातेजाः हनूमान्मारुतात्मजः ॥ (५.४.१)

Having conquered  by his valour the guarding deity ofLankapuri,   who was capable of taking any form she desired, Hanuman, son of Vayu and very powerful (scaled the ramparts of Lanka)

 1. धन्या देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः ।

मम पश्यन्ति ये नाथं रामं राजीवलोचनम् ॥ (५.२६.४१)

This sloka is from the soliloquy of Sita kept in captivity by Ravana in Ashokavanika:Devas, Gandharvas, Siddhas andRishis whosoever see my Lord Rama, who has eyes beautiful as lotus petals, will have their lives fulfilled.”

 1. मंगलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः।

उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम् ॥ (५.५३.२६)

The wide-eyed (Sita), with the intention of blessing Hanuman and preventing any hurt to him,  prayed to the Fire God with a pure heart.

[Note: The context is the episode of Hanuman’s tail being wrapped in clothes, soaked in oil and set on fire by therakshasas. But the God of Fire (Agni) did not hurt Hanuman as the latter’s father Vayu was the former’s friend]

 1. हितं महार्थं मृदु हेतुसंहितं व्यतीतकालायतिसंप्रतिक्षमम्।

निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः प्रसङ्गवानुत्तरमेतदब्रवीत् ॥ (६.१०.२७)

Hearing (the Advice of Vibhishana) which was well-meaning, having a superior purpose, mild, reasoned, relevant equally in the past, the present and the future, Ravana was infuriated and being passionately attached gave the following reply.

[Note: The context is Vibhishana’s advising Ravana not to buy the enmity of Rama and honourably return Sita to him. Ravana could not digest this advice]

 1. धर्मात्मा रक्षसां श्रेष्ठः संप्राप्तोऽयं विभीषणः ।

लङ्कैश्वर्यं ध्रुवं श्रीमानयं प्राप्नोत्यकण्टकम् ॥ (६.४१.६८)

This Vibhishana, the embodiment of dharma and foremost amongrakshasas has arrived (to surrender himself to Rama) and he will surely inherit the whole of the riches of Lanka free of all enemies.

[Note: These are the words of Vali’s son Angada addressed to Ravana.  Angada had come to Ravana’s court as the emissary of Rama]

 1. यो वज्रपाताशनिसन्निपातान्न चुक्षुभे नापि चचाल राजा।

स रामबाणाभिहतो भृशार्तश्चचाल चापं च मुमोच वीरः ॥  (६.५९.१४०)

The valiant Ravana, struck by the vajrayudha of Indra or by thunder-bolt, was never agitated or moved but struck by the arrows of Rama he became extremely hurt, and the bow slipped from his hand.

[Note: The context is the first day’s fight between Rama and Ravana}

 1. यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधनं गताः।

तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम् ।  (6.72.11)

 

“On the strength of whose valour many rakshasas lost their lives that valiant Rama, I think, is the eternal Narayana Himself.”

[Note: These are the musings of Ravana when many of his commanders and his brother Kumbhakarna were put to death by Rama and Lakshmana]

 1. न ते ददर्शिरे रामं दहन्तमरिवाहिनीम्।

मोहिताः परमास्त्रेण गान्धर्वेण महात्मना ॥६.९४.२६॥

The large-hearted  Rama was scorching to death the army of the enemy but the rakshasas could not see him, deluded as they were by the  Gandharvastra (shot from the bow of Rama)

 

 1. प्रणम्य देवताभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली ।

बद्धांजलिपुटाचेदमुवाचाग्निसमीपतः ॥  (६.११९.२३)

Offering her salutations to the devas and the brahmanas  Sita, with folded hands went near Agni and spoke thus

[Note: As commanded by Rama Sita steps into fire to prove her chastity and prays to Agni thus:

             यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात् ।

             तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥

            

              यथा मां शुद्धचारित्रां दुष्टां जानाति राघवः।

              तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥

            

Just as my heart never moves away from Rama, so Agni the witness for all the world protect me from all sides.

I am pure and chaste but Rama thinks I am polluted; so Agni the witness for all the world protect me from all sides.]

 1. चलनात्पर्वतेन्द्रस्य गणा देवाश्च कंपिताः।

    चचाल पार्वती चापि तदाश्लिष्टा महेश्वरम् ॥  (७.१६.२६)

When the mountain was shaking, the ganas and devas were tossed about.  Parvati also felt the tremor and embraced her consort Maheshwara (Siva)

[Note:  The context is when Ravana tried to uproot the Kailasa Mountain, the abode of Siva, when his Pushpaka was not allowed to fly over it by Nandi]

 1. दाराः पुत्राः पुरं राष्ट्रं भोगाच्छादनभोजनम्।

    सर्वमेवाविभक्तं नौ भविष्यति हरीश्वर ॥ (७.३४.४१)

O Chief of Vanaras,  henceforth wives, sons, city, country, objects of enjoyment, clothes and food would be undivided between us, that is, we will partake of them as common assets.

[Note: Ravana was overcome by Vali’s superior strength.  Discretion being the better part of valour, Ravana concluded a treaty of friendship with Vali.  The above are words of Ravana to Vali]    

 1. यामेव रात्रिं शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत्।

    तामेव रात्रिं सीतापि प्रसूता दारकद्वयम् ॥(७.६६.१)

The night during which  satrughna entered the hermitage of Valmiki, the same night Sita was delivered of twin male children.

 1. इदं रामायणं कृत्स्नं गयत्रीबीजसंयुतम् ।

    त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

Those who recite this, the whole of the story of Rama, composed of the bijaksharas (seed letters) of Gayatri Mantra, in the morning, midday and evening sandhyas, will be rid of all his evil deeds.

Citation.

http://prramamurthy1931.blogspot.in/2011/08/gayatri-ramayanam.html

http://www.advaita-vedanta.org/articles/rig_vedic_ramayana/rig_vedic_ramayana-1.htm

Standard
Science

Three Million Scientific Papers Wrong Statistical Method Wrong


I have been, in this blog, maintaining that Science at best is workable hypothesis for the time being and there is no certainty about it.

And the Scientists hide under the cloak of Axioms, which you are not allowed to question.

They say it is self-evident.

Science is built on faulty logic.

That a certain result shall follow a given set of cause/s/events under similar conditions.

What people forget or do not dare to question is that all the conditions in any scientific testing or experiments are not in our control , we do not know how reliable they are and we are not guaranteed the circumstances shall remain repeatedly the same.

That Nature shall behave uniformly is a fallacy not supported by Logic.

We can not say Nature shall behave uniformly for we have not examined all the cases of Nature and it is impossible to know this.

We assume it shall.

p Value Imaginary.Image.jpg

Many researchers have labored under the misbelief that the p-value gives the probability that their study’s results are just pure random chance. Credit: Lenilucho/Wikipedia

Secondly Science is certain of Causal relationship ,that is an effect has a Cause and a Cause  must  produce a result.

Logically a Cause may have more than One effect and one effect may have more than one Cause.

Therefore this is also faulty.

(Indian Philosophy addresses this problem by Parinama Vada and Vivatha Vada)

And the scientists also assumes many tools for verification of data,those that are purely imaginary and have no factual basis.

Now a Testing tool used by Psychology is found to be wrong and so are the three million scientific papers based on these tools.

Worse is that this has happened in Applied Psychology

How the patients were ever cured based on these scientific papers only GOK!

Psychology researchers have recently found themselves engaged in a bout of statistical soul-searching. In apparently the first such move ever for a scientific journal the editors of Basic and Applied Social Psychologyannounced in a February editorial that researchers who submit studies for publication would not be allowed to use a common suite of statistical methods, including a controversial measure called the p-value.

These methods, referred to as null hypothesis significance testing, or NHST, are deeply embedded into the modern scientific research process, and some researchers have been left wondering where to turn. “The p-value is the most widely known statistic,” says biostatistician Jeff Leek of Johns Hopkins University. Leek has estimated that the p-value has been used at least three million scientific papers. Significance testing is so popular that, as the journal editorial itself acknowledges, there are no widely accepted alternative ways to quantify the uncertainty in research results—and uncertainty is crucial for estimating how well a study’s results generalize to the broader population.

Unfortunately, p-values are also widely misunderstood, often believed to furnish more information than they do. Many researchers have labored under the misbelief that the p-value gives the probability that their study’s results are just pure random chance. But statisticians say the p-value’s information is much more non-specific, and can interpreted only in the context of hypothetical alternative scenarios: The p-value summarizes how often results at least as extreme as those observed would show up if the study were repeated an infinite number of times when in fact only pure random chance were at work.

This means that the p-value is a statement about imaginary data in hypothetical study replications, not a statement about actual conclusions in any given study. Instead of being a “scientific lie detector” that can get at the truth of a particular scientific finding, the p-value is more of an “alternative reality machine” that lets researchers compare their results with what random chance would hypothetically produce. “What p-values do is address the wrong questions, and this has caused widespread confusion,” says psychologist Eric-Jan Wagenmakers at the University of Amsterdam

..

Ostensibly, p-values allow researchers to draw nuanced, objective scientific conclusions as long as it is part of a careful process of experimental design and analysis. But critics have complained that in practice the p-value in the context of significance testing has been bastardized into a sort of crude spam filter for scientific findings: If the p-value on a potentially interesting result is smaller than 0.05, the result is deemed “statistically significant” and passed on for publication, according to the recipe; anything with larger p-values is destined for the trash bin.

Quitting p-values cold turkey was a drastic step. “The null hypothesis significance testing procedure is logically invalid, and so it seems sensible to eliminate it from science,” says psychologist David Trafimow of New Mexico State University in Las Cruces, editor of the journal.’

In plain English the p value is imaginary and has no basis.

I can foresee a host of scientists coming out against this post using fancy jargon, while the questions raised by me remain unanswered/will remain so.

Long Live Science!

News Source,

http://www.scientificamerican.com/article/scientists-perturbed-by-loss-of-stat-tool-to-sift-research-fudge-from-fact/

Standard
Hindusim

Lombardy Lambadi Indian Origin Of ItalianTribes Genetic Proof


One of the curious features of World History written by the West is the observation, whenever  there is a reference to Human Races, Immigration, Cultural  practices, inscriptions, a simple statement is made to the effect  if the issue related to is Race,Immigration or Cultural practices, that they are from Asia, or to be specific(for the West of course), is central Asia.

Migration Of Gypsies from India.Image.jpg Migration Of Gypsies from India.

They normally use this term to denote Iran,Kazakhstan  or the Central Asian Region.

But they do not probe further.

Where did these people or customs, languages come from?

Though there is enough evidence is available in terms of archaeological findings, references in the local legends they are not verified.

In such cases, the trail is picked up, it normally ends up with Etruscan,Mayan,Sumerian Civilizations.

If only they could pursue the issue further ,they would find the roots in Bharatavarsha,as India was called then.

I am not sure whether this is a genuine apathy or a deliberate ploy to undermine Hinduism.

Considering the services of people like max Mueller, I tend to believe it is the latter.

I was struck by the terms Roma, Lombardy regions in Italy.

References in Vedic and Tamil Literature abound about Italy and Greece.

Sometimes the term Yavana is used to denote Greeks as well as Romans.

Trade and communications were quite strong even during the period of Julius Caesar.

In India we have the term Lambadi for the nomads, who go about throughout the country, a sort of Gypsies

The language they speak , sometimes, sounds Italian.

They are found in Andhra Pradesh in large numbers, which they use as their base.

They are also found in Vidarba and Madhya Pradesh.

Lambadis of India.

Banjaras are traditionally known as suppliers and pack bullock carriers and Banjara word is derived from Sanskrit word vana chara(wanderers in jungle). The word Lambani or Lamani is derived from Sanskrit word lavana (salt) which was the principal goods they transported across the country.’

I may be noted that the eary tamil Sangam Literature mentions that the Romans imported Salt from India in exchange for Horses.

Banjara people follow Hinduism, and worship Hindu gods like Krishna, Balaji, Jagadamba Devi and Hanuman. They also pray tl Sati Aayi, Seva Bhayya or Sevalal, Mithu Bhukhiya which are gods of their community. They also worship peer and Banjara Devi by praying in the forest, represented by a heap of stones. Of these, Mithu Bhukhiya was an “expert decoit” of the tribe and is worshipped in a hut built in front of Tanda or village with a white flag on top. This practice is gradually losing its importance, mainly because the people are more engaged in agriculture, government employment and other labour.[15] No member of the community is allowed to sleep in the special hut built for Mithu Bhukhiya (also spelled Mitthu Bhukhiya). Seva Bhaya or Seva Lal was a saint and is highly respected by the Banjara people. He protected the women of his community and his story is quoted by British administrators who tagged his period around 1857 A.D. with his original name as Siva Rathode.

The most numerous Banjara or Lambadi community is in Andhra Pradesh and Telangana states at 2.2 million where they speak their own dialect along with Telugu. In Karnataka, they are spread in northern parts of the state[ and Karnataka has second largest population (1.1 million, as of 2012) in India.

The word Lombardy comes from Lombard, which in turn is derived from Late Latin Longobardus, Langobardus (“a Lombard”), derived from the Proto-Germanic elements *langaz + *bardaz; equivalent to long beard. Some sources derive the second element instead from Proto-Germanic *bardǭ, *barduz (“axe”), related to German Barte (“axe”).

Lombardy originally referred to the entire territory of Italy (known as Longobardia Major and Langobardia Minor) ruled by theLombards, a Germanic tribe who conquered much of the Italian peninsula beginning in the 6th century.

1.The Rishis are known t have long beards.

2.The German tribes, especially the Huns were settlers from India.

They moved from South India, at the of a Tsunami when Rama’s ancestor Satyavrata Manu mover to Ayodhya.

The area of current Lombardy was settled at least since the 2nd millennium BC, as shown by the archaeological findings of ceramics, arrows, axes and carved stones. Well-preserved rock drawings left by ancient Camuni in the Valcamonica depicting animals, people and symbols were made over a time period of eight thousand years preceding the Iron Age.[8] and 300,000.[9]

The many artifacts (pottery, personal items and weapons) found in necropolis near the Lake Maggiore, and Lake Ticino demonstrate the presence of the Golasecca Bronze Age culture that prospered in Western Lombardy between the 9th and the 4th century BC.

In the following centuries it was inhabited by different peoples among whom the Etruscans, who founded the city of Mantua and spread the use of writing; later, starting from the 5th century BC, the area was invaded by Celtic – Gallic tribes. These people settled in several cities (includingMilan) and extended their rule to the Adriatic Sea.

Their development was halted by the Roman expansion in the Po Valley from the 3rd century BC onwards. After centuries of struggle, in 194 BC the entire area of what is now Lombardy became a Roman province with the name of Gallia Cisalpina (“Gaul on the inner side (with respect to Rome) of the Alps”).

The Etruscan may be traced to India.

Please read my Post.

Legend states that at the beginning of the Etruscan Age, the city of Rome was founded by the twin sons of the war God Mars. Their names were Romulus and Remus. The boys had been abandoned by their divine father and Etruscan mother and were reared in the forest by a she-wolf. This is a slightly different version of the story of the Hindu epic Ramayana where the divine king Sri Rama abandons Sita and his twin sons, Luva and Kusha. The two boy were reared by their mother and Rishi Valmiki in his forestashram.

In the Etruscan legend, the twins are raised by a she-wolf in the forest, but that probably emerges from a confusion between the Sanskrit terms ‘rishi’ (ऋषि) which means a ‘sage’ and the Sanskrit ‘vriki’ (वृकी) which means a ‘she-wolf’ – considering that the fame of Sri Rama had traversed west from India by the time of the Etruscans. And a treasure trove of Etrsucan paintings bears out this argument…

Details Here .

And.

The early upbringing of Rishyasringa is linked to the highland location in the central mid hill of Nepal now popular as Resunga in the Gulmi District of the Lumbini Zone. Stories about the unique setting of the special mountain that has attracted and made it the home to many famous mystic Yogis. The Saha Kings of Nepal have dedicated special respect and attention to its maintenance and arrangement and the religious circuit of Ridi-Rudrabeni-Resunga in the Gulmi district is a huge attraction for national and international tourists. The all-weather road that connects the Indian border of Sunauli (Uttar Pradesh) and passes through the Nepal’s Sidharthanagar-Butwal-Palpa cities leading to the Ridi Sangam with Kali Gandaki and upward towards the district headquarters Tamghas.

The return of these people who left South India is being mistakenly quoted as the Invasion of Aryans .

It is only the return of a group of the Vedic people , who left because of a Tsunami from South India,

This group was led by Shiva and His son Ganesha who proceeded to Arctic before coming back to India to settle in Sarasvati Valley.

Please read my posts on this,

The Genetic Proof.

 

“Our genetic lineage study demolishes this theory and proves that gypsies known as Romanis actually are descendants of Domas who have inhabited the Gangetic plain for centuries now,” said Dr Gyaneshwer Chaubey of Tartu University, Estonia, and a member of the research team that included scientists from Hyderabad-based Centre for Cellular and Molecular Biology(CCMB) and University of Bern, Switzerland.

The Y chromosome is inherited from father to son, son to grandson, and so on. This means that all males of a family or a population evolved from a single founder male possess the same Y chromosome.

Based on genetic signatures that exist on Y chromosome, every male could be assigned to a specific group. This helps in tracing paternal lineage.

Researchers screened about 10,000 males from around the world including 7,000 belonging to 205 ethnic populations of India, to discern a more precise ancestral source of Gypsies.

“The result of this genetic analysis showed that aboriginal scheduled tribes and scheduled caste populations of northwestern India, traditionally called Doma, are the most likely ancestral populations of modern European Roma,” Dr Kumarasamy Thangaraj of CCMB said.

(http://indiatoday.intoday.in/story/twin-researches-indian-dalits-european-gypsies-common-ancestory-india-today/1/237137.html)

Citations.

http://en.wikipedia.org/wiki/Lombardy

http://en.wikipedia.org/wiki/Rishyasringa

http://en.wikipedia.org/wiki/Banjara

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/285248/India

 

 

 

Standard
Hinduism

World Human Races are From India


What is the original source and authority on any subject?

I encountered this issue when a comment for a Post mine stated that the Links/sources provided by me depend on each other and as such they commit the fallacy of Circular reasoning.

Hence they are unacceptable.

India where Human Races spread from.Image.jpg

Human Race From India.

The comment also observed that I must provide a reliable source like Text Books(?) or a reputed authority.

What then is a source that is dependable?

You depend and take reference to the one that is in agreement with known facts that are available.

And these facts are to be borne out by physical evidence such as Archaeology  an , in my opinion, Astronomy  as one can not tamper with Astronomical events while one can with Archaeology.

And in addition one may have to depend on contemporary references of the relevant period  where the events have occurred and the foreign sources which were contemporary in terms of Time that refer to these events.

This the procedure I follow in validating information.

But all these have to stop at one point where the trail ends.

If you star doubting the authenticity of this, then no knowledge is possible.

Science conveniently circumvents this by saying some fundamentals are self-evident,Axioms, and are not to be questioned.

But Arts and History does not have this privilege.

The first source has o be proved as in Philosophy.

Philosophy tries to answer questions that are unanswerable by Science.

So the talk about God Reality evokes a lot of arguments an denials.

These areas need perception combined with inference,and testimony.

If one were to deny Inference as it may be faulty because non availability of all the facts then Inference can not be used.

In that case many day-to-day activities might come to a standstill.

And on Testimony if one were to doubt every testimony , I can not even say who my parents are!

Indian philosophy accepts Inference and Testimony(Sabda) as sources of Knowledge, under certain conditions.

I shall be writing on the sources of Knowledge shortly.

Now to the subject on hand, that of where did all the races originate from?

If one were to check western sources, both historical and religious,they would simply state that it was there or it is from another place.

You check on Human migration to Europe,

Waves of people came in intervals in they state.

Then they add from Asia.

Please read my post on Human Migration.

The trail ends there.

But the source they quote, namely India,comes out with references then they are dismissed at Myths.

Bu the west’s statement that human migration just happened and it is from Asia people accept it.

Why?

I leave it at that.

Now when we find human races History the same pattern is observed.

This is what  is Race about.

Groups of humans have always identified themselves as distinct from neighboring groups, but such differences have not always been understood to be natural, immutable and global. These features are the distinguishing features of how the concept of race is used today. In this way the idea of race as we understand it today came about during the historical process of exploration and conquest which brought Europeans into contact with groups from different continents, and of the ideology of classification and typology found in the natural sciences.

The European concept of “race,” along with many of the ideas now associated with the term, arose at the time of the scientific revolution, which introduced and privileged the study of natural kinds, and the age of European imperialism and colonizationwhich established political relations between Europeans and peoples with distinct cultural and political traditions.[37][38] As Europeans encountered people from different parts of the world, they speculated about the physical, social, and cultural differences among various human groups. The rise of the Atlantic slave trade, which gradually displaced an earlier trade in slaves from throughout the world, created a further incentive to categorize human groups in order to justify the subordination of African slaves.[39] Drawing on Classical sources and upon their own internal interactions — for example, the hostility between the English and Irish powerfully influenced early European thinking about the differences between people[40] — Europeans began to sort themselves and others into groups based on physical appearance, and to attribute to individuals belonging to these groups behaviors and capacities which were claimed to be deeply ingrained. A set of folk beliefs took hold that linked inherited physical differences between groups to inherited intellectual, behavioral, and moral qualities.[41] Similar ideas can be found in other cultures,[42] for example in China, where a concept often translated as “race” was associated with supposed common descent from the Yellow Emperor, and used to stress the unity of ethnic groups in China. Brutal conflicts between ethnic groups have existed throughout history and across the world.[43]

The 1775 treatise “The Natural Varieties of Mankind,” by Johann Friedrich Blumenbach proposed five major divisions: the Caucasoid race,Mongoloid race, Ethiopian race (later termed the Negroid race), American Indian race, and Malayan race, but he did not propose any hierarchy among the races.[47] Blumenbach also noted the graded transition in appearances from one group to adjacent groups and suggested that “one variety of mankind does so sensibly pass into the other, that you cannot mark out the limits between them”.[48]

From the 17th through the 19th centuries, the merging of folk beliefs about group differences with scientific explanations of those differences produced what one scholar has called an “ideology of race”.[38] According to this ideology, races are primordial, natural, enduring and distinct. It was further argued that some groups may be the result of mixture between formerly distinct populations, but that careful study could distinguish the ancestral races that had combined to produce admixed groups.[43] Subsequent influential classifications by Georges Buffon, Petrus Camper and Christoph Meiners all classified “Negros” as inferior to Europeans.[47] In the United States the racial theories of Thomas Jefferson were influential. He saw Africans as inferior to Whites especially in regards to their intellect, and imbued with unnatural sexual appetites, but described Native Americansas equals to whites.[49]

Where is the evidence here on Races?

Check the source provide here or check any other source.

The same information under esoteric words with no shred of hard evidence and what is quoted in rare cases as an archaeological finds point out Indian connection and no body shall pursue it.

This blog does that ,Pursuing sources  and the trail stops with the Puranas and Ithihasas.

And the facts mentioned by them are borne out by archaeology9Indain and Foreign) and Astronomy.

On the issue of races this is what the Puranas, Ramayana, Mahabharata and The Puranas have to say.

And my research shows most of them have been validated and I have published them.

I shall continue to pursue what has not yet been covered.

King Yayati a king of the Lunar Dynasty is mentioned to have 5 sons, all of whom became the founders of many royal dynasties.

The sons of Yadu are known by the name of the Yadavas: while those of Turvasu have come to be called the Yavanas. And the sons of Drahyu are the Bhojas, while those of Anu, the Mlechchhas. The progeny of Puru, however, are the Pauravas (1:85). Yadavas became strong in central India. The Pauravas (Kurus and Panchalas were branches of this race) became strong in northern India. The sons of Anu were also called Anavas, thought to be the Iranian tribes, who were all grouped as Mlechas. The Yavanas along with the Anavas established themselves in the far western regions.

It is not clear if the Bhojas mentioned here represents the Bhoja-Yadavas, a sub-sect of the Yadavas. However the epic mentions a king named Kunti-Bhoja (the king of Kunti and the foster-father of Pandava’s mother Kunti) and a city named Bhojakata in Vidarbha. There is a highly speculative possibility that the Druids of Ireland were the descendants of Drahyu.

Race from Kamadhenu.

When the sage Vasistha was attacked by king Viswamitra’s army, Vasistha’s cow, Kamadehnu, brought forth from her tail, an army of Palhavas, and from her udders, an army ofDravidas and Sakas; and from her womb, an army of Yavanas, and from her dung, an army of Savaras; and from her urine, an army of Kanchis; and from her sides, an army of Savaras. And from the froth of her mouth came out hosts of Paundras and Kiratas, Yavanas and Sinhalas, and the barbarous tribes of Khasas and Chivukas and Pulindas andChinas and Hunas with Keralas, and numerous other Mlechchhas.

This is also found in Ramayana:- the tribes like the Kambojas, Barbaras, Pahlavas, Yavanas, Sakas, Mlecchas, Haritas and Kiratas etc. had originated from the body parts of the divine cow, Kamadhenu of sage Vasistha, as hords of army men, to protect him from the attack of the king Viswamitra (Ramayana 1.55.2-3). The following passage from Mahabharata. At (12:35) is mentioned:- What duties should be performed by the Yavanas, the Kiratas, the Gandharvas, the Chinas, the Savaras, the Barbaras, the Sakas, theTusharas, the Kankas, the Pathavas, the Andhras, the Madrakas, the Paundras, the Pulindas, the Ramathas, the Kamvojas, the several castes that have sprung up fromBrahmanas and Kshatriyas, the Vaisyas, and the Sudras, that reside in the dominions of (Arya) kings?

They were later given the status of Sudras. The Mekalas, the Dravidas, the Lathas, the Paundras, the Konwasiras, the Saundikas, the Daradas, the Darvas, the Chauras, the Savaras, the Varvaras, the Kiratas, the Yavanas, and numerous other tribes of Kshatriyas, have become degraded into the status of Sudras through the wrath of Brahmanas. (13:35). It is in consequence of the absence of Brahmanas from among them that the Sakas, the Yavanas, the Kamvojas and other Kshatriya tribes have become fallen and degraded into the status of Sudras. The Dravidas, the Kalingas, the Pulandas, the Usinaras, the Kolisarpas, the Mahishakas and other Kshatriyas, have, in consequence of the absence of Brahmanas from among their midst, become degraded into Sudras (13:33).

Kamadhenu in this context has to be taken in its meaning of perennial.

It means that the Races originate from India perennially.

A passage in the Mahabharata, which is rendered as a futuristic prediction mentions thus:- The Andhra Kingdom, the Sakas, the Pulindas, the Yavanas, the Kamvojas, theBahlika Kingdom Valhikas and the Abhira Kingdom Abhiras, will then become possessed of bravery and the sovereignty of the earth (3:187).

Yavana rulers might have spread throughout ancient India, who established their city-states or small kingdoms during the period of Mahabharata. Many ancient Indian warriors like Pandu, Arjuna, Nakula, Sahadeva, Karna and Vasudeva Krishna were mentioned as encountering Yavana kings.

Mention of Yavanas who fought with Arjuna and his father Pandu:- The king of the Yavanas himself whom the powerful Pandu even had failed to bring under subjection was brought by Arjuna under control (1:141). Mention of a Yavana stronghold in Mathura:- The Yavanas, the Kamvojas, and those that dwell around Mathura are well skilled in fighting with bare arms (12:100). Nakula the son of Pandu reduced to subjection the fierce Mlechchas residing on the sea coast, as also the wild tribes of the Palhavas, the Kiratas, the Yavanas, and the Sakas. And having subjugated various monarchs, and making all of them pay tributes, Nakula that foremost of the Kurus, full of resources, retraced his way towards his own city (2:31). Sahadeva, the son of Pandu, brought under his subjection and exacted tributes from the Paundrayas and the Dravidas along with theUdrakeralas and the Andhras and the Talavanas, the Kalingas and the Ushtrakarnikas, and also the delightful city of Atavi and that of the Yavanas (2:30). The Yavana city mentioned here seems to be a south Indian port city of the Yavanas during the ancient era.

Having come to the western regions, Karna made all the Yavana and Varvara kings pay tribute. The Suta’s son brought the Sasakas and the Yavanas under his sway.(3:252).Vasudeva Krishna slew the Yavana called Kalyavana (3:12). The Sakas, and the Yavanas with followers, were all vanquished by Krishna. (7:11).

Citations.

http://en.wikipedia.org/wiki/Yavana_Kingdom

http://en.wikipedia.org/wiki/Race_%28human_classification%29#Historical_origins_of_racial_classification

Standard
Hinduism

Greeks Yavanas Of Turvasu Yayati’s Son Fought Mahabharata War


The connection between the Greeks and Sanatana Dharma ,Hinduism goes back a long time.

The Vedic Literature,Puranas, Tamil Sangam Literature and Tamil Epics speak of Greeks, their riches and their valor.

It is also noted that the Greeks lived among the Vedic Hindus.

The

The “Yona” Greek king of India Menander (160–135 BCE). Inscription in Greek: “BASILEŌS SOTĒROS MENANDROU”, lit. “of Saviour King Menander”. “MenanderCoinFront” by Wikipedia :en. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MenanderCoinFront.jpg#/media/File:MenanderCoinFront.jpg

The Greeks participated in the Kurikshetra War along with Duryodhana on the advice of Karna.

India Greece Trade Route 300 BC.Image.jpg

India Greece Trade Route 300 BC.

The Greeks were known as Yonas and Yavanas.

The Yavanas, Greeks  were a part of those people considered as Mielchas, meaning those who strayed from the Vedic Dharma.

Thee were initially following the Sanatana Dharma.

They had caste system along the lines of Hinduism.

Many of them were considered to be Kshatriyas and Vaisyas.

Yavanas were described to be beyond Gandhara. There was another country mentioned in the epic as Parama Yona, in the far west of Yavana. This could be the Ionia ofGreece, somehow related to Indian Ionians or Yavanas. The name Yavana could be the Sanskritized form of the name Ionia. Yavanas, Sakas, Pahlavas and Hunas were sometimes described as Mlechhas. Sometimes along with them, the Madras, Kambojas, Kekeyas, Sindhus and Gandharas were included. This name was used to indicate their cultural differences with the Vedic culture, prevailed in the Kuru-Panchala Kingdoms.

“… in the ports of southern India, where the early Tamil poems of uncertain date speak of a settlement of the Yavanas.”(1) The same author (2) does not follow the assumption that Yavanas were Roman traders, although she points out that between the first-second cent BC up to and included the third-fourth cent AD, rightly or wrongly “the term yavana denoted an Ionian Greek”.(3) On pages 83–5 she makes mention of early Indian literature where foreigners were dubbed “yavana”, and points to an Asokan inscription where a border-people is given this appellation. In central and western India, she says, Yavana “figure prominently as donors to the Buddhist Sangha”.(4)

(1) H.P.Ray, The Winds of Change, Delhi, 1994:49, 84; (2) ibid p. 52; (3) ibid p. 54; (4) ibid p. 84..

Thus the Vedic society acknowledged their extra ordinary skills, but kept them as outcasts. An account in the epic depicts Yavanas as the descendants of Turvasu, one of the cursed sons of king Yayati. Only the fifth son Puru’s line was considered to be the successors of Yayati’s throne, as he cursed the other four sons and denied them kingship. Pauravas inherited the Yayati’s original empire and stayed in the Gangatic plain who later created the Kuru and Panchala Kingdoms. They were the followers of proper Vedic culture.

Yavana was the name of one of the sons of Maharaja Yayati who was given the part of the world known as Turkey to rule. Therefore the Turks are Yavanas due to being descendants of Maharaja Yavana. The Yavanas were therefore kshatriyas, and later on, by giving up the brahminical culture, they became mleccha-yavanas. Descriptions of the Yavanas are in the Mahabharata (Adi-parva 85.34). Another prince called Turvasu was also known as Yavana, and his country was conquered by Sahadeva, one of thePandavas. The western Yavana joined with Duryodhana in the Battle of Kurukshetra under the pressure of Karna. It is also foretold that these Yavanas also would invadeIndia in the Kaliyuga . (Srimad Bhagavatam 2.4.18 [1])

It later proved to be true in 326 BC.

Among the tribes of the north and west are the Mlecchas, and the Kruras, the Yavanas, the Chinas, the Kamvojas, the Darunas, and many Mleccha tribes; the Sukritvahas, the Kulatthas, the Hunas, and the Parasikas; the Ramanas, and the Dasamalikas. These countries are, besides, the abodes of many Kshatriya, Vaisya, and Sudra tribes. Then again there are the Sudra and Abhiras, the Dardas, the Kasmiras, and the Pattis; the Khasiras; the Atreyas, the Bharadwajas etc. (6:9)

King Yayati a king of the Lunar Dynasty is mentioned to have 5 sons, all of whom became the founders of many royal dynasties.

The sons of Yadu are known by the name of the Yadavas: while those of Turvasu have come to be called the Yavanas. ..

The word “Yona” in the Pali language, and the analogues “Yavana” in Sanskrit; “Unan” in Urdu and “Jôbon” in Bengali, are words used in the ancient Indus Valley to designate Greek speakers. “Yona” and “Yavana” are transliterations of the Greek word for “Ionians” (Homeric Greek: Iaones, Ancient Greek: *Iawones), who were probably the first Greeks to be known in the East.

The Yavanas are mentioned in the Buddhist discourse of the Middle Length Sayings, in which the Buddha mentions to the BrahmanAssalayana the existence of the Kamboja and Yavana people who have only two castes, master or slave. The direct identification of the word “Yavana” with the Greeks at such an early time (6th-5th century BCE) can be doubted.[1]

Examples of direct association of these with the Greeks include:

 • The mention of the “Yona king Antiochus” in the Edicts of Ashoka (280 BCE)
 • The mention of the “Yona king Antialcidas” in the Heliodorus pillar in Vidisha (110 BCE)
 • King Menander and his bodyguard of “500 Yonas” in the Milinda Panha.
 • The description of Greek astrology and Greek terminology in the Yavanajataka (“Sayings of the Yavanas”) (150 CE).
 • The mention of “Alexandria, the city of the Yonas” in the Mahavamsa, Chapter 29 (4th century CE).

In Sanskrit sources, the usage of the words “Yona”, “Yauna”, “Yonaka”, “Yavana” or “Javana” etc. appears repeatedly, and particularly in relation to the Greek kingdoms which neighbored or sometimes occupied the Punjab territories over a period of several centuries from the 4th century BC to the 1st century AD, such as the Seleucid Empire, the Greco-Bactrian kingdom and the Indo-Greek kingdom.[citation needed] The Yavanas are mentioned in detail in Sangam literature epics such as Paṭṭiṉappālai, describing their brisk trade with the Cholas in Tamilakam.

The Legend of Krishna along with Balarama, Greek Ambassador worshiping Vishnu, establishing a Stupa In India being worshiped in Greece ma by found in this site under Hinduism.

Citation.

http://en.wikipedia.org/wiki/Yona

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yavana_Kingdom

Standard
Hinduism

Sastha Aiyappa Vedic Background Worshiped At Thiruvanaikkaval


Sri Dharma Sastha is venerated as Aiyappa in Kerala at Sabarimalai.

The term Aiyappa is of Tamil origin.

It is the combination of words Aiayan and Appan.

Aiyan means venerable while Appan means Father.

The term may mean Venerable Father.

The term Aiyan is  used to denote Shiva and Appan Vishnu in Tamil Bhakthi Literature.

Sastha.Image at Chaennai Museum.jpg

Aiyappa Image 1. Shasta, Chola Dynasty, Government Museum, Chennai, Tamil Nadu ,India. “MADRAS11″ by Benjamín Preciado Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México – Own work. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MADRAS11.JPG#/media/File:MADRAS11.JPG

 

Aiyappa Image. Gif

Image 3. Aiyappa as worshiped now. Image credit. http://sreeayyappa.com/?attachment_id=903

 

Note the Images of Aiyappa one,two and Three.

The third is  what is being worshiped now.

The Asana is different.

Readers may contribute on this aspect.

The Saivite revivalist Appar sang about Shasta as the progeny of Shiva and tirumaal(Vishnu) in one of his Tevarams in the 7th century. The child saint tirugnanasambandar in one of his songs praises ayyanar as celibate god, invincible and terrible in warfare, taking his abode alongside bhootaganas of Lord Siva. The place sanctity and history document or sthalapuranam of tiruvanaikkaval, a saivite temple near trichy, which was first documented by sage kasyapa informs us that sasta once served lord sivan at that site and after being blessed with a vision was instructed by lord to take abode in the outer sanctorum. It says that sasta continues to worship lord during the day of tiruvadirai. Adi sankara also has referred to ayyanar in sivanandalahari in one verse . Some ancient hagiographies have accounted that sri sankara was adeivamsam(divine soul portion) of sree sasta(sevugan), the same way as tirugnana sambandar was a divine portion of skanda and sundarar a divine portion of alalasundarar.

We find refernces in the Silappadikaram of the tamil Sangam period where he is worshiped as Chathan.

Puaranaanuru and Akanaanuru also speak of Chathan.

The earliest reference to Aiynar-Shasta is from the Arcot districtin Tamil Nadu. The stones are dated to the 3rd century C.E. They read “Ayanappa; a shrine to Cattan.” This is followed by another inscription in Uraiyur near Tiruchirapalli which is dated to the 4th century C.E

The sangam Poet Cheeththalai Chathanaar was named after Sastha.

This tradition was followed as Aiyanar in Tamil Villages, where even today Ayyanar is the  guarding Deity of many a Villages.

The earliest inscription to Shasta was made in 855 C.E. by an Ay King at the Padmanabhapuram Sivan temple. Independent temples to Shasta are known from the 11th century C.E. Prior to that, Shasta veneration took place in the temples of Shiva and Vishnu, the premier gods of the Hindu pantheon. Since late medieval times, the warrior deity Ayyappa’s following has become very popular in the 20th century.

Citation and Reference.

http://en.wikipedia.org/wiki/Shasta_%28deity%29

Standard
Hinduism

What Is Brahmotsava,Tirupati Brahmotsva


One would have across the term Brahmotsava being performed n Lord Vishnu Temples.

Brahmotsvams are quite popular in Thirupathi Sri Balaji Temple and Sri Rangam Ranganatha Temple , though the Brahmotsavams are conducted in all the Sri Vaishnava Templs in the South.

What is Brahmotsavam?

Brahmotsavam means a Festival, an offering  By Lord Brahma to Lord Vishnu.

There are legends that Lord Brahma performs the Brahmotsava ans a special Pooja for Lord Visnhu daily at Suchidram Sthaumalaya Temple, where Brahma , Vishnu and Shiva are found in on Idol.

Brahmotsavam,Tirupati.Image.jpg

Brahmotsavam,Tirupati.

While Brahma is believed to perform this every day in the early morning around 4.30 am, Indra, Chief of the Devas, performs in the dead of the night at 12 Midnight.

The performance of the Pooja by Brahma to Lord Vishnu is known as Brahmotsavam.

There is another interpretation.

Brahma in Sanskrit means ,Very big, original cause.

A Big Festival , Pooja in a Temple is called Brahmotsavam.

The dates of Brahmotsavams vary from temple to temple.

‘One of the major Kaalotsavams in Srivaishnava Temples is Brahmotsavam (tiruk-kODi-tirunAL).   Brahmotsavam is conducted at different times in different Temples:
Period of the year in which the Brahmotsavam is conducted varies from temple to
temple. Some examples of when it is performed are: 1. Pratishtapana (Kumbhabhishekam) day of the Temple, 2. Pratishtapana day of Sri Shataari, 3. Thirunakshatram- Birthstar/Birthday of the Temple Deity, 4. Conducted as Shraddotsavam or Kaamyotsavam as desired  (sponsored) by devotees.

Thus, there can be more than one Brahmotsavam in a given year. In the Thirumala
Temple, it is conducted once in the Tamil month ofPurattasi (Sep. 18- Oct.18). It starts on first day of Navaratri (Oct. 10, for 1999) and concludes on Vijayadashami (Oct.19, for 1999), which also happens to be the Thirunakshatram (Shravanam star) of Sri Venkateshwara, the Deity of the Temple. This is the most prominent Brahmotsavam (also called Manava Brahmotsavam). Brahmotsavams in Tirumala are also conducted at three other times of the year, namely: Kaisika Ekadashi (also known as, Raakshasa Brahmotsavam), Mukkoti Dwadashi (also known as, Daiva Brahmotsavam) and Rathasaptami (also known as, Aarsha Brahmotsavam). Besides, these 4 Brahmotsavams in a year, it is also conducted as a shraddotsavam as desired by devotees. It is stated that in the
year 1551 AD, as many as 11 Brahmotsavamas took place.

Origins: Brahmotsavam means “Grand celebration” or a “celebration performed by Brahma”. We will shortly see how both the meanings are appropriate for this event.  Lord Indra once killed a Brahma-raakshasa (a Brahmin with demonic characters). In doing so, he incurred a great sin of killing a Brahmana- “Brahma hatya dosham(BHD)”. To relieve Indra of this burden, Lord Brahma conducted a ceremony. In this ceremony, officiated by Brahma himself, Indra held Sriman Narayana ( Lord Vishnu) on his head during the special ritual bath “Avabritha Snaanam”. This verily was the first Brahmotsavam.

Because of the immense cleansing power of Brahmotsavam, this utsavam is periodically performed in Temples to wash away all wrong doings that may have been
incurred. It is said that the Lord Brahma himself rendered the first Brahmotsavam seva
(service) to Lord Venkateshwara (Vishnu) of the Thirumalai shrine. Indeed, it is a
common belief that every Brahmotsavam is witnessed by Lord Brahma. In recognition
of this, a well decorated empty chariot is pulled in front of the chariot carrying the
deities at the processions held during the Brahmotsavam Brahma is believed to be
seated in that chariot  overseeing  the celebration. Thus, Brahmotsavam is also
referred to as “Brahmapratyakshotsavam” (celebration conducted right in front of
Brahma). References to Brahmotsavam can be found in Varaaha Puraanam (ch.18) and
Bhavishyotthara Puraanam (ch. 24).

Events of Brahmotsava.

Brahmotsavam celebration lasts for 9 days. Brahmotsavam is not just a Temple ritual, but is a grand festival for the whole town. It begins with Ankurarpanam and concludes with AvabhrithaSnanam (Ritual bath or Theerthavaari). On each day, the UtsavaMurthis (Mobile Deities) will be  decorated and taken in procession, once in the morning and once in the evening on different Vahanams (vehicles). In the night, there will also be Unjalseva (Deities seated on the swing). The intricate step by step details vary from Temple to Temple. Here is a brief summary of main events in the Brahmotsavam celebration at the Balaji temple in Thirumalai.

Day 1
Ankurarpanam (planting 9 grains in soil placed in earthen dishes). Kankanadharanam (wrist band) to Utsava Muthi and priests.Procession of Vishvaksenar (Commander-in-chief of Vishnu’s army).
Mritsangrahanam- Collecting the soil for Brahmotsava Yagna(Hawan, Fire ceremony) Peetam. Vishvaksenar returns from procession and enters the Yaga Shaala (Place where Yagnam is conducted), where he is received with Poorna Kumbham honor(special Pot filled with water). He is believed to be the Pradhana Yajaman (Chief conductor) of this Yagnam. This is followed by Procession of Deity on Pedda Sesha (Big serpent) Vahanam.

Day 2
Morning Utsavam (procession) of Deity on Smaller Shesha (smaller serpent) Vahanam.
Dwajaarohanam in the evening. Garuda Dwajam- a flag bearing the emblem of Garuda
(The Eagle- Vehicle of Vishnu) is hoisted with Veda Mantrams from Taittiriya samhita
dedicated to Garuda. This signals start of Brahmotsavam to the whole town. Once the
flag is hoisted, it is expected that no householder leaves town or plans any auspicious
ceremony in the house until the conclusion of Brahmotsavam. Thus the whole town is
able to fully take part in the celebration and not be preoccupied with other personal
activities. Even if someone has to leave town on emergency, they are expected to
return prior to un-hoisting the flag (Dwaja-awarohanam) on day 9.

Day 3
Morning procession on Lion (Simha Vahanam)

Day 4
Morning procession on the “every desire fulfilling giving tree” (Kalpavriksha
vahanam)

Day 5
Deity is dressed as Mohini (temptress, a form of Vishnu) and taken procession in
ivory pallaki (carrier).
Night procession is taken on Eagle (Garuda vahanotsavam – Garuda Sevai).

Day 6
Morning: Procession on Hanuman (Monkey, devotee of Rama/Vishnu) vahanam.
Night procession on Gaja (Elephant) vahanam.

Day 7
Morning procession on Surya Prabha (Sun) vahanam.
Evening procession on Chandra Prabha(Moon) vahanam.

Day 8

Morning: Rathotsavam -Ratha (chariot) Yatra (procession) for the Deities.
Night: Procession on Ashva (horse) vahanam.

Day 9
Morning: Deities carried in pallaki (carrier) to the Pushkarani (sacred pond) in front of
the Varaha Swami (the Boar incarnation of Vishnu) Temple for the special bath
-Abhishekam and Avabritha Snanam (Theerthavaari thirumanjanam). All devotees
also take bath in the pushkarani. The Deities are taken back to the Kalyana Mantapam
of the Temple. The flag is un-hoisted, marking the conclusion of Brahmotsavam. Even
watching the video of this majestic celebration in itself deeply touches our heart, mind, eyes and ears.

References::

1. S.K. Ramachandra Rao, The Hill-Shrine of Vengadam: Art, Architecture and Agama
of Tirumala Temple, First Edition, (Ed., Daivajna K.N. Somayaji), Pub., Kalpatharu
Research Academy, Bangalore, 1993.

2. S.K. Ramachandra Rao, Thirupathi Thimmappa (in Kannada), IBH publihers,
Bangalore, 1980.

 

Standard
Hinduism

Gayatri Temples,.An Explanation Of Gayatri


Gaayatrem Chandasaam Maatha Itham Brahma Jushsvana

Among the Chandas(Meters), ‘I am Gayatri’-Lord Krishna in Bhagavad Gita.

Gayatri is the mother of all Mantras.

No Japa shall yield results for one who does no recite Gayatri just as one would not attain Happiness if one were to neglect his/her parents (Dharma Sastras)

Of the three amsas of Gayatri, Gayatri is at the Higher Mental level, as a potential Concept,Savitri at the formed thought level and Sarasvati he expressive part of Gayatri.

For details read my posts on Gayatri,Savitri and Sarasvati.

I am providing a list of ancient Gayatri Temples in India.

Most popular is the Gayarit temple is at Jagatsukh,Manali.Himalayas.

Gayatri Temple at Jagatsukh near Manali in Himachal Pradesh: Ancient temple with intricate woodwork with modern marble image of Gayatri.

Gayatri At Jagatsukh.image.jpg

Gayatri At Jagatsukh.

JAGATSUKH : The one time capital of Kullu.

This temple of Goddess Sri Gayathri is built by Sri Chidambara Dixith with the support of many Devotees. The inspiration to build a temple came from his divine blessing from the goddess Sri Gayathri Devi. This temple was built in 1962 by the divine grace of Godess Sri Gayathri Devi. In 1977 the idol of Lord Anjaneya was installed inside the temple complex, in 1986 Idols of Lord Ganesha along with Siddhi Buddhi and Lord Shanmukha were also installed, in 1990 the idols of Lord Shiva and Parvathi along with the Navagraha Deities were installed. Of lately the Idol of Lord Vishnu is also installed inside the temple complex..

Gayatri at Shantikunj.image.gif

Gayatri at Shantikunj.

 

 

Gayatri Temples.

Chidambaram.

Pushkar.

Yeshwantpur ,Bangalore.

Sri Gayathri Devi Temple,
Sri Gayathri Nagar,
Ajjanur Road,
Kurumbapalayam, (Vedapatti),
Coimbatore — 641 007

.Readers may send in their list.

An explanation of the Gayatri Mantra.

I shall be posting another interpretation.

The Gayatri Mantra consists of twenty-four syllables – three lines of eight syllables each. The first line (Aum Bhur Bhuvah Swah) is considered an invocation, and is not technically a part of the original Gayatri Mantra as it appears in the Upanishads. Gayatri is also referred to as a Vedic poetic meter of 24 syllables or any hymn composed in this meter. Hence, there exists a whole familt of Gayatri Mantras, which serve as meditative aids to pray for the blessings of a particular personal God.

Aum Bhur Bhuvah Swah,

Tat Savitur Varenyam,

Bhargo devasva Dhimahi,

Dhiyo Yo Nah Prachodayatur.

ॐ भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं ।

भर्गो देवस्य धीमहि, धीयो यो न: प्रचोदयात् ।।

A basic translation can be given as…

Oh God, the Protector, the basis of all life, Who is self-existent, Who is free from all pains and Whose contact frees the soul from all troubles, Who pervades the Universe and sustains all, the Creator and Energiser of the whole Universe, the Giver of happiness, Who is worthy of acceptance, the most excellent, Who is Pure and the Purifier of all, let us embrace that very God, so that He may direct our mental faculties in the right direction.

The Four Parts of the Gayatri Mantra

Aum Bhur Bhuvah Swah ( भूर्भुव: स्व :)

 1. AUM (ॐ), the Supreme name of God.

BHUR BHUVAH SWAH. These three words collectively are known as the “Mahavyahriti”. They express the nature of God, and demonstrate his inherent qualities.

 1. BHUR (भूर्)

Firstly, the word Bhur implies existence. God is self-existent and independent of all. He is eternal and unchanging. Without beginning and without end, God exists as a continuous, permanent, constant entity. Secondly, the word Bhur can also mean the Earth, on which we are born and sustained. God is the provider of all, and it is through His divine will that we our blessed with all that we require to maintain us through our lives. Finally, Bhur signifies Prana, or life (literally, breath). God is That which gives life to all. Whilst He is independent of all, all are dependent on Him. It is God who has given us life, God who maintains us throughout our lives, and God alone who has the ability to take away our life, when He so chooses. The only permanent entity, all others are subject to His own will

 1. BHUVAH (भुव:)

Bhuvah describes the absolute Consciousness of God. God is self-Conscious as well as being Conscious of all else, and thus is able to control and govern the Universe. Also, the word Bhuvah relates to God’s relationship with the celestial world. It denotes God’s greatness – greater than the sky and space, He is boundless and unlimited. Finally, Bhuvah is also indicative of God’s role as the remover of all pain and sufferings (Apaana). We see pain and sorrow all around us. However, through supplication to God, we can be freed from that pain and hardship. God Himself is devoid of any pain. Though He is Conscious of all, and is thus aware of pain, it does not affect Him. It is our own ignorance that makes us susceptible to the effects of Maya, or illusion, which causes us to feel pain. Through true devotion to God, we can be freed from the clutches of Maya, and thus be rid of pain and sorrow.

 1. SWAH (स्व:)

Swah indicates the all-pervading nature of God. He is omnipresent and pervades the entire multi-formed Universe. Without Form Himself, He is able to manifest Himself through the medium of the physical world, and is thus present in each and every physical entity. In this way, God is able to interact with the Universe created by Him, and thus sustain and control it, ensuring its smooth and proer running and function.

Also, Swah symbolises God’s bliss. All but God experience pain, suffering and sorrow. Devoid of all such things, God alone is able to experience supreme bliss. Happiness as experienced by humans is temporary, a transient state of mental satisfaction, which soon dissolves back into the mire of worldy troubles. Perfect, and without any form of deficiency, God alone experiences true bliss, permanent and unaffected by worldly pains and woes. One who realises God is able to join in this bliss, and thus God is able to impart true happiness to those who establish oneness with that Supreme Divinity.

The Mahavyahriti can be summed up by comparison to the word AUM itself, and through this comparison to the tripartite structure, can be compared to the essential nature of God, which differentiates Him from the other two entities recognised in that structure (namely, matter and soul), in the same way as the comparison between the three parts of the word Satchidananda, another name also used to describe God…

 • BHUR Prana Earth Sat Existence
 • BHUVAH Apana Sky Chit Consciousness
 • SWAH Vyana Heaven Ananda Bliss

TAT SAVITUR VARENYAM (तत्सवितुर्वरेण्यं)

 1. TAT (तत् s.1)

Literally, this word means “that”, being used in Sanskrit to denote the third person. It is also mentioned in the Bhagavad Gita by Sri Krishna Himself, where He implies the selfless nature of the word. Being used in the third person, the word has implicit in it an idea of selflessness. Sri Krishna uses it to imply the selfless nature of charity (charity, or a gift, being used as an analogy for worship, in the form of action, implying that action should be preformed without regard to its fruits, but simply out of devotion and sense of duty, or Dharma). Tat then is used here in the Gayatri Mantra to indicate that the worshipper is referring to [that] God, and that the praise being offered to God in the prayer is purely directed towards Him, without thought of gaining any personal benefit from that praise.

 1. SA-VI-TUR (सवितुर् s.2-4)

Savita, from which Savitur is derived, is another name of God, this being the reason that the Gayatri Mantra is often known as the Savitri Mantra. The implication of Savita is of God’s status as the fountain, the source of all things. It is through His Divine Grace that the Universe exists, and so this word sums up the Mahavyahriti, by describing God’s ability to create the Universe and sustain it, as well as, at the right time, bring about its dissolution.

Savita is also indicative of God’s gift to mankind. Humans also have, in limited amount, the power, or shakti, of Savita. This shakti acts as an impetus in humans, and brings about the requirement for them to do something. They cannot sit idle, and are constantly searching for something to do. This is what is commonly known as the “creative urge”. It is through this shakti that mankind has created art, and it is through this shakti also that scientific advances are made. The gift of Savita also gives creatures the ability of procreation. Hence, Savita can be thought of as meaning Father (or Mother) also.

Finally, it is the power of Savita that enables mankind to distinguish right from wrong, and vice from virtue. Through this ability, we are able to in some part direct our own selves, and thus, Savita imparts to us a certain self-guiding ability. Thus, by using this word in the mantra, we demonstrate that we are making efforts ourselves also, since God will not help us unless we are willing to help ourselves.

 1. VA-RE-NY-AM (वरेण्यं s.5-8)

Varenyam signifies our acceptance of God, and can be translated as meaning “Who is worthy”. Ever ready to obtain all the material riches of the world, more often than not, they are a disappointment once they have been achieved. God however is the one who, once realised and achieved, has the ability to truly satisfy. We therefore accept Him as the Highest reality, and it is to Him that we dedicate our efforts.

Varenyam can also be interpreted as signifying one who is eligible. We have chosen Him to be our Leader and our Guide. We place our all into His hands, and accept Him regardless of anything else. We place no conditions on this acceptance, as it is all out of sheer devotion.

BHARGO DEVASYA DHIMAHI (भर्गो देवस्य धीमहि)

This triplet is a further description of the attributes and qualities of God – His functional and instrumental qualities, rather than intrinsic qualities – and through those qualities, His relationship to us.

 1. BHAR-GO (भर्गो s.1,2)

Bhargo is taken to signify the Glorious Light that is God’s love and power. It indicates His complete purity – being absolutely pure Himself, God also has the ability to purify those that come into contact with Him. Thus, Bhargo is indicative of God’s power to purify, and to destroy all sins and afflictions. In the same way as a metal ore placed into a fire will yield the pure metal, by merging with God, by realising His Divine Form and establishing unity and oneness with Him, we can cleanse ourselves and be made pure by His Grace.

Though the soul, being itself Divine in nature, possesses that Light, it lacks lustre, having been made impure by the sins and vices, which are a result of the darkness of Maya. By removing the veil of Maya, and cleansing our soul, God can enable the soul to realise its true, Divine self, and thus purify it.

 1. DE-VAS-YA (देवस्य s.3-5)

The word Deva, from which this word is derived, has been translated by different people in many different ways. It is generally thought of as meaning simply “God”. However, its meaning is more complex than that.

Deva, which forms the root of the words “Devata” and “Devi”, means “quality” or “attribute”, and can be thought of as another word for “Guna”. Thus, the various forms of God are given this name, as each of those forms is related to a specific quality and function (for example, Brahma has the quality of Creation, Kamadeva has the quality of love, etc.). Also, Deva is thus used to describe anyone who is considered to possess a special quality.

Since Deva is symbolic of the individual qualities of God, the word demonstrates the inherent oneness of those different Forms, and thus the use of this word can be taken as describing the fundamental unity of God. Thus we see that here, we reaffirm that central belief in the Hindu Dharma that “Ekam sat viprah bahudah vadanti” (Truth, or God, is one, but wise men call Him/It by diffeerent names).

Thus, Deva is indicative of the various multifaceted entity that is the absolute Personality of God. It describes in one word all the functions, roles and different attributes of God, and symbolises therefore his absolutely essential nature – without God, nothing can exist.

 1. DHI-MA-HI (धीमहि s.6-8)

Meaning to meditate and focus our mind on God. Meditation on God implies that we remove all other thoughts from our mind, since thoughts of the world render our mind impure, and thus we are unable to conceptualise the absolute purity of God. We must be able to concentrate, and direct our mental energies towards the task in hand – which is communion with God.

DHIYO YO NAH PRACHODAYAT (धीयो यो : प्रचोदयात्)

Prayer is carried out for four main reasons:

 • to praise and glorify God;
 • to thank God;
 • to ask forgiveness from God;
 • or to make a request from God.

Having carried out the other three parts (praise of His greatness, thanks for His generosity in Creation and maintaining us through our lives, and forgiveness by demonstrating our awareness of our own impurity, which we have realised is present and must be cleansed through contact with God), this part is now our request from God. Since our soul is the Light of Life within us, and that acts on our body via the medium of the brain, we ask God to make this contact pure and righteous. The soul is of course inherently pure, being itself Divine in nature. The body is under the complete control of the mind. The link is the mind, which is affected not only by the soul, but also the outside world. We ask in these four words that God help us to improve our intellect, and guide it towards what is right.

 1. DHI-YO (धीयो s.1,2)

Sanskrit for “intellect”, this is the essence of this part of the Gayatri Mantra. Having firmly set God in our hearts, we now must try to emphasise His presence and influence on our mind and intellect.

Material prosperity holds no true meaning for the person who is truly devoted to God. Pain and suffering are of no consequence to him as, touched by God, he is imbued with God’s own Divine Bliss, and all worldy sorrows pale to nothingness in comparison. However, still the individual must live in the world. Thus, it is important that the person’s intellect remains focussed on serving God, and that it is able, through the medium of the body, to serve God to the best of its ability.

Physical objects can be obtained very easily, if one is intelligent enough to know how to go about it. Intellect however cannot be obtained, but must be there from the very first. It is by use of this intellect, in fact, that one is able to cultivate all other qualities (building of wealth, “success” in life (in material terms), physical fitness, etc.) Thus, intellect is the key to all else in life, and as such, it is the most important possession. We ask God in the Gayatri Mantra to gift us with the highest intellect, and to help us by showing us the way to use that intellect.

 1. YO (यो s.3)

Meaning “Who” or “That”, Yo signifies yet again that it is not to anyone else that we direct these prayers, but to God alone. Only God is worthy of the highest adoration, only God is perfect and free from all defects. It is That God to Whom we offer these prayers.

 1. NAH (न: s.4)

Nah means “Ours”, and signifies the selflessness of the request we make of God in this part of the Gayatri Mantra. We offer this prayer, and make the request of God, not simply for ourselves, but for the whole of humanity. We seek the uplift of the whole of society. Hindu philosophy has since the beginning recognised the concept of “Vasudhaiva Kutumbakam” – “The whole world is one big family”. Thus, we pray not only for ourselves, but for each and every member of that great family, that we may all benefit from the greatness and generosity of the All-loving God.

 1. PRA-CHO-DA-YAT (प्रचोदयात् s.5-8)

Prachodayat, the final word of the Gayatri Mantra, rounds off the whole mantra, and completes the request we make of God in this final part. This word is a request from God, in which we ask Him for Guidance, and Inspiration. We ask that, by showing us His Divine and Glorious Light (cf. BHARGO), He remove the darkness of Maya from our paths, that we are able to see the way, and in this manner, we ask Him to direct our energies in the right way, guiding us through the chaos of this world, to find sanctuary in the tranquility and peace of God Himself, the root of all Happiness, and the source of true Bliss.

http://maapunyakshetralu.blogspot.in/2012/01/sree-gayathri-devi-temple.html)

Standard
Hinduism

Tamils Lived In Treta Yuga Muchukunda Proof


Kalayavana, an Asuar(Asura means one who is mighty) who wanted to kill Lord Krishna was killed by Mucukunda, because of the machinations of Krishna.

Muchukunda turned Kalayavana into ashes by looking at him.

Story given towards the end of the Post.

Vishnu and Muchukunda.Image,jpg

Vishnu appears before Muchukunda in a Cave. “Vishnu Appears to King Muchukunda in a Cave in the Himalayas” by Unidentified, Indian – http://www.asia.si.edu/collections/singleObject.cfm?ObjectNumber=F1999.13. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vishnu_Appears_to_King_Muchukunda_in_a_Cave_in_the_Himalayas.jpg#/media/File:Vishnu_Appears_to_King_Muchukunda_in_a_Cave_in_the_Himalayas.jpg

Muchukunda belongs to the Ikshvaku dynasty.

The Iksvahu Dynasty was founded by Ikshvaku at Kosala.

He is the son of Satyavrata Manu, who migrated from the South because of a Tsunami.

Please read my Post Rama’s ancestor Dravida.

Muchukunda was the son of Mandhata.

 1. Brahma
 2. Marichi
 3. Kashyapa
 4. Vivasvan or Surya
 5. Vaivasvata Manu
 6. Ikshvaku
 7. Kukshi
 8. Vikukshi
 9. Bana
 10. Anaranya
 11. Prithu
 12. Trishanku
 13. Dhundhumara
 14. Yuvanashva
 15. Mandhata

Muchukunda went to sleep and woke up during Dwapara Yuga, when he killed Kalayavana.

Now let us look at the time factor involved.

If Muchukunda was the ancestor of Rama,who was  37th in Line, while Mandhata was the 15th in the Treta Yuga.

This means that Muchukunda was hibernating between 1.2 Million and 2.59 Million Years because he went to sleep in the Treat Yuga and woke up in the Dwapara Yuga.

Now,

Life in the universe is created and destroyed once every 4.1 to 8.2 billion years, which is one full day (day and night) for Brahma. The lifetime of a Brahma is believed to be 311 trillion and 40 billion years-Hindu Cosmology.

‘Eighty million years ago, India was approximately 6400 km (3968 miles) south of the Eurasian plate. Separating the two was the Tethys Sea. The Indo-Australian tectonic plate – containing the continent of Australia, the Indian subcontinent, and surrounding ocean – was pushed northward by the convection currents generated in the inner mantle. For millions of years, India made its way across the sea toward the Eurasian plate. As India approached Asia, around 40 million years ago, the Tethys Sea began to shrink and its seabed slowly pushed upwards. The Tethys Sea disappeared completely around 20 million years ago and sediments rising from its seabed formed a mountain range. When India and Tibet collided, instead of descending with the plate, the relatively light sedimentary and metamorphic rock that makes up the subcontinent of India pushed against Tibet, forcing it upwards, and created a massive mountain fold. ‘

https://ramanan50.wordpress.com/2015/03/22/shiva-uma-wedding-agastya-to-south-40-million-years-tectonics-proof/ )

The Great flood happened much before Muchukunda’s time.

 

The four yugas make up a cycle called divya-yuga, which lasts 4,320,000 years. One thousand of these yugas equal one day of Brahma, which is called a kalpa. Brahma’s lifespan is 100 years of his time.

That is  432 Million years

Day for Brahma happens for 216 million years.

At the end of the day Pralaya, dissolution of the Universe by Flood happens.

 

Naimittika Pralaya, which is of 4,320,000,000 earth years, occurs just after the end of a Kalpa. Also, known as the Night of Brahma, it signifies the end of living world.

This implies that The Tamils were in existence in Treta Yuga itself as Muchukunda was alive then.

‘He is remembered in Hindu scriptures as a righteous and glorious king. In some versions, he is the son of Vaivasvata Manu (formerly the Emperor Satyavrata of Dravida), one of the two central characters along with the Lord Matsya incarnation of Lord Vishnu in the Matsya Purana. He is born to Manu after the deluge which sends the King’s ship to the top of the Malaya Mountains in the Dravida country.”

( http://en.wikipedia.org/wiki/Ikshvaku)

The Malaya Mountains were a range of mountains that were mentioned in the Hindu sacred texts like Matsya Purana, the Kurma Purana, the Vishnu Purana,[1] and the epics of the Ramayana and the Mahabharata.

The Vishnu Purana specifically mentions it amongst the seven main chains of mountains in Bharata (ancient name of India), namely Mahendra, Malaya, Sahya, Śuktimat, Riksha,Vindhya, and Páripátra.According to the Matsya Purana, during the Great flood, the giant of boat of King Manu was perched after the deluge on the top of the Malaya Mountains.

http://en.wikipedia.org/wiki/Malaya_Mountains

These mountains are believed to have formed the southernmost part (Southwards starting from the Mangalore region) of the Western Ghats, modern day Kerala while the Northern part of the same was called the Sahya Mountains. . The peaks of these Malaya mountains were said to be higher than those of the Sahya Mountains. The Anaimalaiand Nilgiri form some of its higher ranges. Believably in the Ramayana and Mahabharata ages, and later in the period of recorded History, it might have been the junction of theChera and Pandya Kingdoms. Sangam Literature calls these mountains Pothigai.

Muchukunda.

Seeing him, KAlyavana came out filled with happiness. Seeing Krishna before him, the strong one followed him.

39. The lord of the Yavanas followed Govinda with the desire of capturing him, but he could not seize that great yoga-adept.

40. The celebrated and powerful king, Muchukunda, son of MAndhAtA, achieved great success in the battle between Devas and Asuras in the ancient times.

41. When the gods requested him to ask for a boon, he accepted sleep. He was extremely tired, and so the following words emerged from his mouth.

42. O gods! I will burn the person who wakes me up, with my eyes blazing with anger,” and he kept saying it again and again.

43. So, Shakra and the other gods said, So be it. Then he took permission of the gods and came to the king of the mountains.

44. The very tired king entered one of the caves and kept sleeping till the time he saw Krishna.

45. O king! NArada had told VAsudeva all about the boon he had received from the gods and his power.

46. Krishna, followed by that mleccha enemy, entered Muchukunda’s cave like a very humble person.

47. The intelligent Keshava stood near the head of the royal sage, Muchukunda, carefully avoiding the path of his vision.

48. The Yavana entered and saw the lord of the earth, sleeping and radiant like KritAnta (death). Then that most wicked one went towards him.

49. He, assuming the king to be VAsudeva, spurned him with his feet, just as the insect jumps into fire, bringing his own destruction.

50. The royal sage, Muchukunda, woke up on being kicked. He was very angry for being woken up and also for being touched by the feet.

51. Then, remembering the boon given by Shakra, he looked at him standing before him. As soon as he looked at him angrily, he burnt up entirely.

52. The fire erupting from the eyes of Muchukunda burned KAlayavana in a moment, just as lightning burns down a dry tree.

Citation.

http://mahabharata-resources.org/ola/ky_GP.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Pralaya

http://www.harekrishnatemple.com/chapter19.html

Standard
Hindusim

Muchukunda Helped Krishna.Lived In Hyderabad


Kalayvana, born of Sage Gargya,was a Dravidian King brought up by a Yavana King.

Gargya who had been insulted and ridiculed by the Yadavas. This brahmana went to the shores of the southern ocean and began to perform tapasya. His desire was a son who would be the scourge of the Yadavas. As part of the tapasya, he ate only iron dust for food. The tapasya went on for twelve years and at the end of it, Mahadeva was pleased. The brahmana obtained the desired boon.

He vowed to defeat Lord Krishna of  Dwaraka.

Krishna found it difficult to defeat Kalayavan and resorted to a strategy and by this ingenious method had Kalayavana killed by Muchukunda , a Dravidian King.

Muchukunda was the King who received the Seven idols of Lord Shiva from Indra and had them established in them Seven places , called as Saptavidanga Sthalas of Shiva.

Please read my post.


Muchukunda Chakravarthi was a  Tamil king.

Indra, the King of the Devas sought Muchukunda’s help in defeating the Asuras and was successful in defeating the Asuras.

Indra was extremely grateful to the king.

He offered the king a gift of his choice.

Muchukunda,  asked for the lingam worshipped by Indra.

Thiruvarur Temple.Image.jpg

Thiruvarur Temple,A Saptha Vidanga Sthala by Muchukunda.

Indra did not want to part with his precious lingam, but the king wouldn’t accept anything else.

Indra decided on a deception, and showed Muchukunda seven lingams and asked him to choose the one he wanted.’

https://ramanan50.wordpress.com/tag/saptha-vidanga-sthala/

 

Muchukunda, son of King Mandhata, was born in the Ikshvaku dynasty.

He was the ancestor of Lord Rama.

He lived in the present Hyderabad, Andhra Pradesh.

River Musi’s original name is Muchukunda River.

 

The Muchkunda river i.e.Musi River is a tributary of Krishna River in the Deccan Plateau region of Telangana state in India. It originates in Ananthagiri Hills of Rangareddy dist, the hills where Muchukunda had his long sleep.So, the river gets the name as that. It flows through a major portion of Hyderabad, India and divides the historic old city with the new city. It was known as Muchukunda river in olden days, this name was changed to Musi,which name is still in use today. The reason for change of original name “Muchukunda” is not known.

 

Kalayavana wanted to know the names of all the powerful on the earth from Narada. He was told the names of the Yadava kings. So he decided to attack the Yadavas. He collected thousands and thousands of chariots, horses, elephants and infantry. Then he came to Mathura to wage war.

Krishna was worried. He realized that the Yadavas would become weakened from their war with Kalayavana. And if Jarasandha’s attack came after that, the Yadavas might even lose at the hands of Jarasandha. On the other hand, if the Yadavas became weak from a war with Jarasandha, they might lose the war with Kalayavana. There was danger from both sides. It was, therefore, necessary to build a strong fort from where the Yadavas could wage a long drawn out war, even in the absence of Krishna. On the shores of the ocean Krishna, therefore, built the city of Dvaraka. There were many gardens and lakes in Dvaraka. But more importantly, it was surrounded by walls and moats on all sides and there were several forts inside the city. All the citizens of Mathura were brought to Dvaraka.

Krishna then appeared before Kalayavana. At the sight of Krishna, Kalayavana began to follow him, desirous of a fight. Krishna had a plan.

Seeing him, KAlyavana came out filled with happiness. Seeing Krishna before him, the strong one followed him.

39. The lord of the Yavanas followed Govinda with the desire of capturing him, but he could not seize that great yoga-adept.

40. The celebrated and powerful king, Muchukunda, son of MAndhAtA, achieved great success in the battle between Devas and Asuras in the ancient times.

41. When the gods requested him to ask for a boon, he accepted sleep. He was extremely tired, and so the following words emerged from his mouth.

42. O gods! I will burn the person who wakes me up, with my eyes blazing with anger,” and he kept saying it again and again.

43. So, Shakra and the other gods said, So be it. Then he took permission of the gods and came to the king of the mountains.

44. The very tired king entered one of the caves and kept sleeping till the time he saw Krishna.

45. O king! NArada had told VAsudeva all about the boon he had received from the gods and his power.

46. Krishna, followed by that mleccha enemy, entered Muchukunda’s cave like a very humble person.

47. The intelligent Keshava stood near the head of the royal sage, Muchukunda, carefully avoiding the path of his vision.

48. The Yavana entered and saw the lord of the earth, sleeping and radiant like KritAnta (death). Then that most wicked one went towards him.

49. He, assuming the king to be VAsudeva, spurned him with his feet, just as the insect jumps into fire, bringing his own destruction.

50. The royal sage, Muchukunda, woke up on being kicked. He was very angry for being woken up and also for being touched by the feet.

51. Then, remembering the boon given by Shakra, he looked at him standing before him. As soon as he looked at him angrily, he burnt up entirely.

52. The fire erupting from the eyes of Muchukunda burned Kalyavana in a moment, just as lightning burns down a dry tree.

* I shall be writing on how Muchukunda Legend helps date the Second Great Flood in the south

Citation.

http://www.wisdomlib.org/hinduism/book/the-vishnu-purana/d/doc57634.html

Muchukunda

http://mahabharata-resources.org/ola/ky_GP.html

Standard
The Cosmic form Krishna.Image.jpg
Hinduism

Abhimanyu Would Have Killed Krishna


In my earlier Post on Chakra Vyuha, Formation and Piplu Fort I mentioned that Krishna did not teach Abhimanyu,His Nephew, the art of breaking out of the Chakra/Padma Vyuha, but taught him how to enter it, when Abhimanyu was in his mother Shubadras’ womb.

And I mentioned that krishna would not left it at that for such a silly reason as having been called by some body while he was teaching his nephew and Krishna had his reason.

The reason is that has Krishna taught Abhimanyu the art of leaving Chakra Vyuha, he would have survived and a later date would have killed Krishna Himself!

According to Krishna, Abhimanyu was an incarnation of a very powerful demon named (Kalayvan) who was capable of killing him at a later point. Abhimanyu’s only weakness is his partial knowledge about Chakravyuha. Hence, according to Krishna the Chakravyuha was indeed launched to kill Abhimanyu as this is the only way by which Abhimanyu can attain Moksha. Hence, Krishna never imparts the knowledge of “how to come out of Chakravyuha?” to Abhimanyu inspite of being his guru in Dwaraka. Thus, on the 13th day Lord Krishna does not give any clue to Arjun that the Chakravyuha was launched by Dronacharya inspite of foreseeing it.

“According to one South Indian tradition, it is a curse from Durvasa that makes Abhimanyu a Rakshasa in his current birth. In a former life he was a gatekeeper at Rama’s palace, and Durvasa cursed him to be born as a Rakshasa in his future life because he refused entry to the sage into Rama’s court. However, the reason for Krishna desiring Abhimanyu’s death was not exactly because he was a Rakshasa, but because Abhimanyu is capable of killing the entire Kaurava clan all alone, and that would make it impossible for the Pandava brothers, who had taken vows of killing the individual Kauravas’ . ( http://www.harekrsna.com/sun/features/09-12/features2590.htm)

ncarnated as Abhimanyu , he was in his previous birth known as Kalayavan, the King of Magadha, who was an asura or demon and with the help of other Kings such as Jarasandha and Shalva invaded Mathura with an army of thirty million Rakshasa soldiers against Krishna. He was undefeated and unmatched in battle due to the boon given to him by Lord Shiva that no Yadava could kill him in battle, but he was at the same time also merciless and cruel. Coming to know about the protection given by Lord Shiva to Kalayavana, Sri Krishna, somewhat dejected, shifted to Dwarka from Mathura.

Kalayavan knew that Krishna is the only person who could defeat him in battle and by accepting this challenge he set out to invade Krishna’s kingdom. When the two armies faced each other in battle, Krishna dismounted from his chariot and began to walk away, followed by Kalayavan. After a long time Krishna, followed by Kalayavan entered a dark cave. This cave at the time was inhabited by the Rishi Muchukunda who had been meditating there for generations.

King Muchukunda, a king of the Solar dynasty and son of Mandhata had on the request of Lord Indra gone to Devaloka [ Heavens] along with his forces and defeated the Asuras (demons). Indra wanted to bless him with an award for the service, which he had rendered. Muchukunda, feeling very tired, wanted to be shown a place, where he could have sound sleep and meditate, because he had not slept for a long time. Indra led him to a cave on earth and told him that anyone who disturbed him in sleep, would be reduced to ashes by his very look.

http://www.trinetra.org.uk/#/hindu-history-abhimanyu/4539468650)

Another tale of Abhimanyu’s origin says, Abhimanyu is the reincarnation of Varchas, the son of the Moon god. When the Moon god was asked to let his son incarnate himself on earth by the other devas, he made a pact that his son will only remain on earth for 16 years as he could not bear to be separated from him. Abhimanyu was 16 years old when he died in the war. Hence, on the 13th day Krishna does not intervene while the Chakravyuha was formed by Dronacharya despite knowing that without adequate knowledge, Abhimanyu would get killed in the battle.

Arjun was never the martial arts instructor for Abhimanyu, rather Krishna was. Now Krishna being the Lord Narayan himself, Arjun must have expected Abhimanyu to be properly trained, and must not have checked about his training at all.

Furthermore, Lord Krishna knew that Abhimanyu was so powerful a warrior, that he could alone defeat and kill all the Kauravas, which would not let the Pandava vows to be fulfilled of killing the Kauravas on their own, and Krishna did not want Mahabharata’s hero to be anyone else other than Arjun (who was his devotee). Also, Krishna knew that with the knowledge of such treachery from Kauravas to kill his son, Arjun would be furious and would be killing all the Kauravas with less guilt in his conscience..

Kalayavana.

“Kalayavana, the King of Magadha and Salva attacked the city of Mathura, but when the city was encircled by their soldiers, the Lord refrained from killing them personally, just to show the power of His own men.

Purport: After the death of Kamsa, when Mathura was encircled by the soldiers of Kalayavana, Jarasandha and Salva, the Lord seemingly fled from the city, and thus He is known as Ranchor, or one who fled from fighting. Actually, the fact was that the Lord wanted to kill them through the agency of His own men, devotees like Mucukunda and Bhima. Kalayavana and the King of Magadha were killed by Mucukunda and Bhima respectively, who acted as agents of the Lord. By such acts the Lord wanted to exhibit the prowess of His devotees, as if He were personally unable to fight but His devotees could kill them.”

After the invasion, Krishna departed to build a city of Dwārkā amidst sea, transported all his people and left them there.

Krishna lured Kalayavan into the cave of the mighty Muchukunda, who upon being disturbed from sleep by his kick, cast a fiery glance and reduced him to ashes.

This legend appears to indicate an invasion from the Himalayas. According to the Vishnu Purana and Harivamsa, Kalayavan was the son of a Brahmin named Ganga, and a Yavana princess.

Muchukunda was a Tamil King who established Saptha Vidanga Sthalas for Lord Shiva.

Please read my post on this.

Citation.

http://aroundtheworldin80nights.blogspot.ae/2012/07/chakravyuha-deadliest-of-formations-and.html

* Various accounts are available for this Legend.Readers may send in their refernces.

Abhmanyu was taught By Krishna . Source(s):Mahabharata by Kamala Subramaniyam Drona Parva Chapter 7 published by Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai

Standard
Hinduism

Chakra Vyuha Formation Its Remains Piplu Fort


Chakra Vyuha, also known as Padma Vyuha was a special Battle formation used in the Mahabharata War.

Lord Krishna,Arjuna,Jayathratha, Pradhyumna( Krishna’s Son) knew how to crack the Vyuha.

Chakra Vyuha Piplu Fort.Image,jpg

Chakra Vyuha, Piplu Fort. People say that water would enter from one side, travel through mazes and come out of the other side.

Abhimanyu knew how to enter but did not know how to come out as Lord Krishna, his Uncle, who was teaching Abhimanyu while he was in his mother’s womb, left on an errand afer teaching how to enter the Chakra Vyuha.

Read my post on Battle formations in Mahabharata.

Scroll down for Video

Chakra Vyuha Formation was used thrice in the Kurukshetra war.

Chakravyuha was  formed just before the Kurukshetra war by Bhishma to counter Arjun, who was defending the Kaurava invasion on the kingdom of Virat (insisted by Duryodhan and aimed at uncovering the anonymity of Pandavas, during their 1 year anonymous exile, following the previous 12 years exile.

The second time Chakravyuha was formed to capture Yudhishthir during the 13th day of the war.

Abhimanyu died at this instance.

The third time, Chakravyuha was made was in the 14th day of the war, to protect Jayadratha from getting killed by Arjun (which according to Arjun’s vow will result into Arjun’s self-immolation, and will further result into an easy victory for Kauravas). Chakravyuha (Wheel or Disc formation), Sarpavyuha (Snake formation) and Soochivyuha (Needle formation) were made to protect Jayadratha. Consequently Arjun broke all the formations with his incredible skills and bravado (and some help from Lord Krishna as well), and by the end of the day killed Jayadratha, thereby completing his vow.

Map showing Piplu Fort.Image.

Map showing Piplu Fort.

How Chakra Vyuha Was formed.

The rotating Chakravyuha consisted of warriors of various calibres. The Other Pandavas or anyone in general could not breach it because of 2 primary reasons. Firstly, they usually attacked the stronger warriors in the ring and consequently were repelled. Secondly as soon as they started to get an upper hand on one particular warrior, the ring rotated and another Kaurava warrior confronted them.

Abhimanyu overcame this strategy by attacking the warriors to the left and right of him, instead of the ones directly in front. As the layers of the ring rotated, the gap he had created to his left or right came in front of him and he penetrated the Chakravyuha accordingly. He repeated the same for all the further layers of the rings.

Another version of the story says that Arjun mentioned a “right time to enter” the Chakravyuha, also the “right words to enter” as well. This seems to indicate that apparently there was some sort of key to solve the jigsaw puzzle, using which one can break the Chakravyuha. This may indicate the weak points of the Chakravyuha to attack probably. This further approves the fact that probably the rotating wheel formation must be having its inner labyrinthine maze and its corresponding layers rotating too, also possibly in different directions and in varying speed too. That complex nature of coordination would require a precise time to attack, during which the formation could be its most vulnerable with a possible alignment of an attack path through the various layers. The right time, and right word can thus signify the time to find such possible course of alignment within the Chakravyuha, and the exact usage of weapons (assuming various war cries were associated with various weapons) during the attack.

There is a labyrinthine in Rajasthan resembling the Chara Vyuha formation.

The Pandavas are reported to have formed this during their exile,Ajnatha Vasa, reamaing in cognito.

This is underground.

This was probably done to escape the notice of the Spies of Duyodhana.

‘Popularly known as the Piplu Fort, it is located 30-35 kilometers away from Hamirpur district headquarters. The motivation behind visitng this fort was not the fort but it was to see the replica of labyrinth [चक्रव्यूह] that was created by Kauravas in the Mahabharat. It is believed that when Paandav’s reached that region during their exile period, they cleared the whole region within one day and made it a plane area.’

How To Reach.

In order to reach Tonk district in Rajasthan, one can take a flight to Jaipur Airport. There is a good network of roads connecting the district with Delhi, Bundi, Ajmer, Kota, Jaipur and Sawai Madhopur. There are ample number of buses operated by the RSRTC. The nearest railway station is the one at Banasthali-Newai(35 km) and the Jaipur Station(96 km). Express trains run along this route on a regular basis thereby making it convenient for the tourists to reach this place.

Citation/reference.

http://aroundtheworldin80nights.blogspot.ae/2012/07/chakravyuha-deadliest-of-formations-and.html

Standard
Hinduism

Mother Sings Baby Claps In Womb Recall Mahabharata


The Mahabharata Has an interesting anecdote.

Lord Krishna, while His sister, Subhadra was advanced state of pregnancy,sat by her side and explained the intricate Battle formation called Padma Vyuha.

On being asked he replied that He was teaching his nephew,Abhimanyu in the womb.

Abhimanyu Entering the Padma Vyuha.image.jpg

Abhimanyu Entering the Padma Vyuha. “Halebid2″. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Halebid2.JPG#/media/File:Halebid2.JPG

The child responded by saying ‘Hmmmmm)

Scroll down for Video.

He completed the part about entering the Formation and was about to continue with the process of emerging from it, he had to leave the place.

Later in the Kurukshetra Battle, Abhimanyu entered the Padma Vyuha set by Drona, was unable to come out and was killed by Jayathratha, while Ajuna wnad the pther Pandavas were lured away in the battle filed elsewhere.

Consider this with the advanced genetics and gynaecology known to ancient Indians.

For those who doubt hat a Fetus would not respond, we now have Ultra Scan better see while scanning takes place.

Now we have a real Life Video showing a Baby clapping its hands while its Mother sings a nursery Rhyme.

In Hinduism it is stressed that those around pregnant women and they also must refrain from unhealthy words and behaviour as this would affect the child.

It is recommended that one should recite the Sunadara Kanda of Ramayana, that part that describes Hanuman’s efforts to find Sita, to ensure that the child is born healthy and wise

(Knowing Krishna’s ways, I suspect it was a deliberate ploy for None can ask Krishna do other than what he intends, as Balarama observes on one occasion).

Standard
Astrophysics

Why Moon Is Not Bathed In Earth-shine In Solar Eclipse?


A solar eclipse is a natural event that takes place on Earth when the Moon moves in its orbit between Earth and the Sun (this is also known as an occultation). It happens at New Moon, when the Sun and Moon are in conjunction with each other. If the Moon was only slightly closer to Earth, and orbited in the same plane and its orbit was circular, we would see eclipses each month. The lunar orbit is elliptical and tilted with respect to Earth’s orbit, so we can only see up to 5 eclipses per year. Depending on the geometry of the Sun, Moon and Earth, the Sun can be totally blocked, or it can be partially blocked.

Solar Eclipse.Image.jpg

Solar Eclipse.

Lunar Eclipse.

A lunar eclipse occurs when the Moon passes directly behind the Earth into its umbra (shadow). This can occur only when the Sun, Earth, and Moon are aligned (in “syzygy”) exactly, or very closely so, with the Earth in the middle. Hence, a lunar eclipse can only occur the night of a full moon. The type and length of an eclipse depend upon the Moon’s location relative to its orbital nodes.

On a full moon night you can very clearly see everything. Of course it is not as bright as the sunshine, but everything is very clearly visible. And if you were to view the earth from space on a full moon night it would not be dark. It would be illuminated by the moonshine and all the features of the earth would be clearly visible.

As there is ‘moonshine’ there must also be ‘earthshine’. Much of the earth is covered by water which is a good reflector of sunlight. In fact the scientists say ‘earthshine’ is much brighter than ‘moonshine’. And according to our understanding the earth is enormous in comparison to the size of the moon. So if the moonshine can completely illuminate this earth on a full moon night then the earthshine can completely illuminate the moon.

The ‘earthshine’ bombarding the moon at the time of a total solar eclipse would be at least ten times brighter than the moonshine on the earth on a full moon night.

If Western astronomers are correct the solar eclipse would be the prefect time to see the moon illuminated by earthshine. The shadow created which causes the solar eclipse on earth is, according to NASA, at most 167 miles wide. So if you were sitting on the moon during a solar eclipse you would see an extremely bright earth planet with a dark circle of only 167 miles wide. This is not enough to diminish the earthshine in any significant way. So  even though the sun is behind the moon, the full force of the sunshine is hitting the earth and reflecting off those shiny blue oceans and reflecting off the land also’

On checking up I found that earth shine is not much and hence not visible.

Science talks about Albedo and distances, but that does seem to me a lot of suppositions and wishful thinking.

Earthshine is a soft, faint glow on the shadowed part of the moon caused by the reflection of sunlight from the Earth.

Specifically, Earthshine happens when the light from the sun is reflected from the Earth’s surface, to the moon, and then back to our eyes. Because of this double reflection of light, Earthshine is many, many times dimmer than the direct light of the sun on the moon. Earthshine is even more faint because the moon’s “albedo” (a specific kind of reflectivity) is less than Earth’s. Even though this dim light is only a reflection it can still illuminate some features of the moon.

Earthshine can be best seen during the crescent phases (the 1-5 day period before or after a New Moon). During this time the sun is mostly behind the moon from our perspective and bathing the Earth in a lot of direct light that is reflected onto the shadowed parts of the moon.

Moons orbiting other planets can also experience this phenomenon, generally called “planetshine”

Albedo (/ælˈbd/), or reflection coefficient, derived from Latin albedo “whiteness” (or reflected sunlight) in turn from albus “white”, is thediffuse reflectivity or reflecting power of a surface.

It is the ratio of reflected radiation from the surface to incident radiation upon it. Its dimensionless nature lets it be expressed as a percentage and is measured on a scale from zero for no reflection of a perfectly black surface to 1 for perfect reflection of a white surface.

Albedo depends on the frequency of the radiation. When quoted unqualified, it usually refers to some appropriate average across the spectrum of visible light. In general, the albedo depends on the directional distribution of incident radiation, except for Lambertian surfaces, which scatter radiation in all directions according to a cosine function and therefore have an albedo that is independent of the incident distribution. In practice, a bidirectional reflectance distribution function (BRDF) may be required to accurately characterize the scattering properties of a surface, but albedo is very useful as a first approximation.

The albedo is an important concept in climatology, astronomy, and calculating reflectivity of surfaces in LEED sustainable-rating systems for buildings. The average overall albedo of Earth, its planetary albedo, is 30 to 35% because of cloud cover, but widely varies locally across the surface because of different geological and environmental features.[1]

The term was introduced into optics by Johann Heinrich Lambert in his 1760 work Photometria.

Will some one clarify in simple terms?

Or is this the same as what Science calls as Axioms, not to be questioned?

Citation.

http://space-facts.com/solar-eclipse/

http://krishna.org/astronomy-debunked-solar-eclipses-are-not-caused-by-the-moon/

http://en.wikipedia.org/wiki/Albedo

Standard
Lord krishna with Radha,Image.jpg
Hinduism

Krishna Died Age 89 18 February 3102 Verified


Hinduism does not deal in Fiction.

It states facts, however improbable it might seem to us.

While we are not competent to say what is probable or possible in the scheme of things in the Universe,what we can do is to ascertain verifiable facts mentioned in the Puranas and Ithihasa, Epics of Hinduism.

I, after reasonable research , am convinced of the veracity of the verifiable facts in these Texts, with available knowledge we possess, and the technology we have now.

Lord Krishna as a child.Image.jpg

Krishna as a child

Hence I treat the Puranas and Ithihasas as facts as I would a modern-day scientific paper.

While the modern-day scientific papers keep changing,for clarity, the facts mentioned in these texts have stood the test of Time, right from the Rig Vedic Period, currently dated at 5000 BC.

Some times , while sticks to this view, one comes across some seemingly contradictory facts .

For example the death of Lord Rama preceded the Death of Lord Krishna by a mere 200 years, while according to Puranas these two events were separated by thousands of Years.

By diligently following the Hindu Texts one can solve these riddles.

Please read my post on Rama’s death precedes Krishna by 200 Years.

Now at what did Lord Krishna shed His mortal coil?

The Bhagavata Purana verse 11.6.25 says that Krishna lived for 125 years on earth. The first verse of Mausal Parva, Mahabharata says that Yudhisthira saw bad omens (because of Krishna’s departure from the earth) after 36 years of ruling after they won the Kurukshetra war. So that means Krishna was about 89 years old at the time of war.
This corroborates with the view that the age of Kali-yuga started in 3102 BCE, according to Dr. Achar. As stated in the Puranas, Kali-yuga had already begun, but its full influence was held back because of the presence of Lord Krishna. Then when Lord Krishna departed from this world, which is said to have occurred 35 years after the war of Kurukshetra in 3067, making it the year of 3032 BCE, then Kali-yuga began to show more of its effects.

According to Puranic sources,Krishna’s disappearance marks the end of Dvapara Yuga and the start of Kali Yuga, which is dated to February 17/18, 3102 BCE.

Astronomically simulated Eclipses and Greek Records place the year at 3031 BC

The Greek records go on to record that Heracles (Krishna) lived 138 generations before the time of Alexander and Sandrocottas, which was about 330 BCE. This then calculates, based on about 20 years per generation, to roughly 3090 BCE, which is about the right time considering 3102 BCE is the date when Kali-yuga began. Thus, Lord Krishna was a genuinely historical figure who lived about the time of 3200-3100 BCE, having lived to 125 years of age. “According to the epic Mahabharata, Krishna first appears [in the epic] at the time of Draupadi’s wedding, and His departure is exactly 36 years after the war. No information about His birth is available in the epic itself, although there is information about His departure. Krishna observes omens (Mahabharata 14.3.17), similar to the ones seen at the time of the war, now indicating the total destruction of the Yadavas. [Astrological] Simulations show that in the year 3031 BCE, thirty-six years later than 3067 BCE, there was an eclipse season with three eclipses. A lunar eclipse on 20 October was followed by an annular solar eclipse on 5 November, followed by a penumbral lunar eclipse on 19 November, within an interval of 14 days and at an aparvani time. Thus the date of departure of Lord Krishna is consistent with the popular tradition that He passed away 36 years after the war. The information about His birth can be gathered from the Harivamsha and the Bhagavata Purana…. It should be understood, however, that the date of His departure from this world is established on the information in the epic and on the basis of [astronomical] simulations, and it turns out to be 3031 BCE’

Refernces.

Matchett, Freda, “The Puranas”, p 139 and Yano, Michio, “Calendar, astrology and astronomy” in Flood, Gavin (Ed) (2003). Blackwell companion to Hinduism. Blackwell Publishing. ISBN 0-631-21535-2.

http://www.dandavats.com/?p=13686

http://en.wikipedia.org/wiki/Krishna

* Counter claims to this date shall be discussed in another Post.

Standard
Hinduism

Hanuman Worships Shiva Monkeys Visit Kunthalanathar


Hanuman is an Amsa of Lord Shiva.

He is considered as the son of Shiva. according to some legends while some declare it is Shiva Himself who descended in the Form of Hanuman to assist Lord Rama.

To my knowledge Hanuman is the only Deity who is quite popular in Hinduism though He is not mentioned in the Vedas.

There are numerous Temples of Hanuman.

I had published a List of 100 Hanuman Temples in India.

Kunthalnathar temple.Image,jpg

Sri Kunthalanathar Temple, Thirukkurukukka, Mayiladuthurai (Chola Nadu – North of Kaveri

There is a rare Temple of Hanuman  near Mayiladuthurai,where Hanuman worships Shiva,a Sannidhi is in Shiva’s temple and a Homa is performed for Him daily.

Two monkeys visit the temple in Chithirai month (April) and worship Lord Shiva with Vilwa leaves.

Thirukkurankukka/ Thirukkurankaval is one of the 275 Thevara Shivasthalam of Lord Shiva located in Myladuthurai, Nagapattinam District, Tamil Nadu.  This is one of the 5 prominent temples of Lord Shiva ending its name with ‘Ka’ and they are: Thiruvanaikka, Thirukkodikka, Thirunellikka, Thirkolakka and Thirukkurankukka.

 

Presiding deity –  Lord Thirukunthalanathar/Kunthaleswarar /Kundalakarneswarar with his consort Goddess Sri Kunthalambikai

Mangalasasanam – Thirunavukkarasar

Theertham – Hanumath Theertham

Sthalavruksham – Mango tree

Worshipped by – Lord Anjaneya

Sannidhis – Lord Ganesha, Lord Nandikeshwara, Lord Subramanya with his consorts Goddesses Sri Valli  & Deivayanai, Lord Surya, Lord Bhairava, Idols of Anjaneya, Anjaneya, Goshtamurtham – Lord Dakshinamurthi, Goddess Sri Durga,

Festivals – Maha Shivaratri, Masi Makam, Amavasya, Chithirai Utsavam, Arudra Darisanam, Aippasi Annabhishekam, Thirukarthikai, Markazhi Utsavam

Legend.

 

After Lord Rama vanquished Ravana in the battle of Ramayana, he returned to Ayodhya to be crowned King. Ravana, although a personification of evil, had acquired his immense powers through years of penance and devotion to Lord Shiva Hence while Lord Rama vanquished the evil that Ravana represented, he had at the same time also vanquished a devout Bhakt of Lord Shiva. To atone for killing a devotee of Lord Shiva, regardless of the justification, Lord Rama was advised to pay obesiance to Lord Shiva at Rameshwaram in South Tamil Nadu, within 2 days of the victory. His devotee Lord Hanuman was assigned the task of finding a linga suitable for the atonement-rituals. He was to be accompanied by Jatayu in his search.

Lord Hanuman and Jatayu searched high and low before finding one in Northern India, near present day Kashi. However they found it difficult to get their hands onto the lingam as it was guarded by Lord Kala Bhairava, another incarnation of Lord Shiva. A battle ensued between Lord Hanuman and Lord Kala Bhairavar with the former finally prevailing.

Back in Rameshwaram, time was running out. With no sign of Lord Hanuman or Jatayu, Lord Rama advised his consort Lord Sita to prepare a lingam out of the sea sand nearby. She did so, and this was used for the atonement rituals.

As the rituals were coming to a close, Lord Hanuman was sighted with the lingam in hand.

However on noticing that the rituals were completed without his presence, he was extremely disappointed. He tried prevailing on Lord Rama to use the lingam procured by him, for the rituals, instead of the one constructed by Lord Sita. In a bid to appease him Lord Rama suggested that if that were to be done, Lord Hanuman would have to move aside the lingam constructed by Lord Sita and place the lingam brought by him, in its place.

As hard as Lord Hanuman tried, he could not move the lingam. Finally he tried to wrap his tail around it and yank it off the ground. The force he applied was so great that the lingam did get uprooted, but landed a few miles away from Rameshwaram in a place called Hanuman Pallam (pit created by Lord Hanuman). In the process, his tail got separated from his body.

Lord Hanuman realized his folly. It was pre-ordained that the lingam prepared by Lord Sita was to be used for the rituals and sought forgiveness from Lord Rama and Sita to regrow his tail. Besides flowers, he also offered his ear rings – kundalam and secured the pardon of the Lord. As the Lord was worshiped with Kundalams, He is also praised asKundalakeswarar.

Lord Rama suggested to Lord Hanuman that he seek forgiveness from Lord Shiva instead and suggested that Lord Hanuman visit Thirukurungaval and worship Lord Shiva there to get back his tail. Hence the place has acquired its name, Tirukurunkaval (Place where Lord Shiva was worshiped by a monkey-faced God) The testimony to this story is that it is one of the few Lord Shiva temples in the world, with a shrine to Lord Hanuman facing Lord Shiva.

It is the staunch belief of the people that village deity Chelliamman would take care of the welfare of their cattle and protect them from diseases. Those seeking child boon pray to Mother Kundala Nayaki offering bangles.

Location: This temple is located near Tirukaruppariyalur, another Paadal Petra Sthalam. Proceed from Vaitheeswaran Koil towards Tiruppanandal and reach a place called Elanthoppu. From Elanthoppu, take the branch road to Tirukkurukukka and travel about 3 Kms to reach the temple.

Airport. Tiruchirapalli.

Railway Station.Vaitheeswaran Koil?Mayiladuthurai.

Buses ae avilable from Mayiladuthurai and Vaitheswaran Koil.

Contact Information.

Arulmighu Kunthalanathar Temple
Tirukkurakkaval
Elanthoppu Post
Mayiladuthurai Taluk
Nagapattinam District
PIN 609201
Phone: 04364 – 258 785( check the Phone Number)

Citation.

http://www.divinebrahmanda.com/2015/04/sri-kunthalanathar-temple.html

Standard
Hinduism

Konarak Sun Temple Built By Kulothunga Chola I Descendant


The inmate  relationship between Sanatana Dharma and Tamils is striking.

One has been misled into believing that The Tamils had ancestry that was inimical to Hinduism, Sanatana Dharma.

How wrong could this be!,

I have written through  many articles including the one that Lord Rama’s ancestor was a Dravidian and he migrated to Ayodhya due a Tsunami in the South of India.

The ancestry of the two Tamil Dynasties goes back to Solar and Lunar Dynasties, That of Rama and Kauravas.

Please read my articles on this.

Konarak Su Dial.Image.jpg

Koanarak SunDial. The wheels of the chariot are also symbolic and have been interpreted as the ‘Wheel of Life’. They portray the cycle of creation, preservation and achievement of realisation. The diameter of each of the wheels is about nine(2.73 metres) feet and each of them has a set eight equal parts. They are elaborately carved all over. The thicker ones are all carved with circular medallions at their centres on the widest part of the face. The axels of the wheels project by about one foot from the surface, having similar decorations at their ends. The rims are carved with designs of foliages with various birds and animals, whereas the medallions in the spokes are carved with the figures of women in various luxurious poses, mostly of erotic nature. These wheels may also possibly represent the twelve Zodiacs. (src: shreekhetra) – See more at: http://eodisha.org/amazing-odisha-accuracy-sundial-konark-sun-temple-built-1250-d-people-still-use-today-time-konark-sundial-suntemple-india/#sthash.YVHmT0Wb.dpuf

I am researching on the third Tamil King Dynasty, the Cheras and shall write shortly.

The Tamil Kings, Cholas and Pandyas were great Devotees of Shiva, Vishnu and Karthikeya, called as Murugan in Tamil Nadu.

A Chola King had built 101 Shiva Temples along the banks of River Kaveri.

The Big Temple at Thanjavur ,an architectural marvel was built by Rajaraja Chozhan

The special type of Vimanas of the temples in India is the contribution og the Tamils to Sanatana Dharma.

One of the great Temples of India, The Sun Temple at Konarak was built by a descendant of Kulothunga Chola I.

“Kulothunga Chola I was the grandson of Emperor Rajendra Chola I .As a Chola prince he conquered the Sri Vijaya provinceKedah on behalf of his maternal uncle Emperor Virarajendra Chola in the 11th century. As a Chola Prince he also conqueredBastar in modern Chhattisgarh

Scroll down for Konarak Video

Konark Sun Temple was built in Orissa by Chola prince who was daughter of Rajaraja and wife of Vimaladitya.

The Melakkadambur Shiva temple, built in the form of a chariot during the age of Kulottunga Chola I (1075-1120), is the earliest of this kind, and is still in a well preserved state. It is believed that this temple set the pace for the ratha (chariot) vimana temples in India, as a distant descendant of Kulottunga I on the female line, and thefamous Eastern Ganga ruler Narasimha Deva, built the Sun Temple at Konark in the form of a chariot in the 13th century. Kulottunga Chola is also credited with having built the Suryanaar temple near Kumbhakonam. Temples dedicated to the Sun are not a common feature in the Tamil speaking region of the Indian subcontinent..

Legend has it that Samba, the king of Krishna and Jambavati entered the bathing chamber of Krishna’s wifes, and was cursed by Krishna with leprosy. It was decreed that he would be relieved of the curse by worshipping the sun God on the sea coast north east of Puri. Accordingly Samba reached Konaditya Kshetra and discovered an image of Surya seated on the lotus, worshipped him and was relieved of his curse.

It is said that the temple was not completed as conceived because the foundation was not strong enough to bear the weight of the heavy dome. Local beleif has it that it was constructed in entirety, however its magnetic dome caused ships to crash near the seashore, and that the dome was removed and destroyed and that the image of the Sun God was taken to Puri.

The Temple: The Konark temple is widely known not only for its architectural grandeur but also for the intricacy and profusion of sculptural work. The entire temple has been conceived as a chariot of the sun god with 24 wheels, each about 10 feet in diameter, with a set of spokes and elaborate carvings. Seven horses drag the temple. Two lions guard the entrance, crushing elephants. A flight of steps lead to the main entrance.

The nata mandir in front of the Jagamohana is also intricately carved.  Around the base of the temple, and up the walls and roof, are carvings in the erotic style.  There are images of animals, foliage, men, warriors on horses and other interesting patterns. There are three images of the Sun God, positioned to catch the rays of the sun at dawn, noon and sunset.

The Melakkadambur Shiva temple, built in the form of a chariot during  the age of Kulottunga Chola I (1075-1120),  is the earliest of this kind, and is still in a well preserved state.  It is believed that this temple set the pace for the ratha (chariot) vimana temples in India, as a distant descendant of Kulottunga I on the female line, and thefamous Eastern Ganga ruler Narasimha Deva, built the Sun Temple at Konark in the form of a chariot in the 13th century. Kulottunga Chola is also credited with having built the Suryanaar temple near Kumbhakonam. Temples dedicated to the Sun are not a common feature in the Tamil speaking region of the Indian

The Konarak temple.

Konark is also known as Konaditya. The name Konark is derived form the words Kona – Corner and Arka – Sun; it is situated on the north eastern corner of Puri or the Chakrakshetra. Konark is also known as Arkakshetra.

The entire temple is made in the form of a chariot, which symbolizes the carrier of the Sun God. This chariot comprises of 12 magnificent wheels and is drawn by seven fine horses.

At the entrance of the temple, there are two huge sculptures that show two lions, which are crushing a huge elephant. The Konark Sun Temple, India, also includes a temple known as the Nata Mandir. There are exemplary floral and geometric carvings that adorn the precincts of the Konark Sun Temple, India. The temple continues to amaze the tourists who visit the temple each year. This temple, which worships the Sun God, has been appropriately designed to match the power and aura of the Sun.

The ruins of this temple were excavated in late 19th century. The tower over the Garbagriha is missing, however the Jagmohana is intact.

Citation.

http://veda.wikidot.com/info:konarak-sun-temple

http://eodisha.org/amazing-odisha-accuracy-sundial-konark-sun-temple-built-1250-d-people-still-use-today-time-konark-sundial-suntemple-india/

Standard
Hinduism

Cholas Descended From Rama’s Dynasty Inscriptions


I have written an article  that the First Chola King  was from the Solar Dynasty of Ikshvaku the ancestor of Rama.

Rama with Kodanda,Bow.jpg

Lord Rama

In another article I mentioned that Lord Rama,s ancestor Satyavrata Manu migrated from the South because of a Tsunami to Ayodhya , whose son Ikshvaku founded the Ikshvaku Dynasty, to which Lord Rama belongs.

Tanjore Big Temple.imae.jpg

Thanjavur Big Temple

Some researches show that the  facts mentioned are correct and they corroborate the fact that the Cholas indeed were the descendants of the Solar Dynasty of Lord Rama.

 

“Cholas claimed their descent from Sun and solar race kings ( Surya vamsis). Cholas worshipped Sun and built several Sun Temples. Konark Sun Temple was built in Orissa by Chola prince who was daughter of Rajaraja and wife of Vimaladitya. One Mudiraj ancestor Dharma Choda chari was said to belong to solar race. Chola- Mutharayar research center concluded that Cholas and Mutharayars belonged to one family tree. Some of the chola surnames among the Mutharayars of Tamilnadu are as given below :Cholamutharayar, Cholan, Cholavalavan, Cholavallakamayar, Killirayar,Killivazhavan,Karikalarayar,Valavan,Valavar. The Cholas claimed their descendancy from Manu, Ikshvaku, Mandhata, Mucukunda and Sibi. A prominent warrior race, cholas are central to many ancient tamil literary works, which describe them as benevolent, courageous and just. They were supposed to have descended from sun and thus were scions of the legendary royal solar dynasty, heirs to a tradition begun centuries ago. Many Chola kings took names and titles ‘sibi’ to probably acknowledge their descent from that legendary king who is celebrated as a paragon of justice. Medieval chola kings took titles like ‘Parakesarin’ and ‘Rajakesarin’ remembering their remote ancestors of that same illustrious lineage who were supposed to have lived centuries and even millenniums before them. The chola country is mentioned by Greek chroniclers and merchants, a more detailed description is provided in works of Ptolemy a Roman trader of 1st century A.D. The recent excavations following tsunami of 2004 has helped throw more light into poompuhar,(Kaveryppattanam) the capital city of early cholas. Evidently, poompuhar was an important port city in the ancient world. It was a place from which traders set sail to far east. Among the greatest of early chola kings was karikala, who according to various tamil literary sources during first century A.D defeated all his southern neighbors. He is also credited with building efficient irrigational systems and canals. The fact that he was benevolent is brought out by a poem which was written on his death. Kampan composed his poem (Tamil Kamba Ramayana) during the reign of the largest and most powerful Tamil kingdom, the imperial Cholas. Sholas might have supported this literature keeping in view of their descendancy to solar race to which Srirama belonged. Under the umbrella of that expanding empire, which claimed victories from the Ganga to Sumatra, Rama shrines were built, extensive sets of Ramayana reliefs were carved along the base of several temples, and temples supported recitations of the Rama story. Chola monarchs also bore Rama’s name in their imperial titles, and apparently one raja perceived parallels between his conquest and Rama’s when he erected icons to the epic hero to celebrate a victory over the Sinhala kings of Lanka. One temple inscription goes so far as to suggest the story of Rama as an origin myth for the Cholas, which was a solar dynasty like Rama’s. The Cholas belonged to the Solar and the Chalukyas to the Lunar race. The former were generally Saivas and the latter were Vaishnavas as they had the boar for their crest. Besides, the Chalukyas were also patrons of the Jainas. Cholas connection to solar race kings consolidated through Rangavimana : Manu’s son Ikshwaku cherished the desire of possessing the Ranga Vimanam for the benefit of the people on earth. He consulted his family preceptor, Vasishtha (priest of the Surya vamsha), who advised him to start penance uttering the sacred Ashtakshara Mantra. Accordingly, Ikshwaku started a severe penance which puzzled even the devas, foreboding evil days for them. They attempted to spoil the penance by deputing Maninatha and the celestial nymphs to distract his attention. Indra took the lead in this affair and did not even hesitate to send the Vajraayudha (lightning weapon) to foil the penance. But all failed in their attempts. In disappointment, they prayed to Brahma, to save them from the baffling catastrophe. Brahma on his part approached Ranganatha for advice. Ranganatha consoled Brahma by expressing his desire to go to Ayodhya where he would be worshipped by the descendant of the Solar dynasty for four yugas, and at the end of the fourth yuga he would go to the kingdom of the Cholas in the South, on the banks of the Kaveri, where he would stay for 700 years. At the end, of this period he would return to Brahmaloka. Brahma was directed to part with the Ranga Vimanam to Ikshwaku. Cholas were Kolis : One Gandaraditya in one of the hymns calls himself ‘king of Kori’ and ‘lord of Tanjai’. This means that he belonged to the Chola royal family as per historians. Koris and Kolis are one and the same people. Mudiraj and Muthuraj people are said to be kolis of South India. Koris <=> kolis => Kolas => Colas => CholasGangaikonda Chola : According to the Kalingattu-Parani, Kulottunga’s father belonged to the lunar race, and his mother was the daughter of Gangaikonda-Chola .

‘. One other ancestor of Sri Rama, Musu Kunthan, is none other than the Musu Kuntha Chola in ancient Tamil history. This Musu Kunthan’s reign was during the second Tamil Sangam age 4800-2800 BC.’

Citation.

http://mutharayan.blogspot.in/2013/05/king-karkala-cholan.html

 

http://www.veda.harekrsna.cz/connections/Americas.php#7

Standard
Hinduism, Uncategorized

Google Ramayana Get Password here


There are many version of Ramayana.

Please read my post on this.

Now there is a modern edition.

Lord Rama,Coronation.iImge.jpg

Lord Rama’s Coronation.

Google Ramayana!

It is in Indonesian language.

It is interactive.

Citation.

Check this to get a password.

http://ramayana.sites.f-i.com/

Can our tech savvy people do some thing o these lines as an Apps?

Standard
Hinduism

Karunanidhi To Write On Ramanujacharya


It was both amusing and shocking to learn that the Torch bearer of Rationalism and habitual Hindu-baiter Karunanidhi is about to pen for a TV serial on the Great Hindu Philosopher Sri Ramanujacharya.

MF Hussain,Karunanidhi and EVR..Image.jpg

MF Hussain,Karunanidhi and EVR.

Hindu Makkal Katchi President is reported to have met Karunanidhi and given him some books for reference!(Thamizhaka Arasial  dtd 21/3/2015)

There is news item in The Hindu stating that,

In an interview to The Hindu , he said the saint was a revolutionary who took religion to the masses. “He showed through his life that the oppressed and backward communities were not those to be hated and sidelined,” Mr Karunanidhi said. He added that propagating this idea was the greatest of Ramanuja’s social reforms.

Dismissing accusations that the DMK was against Hinduism, Mr Karunanidhi said the party only opposed fundamentalists who arrogated to themselves the role of protectors of religion.’

Yes You follow Ramanujacharya , who followed the Vedas, the Mahvakyas, who named Himself after Lakshmana, who chanted nothing but the Name of Narayana!

What did you say?

Rama is a Myth propagated by Brahmin Aryans  and it has to be burnt.

If you see a Brahmin and a Snake, leave the Snake and kill Brahmin.

பாப்பானையும் பாம்பையும் பார்த்தால் பாப்பானை அடி

From which University did Rama take a degree in Engineering to build Rama Sethu?

Sita stayed in Ravana’s custody for 10 months, what is the guarantee for her chastity?

( This noble thought was by Perarignar(?) Annadurai in his Book Kambarasam)

How did Kunti beget children?

Kurangu Mukathil Oru Kadavul

( A god with the Face of a Monkey)

When shall we stop the Temple Car festival of  Thiagaraja?

திருவாரூர்  தியாகராசா , உனக்கு தேரோட்டம் போதாதா

Try writing on the Prophet after stating the fact he married a nine-year old girl or state that Jesus was born of a woman who was unmarried and write a commentary on The Bible?

As CHO said in another context,

In Tamil Nadu,

Hindus have no sense of shame

யாருக்கும் வெட்கமில்லை

Citation.

http://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/vaishnavite-philosophersaint-ramanuja-broke-caste-barriers-says-karunanidhi/article7068531.ece

Standard
Hinduism

Who Saw Rama As Vishnu In Physical Form, Ramayana


Who saw Lord Rama as Vishnu Himself in Human Form?

There are references in The Ramayana of people recognizing Rama as Vishnu.

Hanuman, Shiva and Rama.Image.jpg

Hanuman, Shiva and Rama.

Viswamitra makes the first mention of this when he tells Dasaratha, while taking Rama with him that Dasaratha did not realize who Rama was, implying he knew Rama was Vishnu , but he did not express it openly.

The next instance is when Parashurama’s Astra fails, He addresses Rama as an Incarnation of Vishnu.

Then Ravana realizes Rama was none other than Vishnu, the Pranava Swaroopa, when Ravana’s Sakthi Ayudha fails.

Later Vibhishana knew Rama was Vishnu.

But it is Hanuman who sees Rama as Vishnu by looking at Rama the first instance, as Vishnu .

That too in Vishnu in His Physical form.

Valmiki talks of this.

aayataaH cha suvR^ittaaH cha baahavaH parighopamaaH || 4-3-14
sarva bhuuShaNa bhuuShaarhaaH kim artham na vibhuuShitaaH |

14b, 15a. aayataaH su vR^ittaaH baahavaH= lengthy, spherical, too, are arms; parighaH upamaH= clubs, in similarity; sarva bhuuSaNa bhuuSa arhaaH= for all kinds of, ornaments, decor-worthy; kim artham= for what, reason; na vibhuuSitaaH= not decorated.

“Also lengthy are your hands, and spherical are your shoulders similar to clubs… they are worthy for decoration with every kind of ornament, for what reason they are undecorated… [4-3-14b, 15a]

Here in the verse plural number is used for hands, aayataaH, baahavaH, parighaaH, whereas so far, dual number, dvivachana is used to describe any two. The ancient commentators take this as many hands, more than two, as opposite to other dual numbered wording. For this it is said that since Lakshmana is a right hand to Rama, Hanuma sees a three-handed god in Rama. But Hanuma is talking to both Rama and Lakshmana; there shall be two deities with two hands each. The accepted phenomenon is that, Hanuma as a true devotee has seen the fourhanded Vishnu in Rama. This is according to Govindaraja. Next, the arms of Rama are of protective nature to the friendly ones. aayaataaH, lengthily ones – they can be stretched to any extent, and on the other hand, anything can depend on them, as in yopaam aayatanam veda… and this su vrittaaH, round like the serpent’s hoods, or body builder’s clubs, is to tell that no one can near them. Thus, the spherical universe can depend on the spherical shoulders of Rama. Thus Hanuma is reminding Rama of his wild-boar incarnation where the whole world is lifted on his snout from waters. The word parighaH, is to say that those spherical shoulders can remove difficulties of those who adore them. The parighaH in simple terms means, clubs, bludgeon, or ancient dumbbell unlike the present day dumbbells of gym, but the word is deciphered to be pari gha fully, removing, or fully, falling to one’s lot. That is, here these shoulders are mighty to eliminate Vali and these hands if shook by Sugreeva in friendship, Sugreeva’s miseries will be removed completely..

In Sanskrit there are different  words for  addressing a Single person(Eka Vachana), two (Dwivachana) and more than two(Bahu Vachana)

Citation.

http://www.valmikiramayan.net/kishkindha/sarga3/kishkindha_3_prose.htm

Standard
Hinduism

Ravana Sita Foot Prints Sugreeva Cave Jatayu Rocks


PR Srinivasa Iyengar,, an erudite Scholar in Tamil had written an excellent Book on The History of the Tamils.

He was also a staunch Si Vaishnava.

When he writes on History he divests himself of his beliefs and examines theories and analyses facts.

He had treated Legends associated with Tamil/Tamils and then Epics, Ramayana and Mahabharata on this touchstone of facts.

He strips down the poetic descriptions in The Ramayana ,and arrives at a firm conclusion that The Ramayana did take place.

He took the premise that there a Prince, whose wife was taken away by a King of Lanka and he was defeated by the prince.

The barest fact has been tested and proved historically.

If something is proved historically one should have monuments, records to back up.

There are evidences to prove that the Ramayana was real, Astronomy, Literary   references,monuments.

I have written articles on The Ashoka Vatika,Ravana’s Pushpaka Vimana Runway.Pushpaka Vimana Axle,where Sita was imprisoned, where she took Bath in Lanka.

I am providing a Photo Essay on some of the Historical Remains of the Ramayana.

Please read my detailed posts on each of these topics.

Sita's Footprint,Lepakshi,Image.jpg

Sita’s Footprint,Lepakshi.

 

 

Jatayu Rock,image.jpg

Jatayu Rocks,Jatayu,a huge bird, an associate of Lord Ram, staked his existence attempting to recover Sita (Ram’s wife) from her abductor, the evil spirit ruler Ravana. The rock is belieived to stamp the spot where the mortally wounded Jatayu fell

Rama Foot print, Chitrakoot.Image.jpg

Rama Foot print, Chitrakoot.

Ravana Footprints.image.jpg

Ravana Footprints.

Footprints of Hanuman.image.jpg

Footprints of Hanuman.

Pushpaka Vimana Landing site.image.jpg

When they say “Hanuman set Lanka on fire” what they actually mean is he set fire to certain parts of Raavan’s palace. The ground here is said to be somewhat black which is nothing like the surrounding area. The picture below is from Ussangoda, which according to mythology was the landing strip for Raavan’s Pushpak Vimaan

Where Sita was Kept.Image.jpg

When Raavan brought Sita to Lanka, he first took her to this place called Sita Kotuwa, which is now a tourist spot in Sri Lanka.

Ashoka Vatika.image.jpg

Ashoka Vatika.

Sita's Pond where Sita took bath.image.jpg

Sita’s Pond where Sita took bath

Where Sita Took Agnipariksha.image.jpg

Where Sita Took Agnipariksha.

Citation.

http://www.hinduismworld.org/real-proof-of-ramayan-photo/

http://www.scoopwhoop.com/inothernews/ramayana-actually-happened/

Standard
Hinduism

Kurma Supports Temple Swayambhu Narasimha Halasi


Near Belgaum in Karnataka, in a sleepy village lies a magnificent temple of Bhuvarahaswamy, the Avatar of Vishnu who saved the world.

Bhuvarahaswamy Temple,Halasi.image.jpg

Bhuvarahaswamy Temple,Halasi,Karnataka, India

Halasi (Kannada ಹಳಸಿ) also called as Halsi or Halshi, is a town in Khanapur Taluk, Belgaum District in Karnataka, India. It is 14 km from Khanapur and about 25 km from Kittur.

 Kurma stays in the exact center of the temple floor space as the support of the entire structure..image.jpg

Kurma stays in the exact center of the temple floor-space as the support of the entire structure.

Bhuvaraha Narasimha temple has tall images of Varaha, Narasimha, Narayana and Surya. The place has a fort, and also temples of Gokarneshswara, Kapileshwara, Swarneshwara and Hatakeshwara.

Swayumbhu Self Manifest Narasimha.Image.jpg

Swayumbhu Self Manifest Narasimha.Halasi

Halasi was called Palasika in ancient times.

The Pandavas  built this temple during their exile.

The two feet tall idol of Narasimha, on the left side of Vishnu, is swayambhu orudbhava and not sculpted by anybody.

Scroll down for Video.

There are two garbhagruhas facing each other. In the right one is the four feet idol of Lord Shri Vishnu in a sitting posture. The idols of Suryanarayana and Mahalaxmi are just behind the main idol.

The garbhagruha on the left side has the idol of Bhoo Varaha Swamy. In 1186-87, a 5 feet standing idol of Varaha was installed by Vijayaditya III. Lord Vishnu’s Varaha avatar, where he carries Mother Earth (or Bhoodevi) in his mouth, can be seen. The beautifully carved lotus on the ceiling goes to prove that the Kadambas patronised and developed their own art form.

Just outside the main temple are smaller temples dedicated to Ganesha, Shiva and Vitthala. One fine statue of Radha Krishna can also be seen in a smaller shrine.

 

How to reach Halasi.

Airport.Bangalore,Hubli,

By Rail

Khanapur Rail Way Station , Idalhond Rail Way Station are the very nearby railway stations to Halasi. Belgaum Rail Way Station (near to Belgaum) , Sambre Rail Way Station (near to Belgaum) , Londa Jn Rail Way Station (near to Londa) , Shivathan Rail Way Station (near to Londa) are the Rail way stations reachable from near by towns.

By Road

Londa , Belgaum , Alnavar are the nearby by towns to Halasi having road connectivity to Halasi.

Citation.

http://www.wikiwand.com/en/Halasi

Images Credit,

http://www.suhotraswami.net/in2-mec/index.php?p=J040405

 

Standard
Hinduism

Krishna’s Footprints Dweetya Gaya Ashwaklanta Guwahati


Ashwaklanta (Ashwakranta) is an important Vaishnava shrine situated on the northern bank of the river Brahmaputra, opposite to Gauhati.

The temple contains the idol of Anantha sayana Vishnu, with Brahma in a lotus came out from his navel. Maha maya, the two demons Madu, Kaitabhas and two rows of Naga kanyas are present in the temple.

Vishnu,Krishna Footprints,Aswaklanta.image.jpg

Vishnu,Krishna Footprints,Aswaklanta.

Lord Sri Krishna came to kíll Narakasura, with an army ascended by horses. This is the place where he camped his army and stabled his horses, before starting the battle. Lord Sri Krishna also established Dwiteeya Gaya by placing his foot print here.

Main Deity Aswaklanta.image.jpg

Main Deity Aswaklanta.

Contact Detail.

Amingaon Doul Govinda Road North Guwahati Guwahati, Assam 781031

 

How to reach.

Airport.Guwahati.

Rail/Bus. Guwahati.

 

 

http://www.shaktipeethas.org/vishnu-temples/topic52.html

https://plus.google.com/116117524643671582701/about?gl=in&hl=en

Standard
Hinduism

51 Feet Rock Cut Largest Sleeping Vishnu Anantasayana, Saranga


I posted an article,Photo Essay  on the nine sleeping  poses of Vishnu.

Lord Vishnu does not sleep.

His sleep is called Yoga Nidra (Sleeping posture i Yoga) or Ari Thuyil(Tamil–sleeping while aware of everything)

The Snake Adisehsa is the coiled Cosmic energy in the Solar Plexus(Mooladhaara).

The Ksheera Saagara is a representation of the Milky way Galaxy.

Please read my Post Vishnu’s’ Conch and Discus in galaxies, filed under Hinduism/Astrophysics.

This Yoga Nidra of Lord Vishnu is of Nine types.

1.Vadabadra Sayanam, Srivilliputtur.Moolavar Image not available.

I had written on the sleeping, floating Visnu in Budhanikantha Nepal.

I have been under the impression that the Anathasyana form of Vishnu found in Srivilliputhur, Sri Rangam and Thiruvanathapuram are the largest, in that order

I am wrong.

There is a Rock Cut Anantha Sayana Vishnu in the Village Sarangi in Odisha.

Anantashayi Vishnu, also known as Anantashayana Vishnu (both literally “sleeping on the serpent Shesha”), is a large open air rock-cut image of the Hindu god Vishnu, carved during the early 9th Century in the Saranga village, under the Parjang police station, in Dhenkanal district of Orissa, India. It is located on the left bank of the Brahmani River. It is the largest such exposed rock cut structure in the horizontal position measuring 15.4 metres (51 ft) in length, in the whole of India, while the largest standing image is of Gomateshwara in Southern India. It is a protected monument maintained by the Archaeological Survey of India, BhubaneswarCircle. Worship is still offered to the four armed reclining Vishnu.

Ananthasayana Vishnu.image.jpg

Ananthasayana Vishnu,Sarangi, Orissa. “Bishnu AnantaShayan, Saraang” by Nirmal Chandra Barik – Nirmal Chandra Barik. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bishnu_AnantaShayan,_Saraang.jpg#/media/File:Bishnu_AnantaShayan,_Saraang.jpg

The Vishnu image, under the open sky, occupies an area measuring 15.4 metres (51 ft) in length and 7 metres (23 ft) in width with a thickness of 0.7 metres (2 ft 4 in). The image is of the Hindu god Vishnu in a reclining position (Anantashayana in Sanskrit, literally sleeping on the serpent Ananta). The image is carved out of natural rock of sandstone formation. He has four arms, holding a Chakra in the upper right hand, a Shankha in his upper left hand, a Gada and a symbolic lotus on its lower left hand. The hoods of the serpent Shesha (Ananta) covering the head of Vishnu.The Vishnu image has a sharp chin, distinctive nose and wears a crown on its head, called kiritamukuta (a tall conical crown, typically worn by Vishnu). A lotus design shown sprouting from his navel has the creator god Brahma, sitting in meditation. Another image in the same district also carved in sandstone in a reclining posture is in Khamkanaga Subdivision, in Angul district of 41.5 feet (12.6 m) length (as against the length of 15.4 metres (51 ft) image in Saranga village.The sculptor has imagined the river bank conceptually to represent the Kshirasagara (cosmic ocean) from which Brahma created the world. The shrine is regularly worshipped by local people. The Archaeological Survey of India is renovating this sculpture regularly and has kept it in a good condition. Floods in Brahmani River are the only threat to the image as this is built by sandstone in the river bed, which could erode.

Location.

The Vishnu image, located on the left bank of the river bed of the Brahmani River, is at an elevation of 200 feet (61 m). It is accessible by road over a distance of 1.5 kilometres (0.93 mi) from Saranga Village in Parajanga Tehsil of Dhenkanal district, 67 kilometres (42 mi) from Dhenkanal, 23 km from Angul and 3 kilometres (1.9 mi) from Talcher.[1][4] It is also approached from theNational Highway 42 from Cuttack to Sambalpur, on branch road over distance of 3 km. The second natural rock-cut image in parent rock is at Bhimakand in Talcher subdivision of the Dhankal district.

Citation.

http://en.wikipedia.org/wiki/Anantashayana_Vishnu

Standard
Hinduism

Shiva’s Marriage Fire Still Burns Triyuginarayan Temple


Some central thoughts in Sanatana Dharma, Hinduism, remain firm.

One is that there is no difference between Hari and Hara  and they are quite close.

Marriage Ceremonial Fire,Akahan Dhuni.image.jpg

Marriage Ceremonial Fire,Akahan Dhuni .Shiva Parvati Marriage. Triyugu Narayan Temple. Image credit.http://imagesofincredibleindia.blogspot.in/2011/03/triyugi-narayan-temple-marriage-place.html Click to Enalrge.

As an evidence of this Lord Shiva’s Marriage  with Parvati was conducted specially for Lord Vishnu.

The Marriage Ceremonial fire still burns.

Scroll down for Video.

The marriage is between Shiva and Parvati, the Homa kunda is for their marriage.

Yet the Temple is dedicated to Lord Vishnu!

 

Triyuginarayan Temple (Sanskrit: त्रियुगी-नारायण) is a Hindu temple located in the Triyuginarayan village in Rudraprayag district,Uttarakhand. The ancient temple is dedicated to god Vishnu. Its fame is credited to the legend of god Shiva’s marriage to goddessParvati witnessed by Vishnu at this venue and is thus a popular pilgrimage centre.[1][2] A special feature of this temple is a perpetual fire, that burns in front of the temple. The flame is believed to burn from the times of the divine marriage.[3] Thus, the temple is also known as Akhand Dhuni temple.

The temple courtyard is also the source of a water stream, which fills four sacred bathing ponds (kunds) nearby.

 

The word “Triyugi Narayan” is formed of three words “tri” means three, “yugi” denotes the period of time – Yuga and “Narayan” is another name of Vishnu. Pilgrims have been offering wood to the fire in the havana-kund (fireplace) since the three Yugas – hence the place is given the name “Triyugi Narayan”.[1] Yuga in Hindu philosophy is the name of an epoch or era within a cycle of four ages. The four Yugas are Satya Yuga (1,728,000 human years), Treta Yuga (1,296,000 years), the Dvapara Yuga (864,000 years) and finally Kali Yuga (432,000 years), which is the present Yuga.

The name “Akhand Dhuni temple” also originates from the eternal flame legend, “Akhand” means perpetual and “Dhuni” means flame…

According to Hindu mythology, goddess Parvati was daughter of Himavat or Himavan – the personification of the Himalayas. She was the rebirth of Sati, the first wife of Shiva – who sacrificed her life when her father insulted Shiva. Parvati initially tried to allure Shiva by her beauty, but fails. Finally, she won Shiva by practising rigorous penance at Gauri Kund, which is 5 kilometres (3.1 mi) away from Triyuginarayan. Pilgrims visiting Triyuginaryan temple also visit the Gauri Kund temple, dedicated to Parvati. Mythology states that Shiva proposed to Parvati at Guptakashi (on the road to Kedarnath) before they got married in the small Triyuginarayan village at the confluence of Mandakini and Sone-Ganga rivers.

Triyuginarayan is believed to be the capital of Himavat. It was the venue of the celestial marriage of Shiva and Parvati, during the Satya Yuga, witnessed in the presence of the holy fire that still burns eternally in front of the temple in a Havana-kund or Agni-kund, a four-cornered fireplace on the ground. Vishnu formalized the wedding and acted as Parvati’s brother in the ceremonies, while the creator-godBrahma acted as the priest of the wedding, that was witnessed by all the sages of the times. The exact location of the wedding is marked by a stone called Brahma Shila, in front of the temple.The greatness of this place is also recorded in a sthala-purana (a scripture specific to a pilgrimage centre). According to the scripture, pilgrims who visit this temple consider the ashes from the burning fire as holy and carry it with them. It is also believed that ashes from this fire are supposed to promote conjugal bliss.

Before the marriage ceremony, the gods are believed to have taken bath in three kunds or small ponds namely, Rudra-kund, Vishnu-kund and Brahma-kund. The inflow into the three kunds is from the Saraswati-kund, which – according to legend – originated from Vishnu’s navel. Hence, the water of these kunds is considered to cure infertility. The ashes from Havana-kund are supposed to promote conjugal bliss.

Airport. New Delhi

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Triyuginarayan_Temple

Standard
Hinduism

Shiva Marriage Tree Kanchipuram 3500 Years Old Validated


The Panchabhutha Sthala Kanchipuram has Ekambareswarar Temple

This Temple represents Prithvi ,The Earth Element of Nature.

Mango Tree where Shiva and Parvathi were Married.Image.jpgT

Mango Tree where Shiva and Parvathi were Married,Ekambareswarar Templ, Kanchipuram. Click to Enlarge

This town Kanchipuram,housing Kanchi Kamakshi Amman Temple, is in a straight line with Chdiambaram ,Aakasa Sthala (Ether) and Sri Kala Hasti,Vayu Sthala, Air Element.

Ekambareswarar Temple.Kanchipuram.image.jpg

Ekambareswarar Temple.Kanchipuram.

(I am providing the Legend of the temple in this post)

In addition to being geographically linked to two Shiva Kshetras of Elements, it is curious to find that there is a Mango Tree, where Lord Shiva and Parvathi got married.

And this Tree is about 3500 years old.

Sage Agastya shows he way to date this tree

The marriage of Shiva and Parvathi, to my knowledge, happened once in Himalayas and the same event was witnessed by Sage Agastya, who could not attend the marriage because Lord Shiva ordered him to proceed to South to counter balance the earth.

This has happened about 40 million years ago, based on earths’ plate movement.

‘Life in the universe is created and destroyed once every 4.1 to 8.2 billion years, which is one full day (day and night) for Brahma. The lifetime of a Brahma is believed to be 311 trillion and 40 billion years-Hindu Cosmology.

‘Eighty million years ago, India was approximately 6400 km (3968 miles) south of the Eurasian plate. Separating the two was the Tethys Sea. The Indo-Australian tectonic plate – containing the continent of Australia, the Indian subcontinent, and surrounding ocean – was pushed northward by the convection currents generated in the inner mantle. For millions of years, India made its way across the sea toward the Eurasian plate. As India approached Asia, around 40 million years ago, the Tethys Sea began to shrink and its seabed slowly pushed upwards.’

https://ramanan50.wordpress.com/2015/03/22/shiva-uma-wedding-agastya-to-south-40-million-years-tectonics-proof/

This is what Agastya had seen, if he had seen it immediately after the marriage when he crossed over the Vindhyas

Another theory is that Agastya came to South around 5000 years ago .

This is based on the  Agastya Star Canopus presence  when Agastya moved to South.

If we make 8°meridian altitude as the criterion for visibility,
the date of Agastya would be shifted to about
4000 BC.
The dates 5000 and 4000 BC
should therefore bracket the probable epoch
of Agastya crossing the Vindhyan mountains.’

As Time is Cyclic in Hinduism, these events keep on occurring  in every  Yuga.

The Kali Yuga is about 5000 years old.

The marriage of Shiva and Parvathi coud have played out again towards the end of Dwapara Yuga  as well around 5000 years ago!

Now to the Mango Tree at Ekambareswarar temple being 3500 years may be validated by this calculation.

The unique features of Ekambareswarar temple:

 1. The image of Lord Ekambaranathar is believed to have been created by the deity Parvathi devi herself, who is said to have performed a penance to attain him.
 2. The processional image of Ambal Parvathi is Elavar Kuzali Amman.
 3. A mango tree, the Sthala Virusham is at the back of the Sanctum of the inner precincts of the temple, which is over 3500 years old. It is the belief of the religious people that the Devi Parvathi had worshipped Lord Siva under this tree.
 4. The branches of this Mango tree is said to bear four different types of mangoes, representing the four Vedas in Hinduism.
 5. The main temple tower is 192 feet and is the 5th tallest tower in Tamil Nadu, visible even from a distance and was built by the famous Vijanagaram King, Krishnadeva Royar in the year 1509.
 6. There is another smaller tower inside the temple which is called as the Pallava Tower.
 7. There is a Sahasra Lingam with one thousand small lingams etched on the body of a big Lingam icon in the praharam.
 8. One hundred and eight Lingam icons are installed in the first corridor platform of the temple (Praharam)
 9. The images of Navagrahas are seen with their mounts or vahanas, a posture so rare to see in other temples.
 10. On the day of the Ratha Sabthami, the rays of Sun fall directly on Lord Siva in Sanctum Sanctorum, which is a marvel in the architecture and speaks loudly on the knowledge of astronomy of the artisans who had constructed this temple.
 11. All the three Carnatic Music Maestros, Thyagaraja, Shyama Sastri, and Muthuswami Dikshadar had visited this temple and sangkirthanas here.
 12. The temple has five corridors (praharams) including the outer surrounding streets of the temple.
 13. The Tirtham of this temple is named, Sivaganga Tirtham
 14. There is a famous Vaishnavite temple, Tiru nila thingal Thundam, the 49th Divadesam, consecrated by Saint-poet,Tirumangai Alwar situated in the inner precincts of this temple. The arulmigu Perumal’s name is Nila Thingal Thundaththan and that of Thayrar, Ner oruvarilla Valli. This is the most important aspect of this temple and one of the two such Vishnu temples in the same precincts of the Siva’s temple in South India. The other being that of Govindaraja Perumal at Chidambaram. (There is another Divya desam the 54th one, consecrated by the saint poetTirumangai Alwar, called Tiruk kalva nur within Kamatchi Ammantemple in Kanchipuram itself but, this is in Ambal’s temple and not in Siva’s. The presiding deities here are Adivaraha Perumal and Thayar Anjeelai Valli Nachiyar)

Legend.

The sthalapurana says that when Lord Siva was deeply immersed in the task of creating, protecting and destroying the Universe, Parvati, his consort, in a jocular mood, closed his eyes.This resulted in staying the process of creation and destruction as well as obstruction to the natural law of things. It was a serious matter and Siva became angry and cursed Parvati to go to the Earth and expiate her misdeed.accordingly Parvati came to the banks of the river Kampa under a single mango tree at Kanchi and made a Shivalinga out of sand and worshipped it.
To test her sincerity Siva placed various obstacles and hindrances in the way of Parvati’s penance. But with the help of Vishnu she could tide over all the difficulties. At last Siva hurled a deluge by taking out the Ganges from his matted hair,
to wash away the Linga worshipped by Parvati. She clasped it with all veneration to her breasts and this pleased Siva who took her again as his consort. The temple is said to have been built at the spot where the lord forgave her. Ekambar-inside
In the month of Phalguni on the 10th day of Uttiram the marriage of Siva and Parvati is celebrated with great pomp and splendor.
Another version of the story is that Siva and Parvati fell out in a game of dice. Siva cursed Gowri to become ugly.With the help of Vishnu Parvati propitiated Siva by performing penance under a single Mango tree at Kancheepurarn on the banks of the Kampa River, and regained her beauty with dazzling eyes, from which the name of Kamakshi has been derived for the tutelary goddess of the temple. As Parvati regained Siva under the Bird's Eye View
 mango tree the name of Ekamranatha (Ekaone, amra – mango, and natha-Lord) was given to Lord Siva. It later became Ekambareswara. Another legend connected with the marriage celebration is that connected with Agastya being vouchsafed its darsan when he had come South from Kailas.

       The ancient mango tree in the courtyard is worshipped by all even today with great veneration. It has got four branches representing the four Vedas. Each branch bears fruit with a different taste and the leaves are also different in appearance. It is a popular belief that if a childless woman takes the fruit of the tree she is blessed with children. In the prakaram round the mango tree is a lingam. Which is a composite of 108 small lingams and another one of 1008 small lingams. There are idols of the 63 Nayanmars also. There are two tanks in the temple, Kampa Nadi and Sivaganga. There is a Vishnu shrine in the Siva temple and the name of the Vishnu is Nilatingal Tundattan. The temple has silver and gold-plated vahanams of considerable value. Originally built by the Pallavas, this large Siva temple was later reconstructed by the Chola and Vijaynagara kings. Here, Lord Siva is worshipped as Earth or Prithivi, which is one of the five elements. The dimensions of this temple are reflected in its 20 – acre spread and its tall south gopuram which soars to a height of 58.5m.

Citation.

https://csgraju.wordpress.com/2010/02/24/splendors-of-indian-temples-19/

http://www.kanchi.nic.in/ekambara%20temple.html

Related articles

Standard
Hinduism

Chidambaram Geomagnetic Centre of Earth Universe? Study


I came across articles that Chidambaram ,Tamil Nadu India is the Geo Magnetic Centre of the Earth/Universe and / center of Geo magnetic equator.

Of the branches of Physics we know very little about Magnetism.

Magnetic field study is evolving and most of them are at a theoretical stage.

As there are references to Chidambaram being the center of the Earth’s?Universe’s Magnetic Field I researched.

Chidambaram Temple aerial View.image.jpg

Chidambaram Temple aerial View.

It is also stated that Lord Nataraja ‘s big toe is the Centre Point of World ‘s Magnetic Equator.

Chidambaram ,Kanchipuram and Sri Kalahasti lie in a straight line at 79* 41 East Longitude.

Curious as these happen to be among the Panchabhuta Sthalas, Places of Five Elements, Earth, Water, Fire, Air and Ether.

The temple for water is in Thiruvanaikaval, fire is in Thiruvannamalai , air is in Kalahasti ,  earth is  in  Kanchipuram  and The temple for space/sky is in Chidambaram.

Earth is nestled between Sky/Ether/Space, Aakasa( Chidambaram) and Air,Vayu(Kalahasti).

Earth is surrounded by Space and Air.

Ans Vishnu’s Nabhi, Navel of Vishnu has been validated as the  Center of Our Galaxy.

Read here.

The Southern Cross and Canopus tally with Trishanku Swarga and Agasthya Star respectively.

Hence I did not want to dismiss the point that Chidambaram being the Centre of earth’s /universe’s Magnetic field.

World Magnetic Chart.image.jpg

US/UK world Magnetic Chart Epoch 2010

A magnetic field is the magnetic effect of electric currents and magnetic materials. The magnetic field at any given point is specified by both a direction and a magnitude (or strength); as such it is a vector field.[nb 1] The term is used for two distinct but closely related fields denoted by the symbols B and H, where H is measured in units of amperes per meter (symbol: A·m−1 or A/m) in the SI. B is measured in teslas (symbol:T) and newtons per meter per ampere (symbol: N·m−1·A−1 or N/(m·A)) in the SI. B is most commonly defined in terms of the Lorentz force it exerts on moving electric charges.

Magnetic fields can be produced by moving electric charges and the intrinsic magnetic moments of elementary particles associated with a fundamental quantum property, their spin.[1][2] In special relativity, electric and magnetic fields are two interrelated aspects of a single object, called the electromagnetic tensor; the split of this tensor into electric and magnetic fields depends on the relative velocity of the observer and charge. In quantum physics, the electromagnetic field is quantized and electromagnetic interactions result from the exchange of photons…(http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_field)

Magnetic Equator.

 

Magnetic dip results from the tendency of a magnet to align itself with lines of force. As the Earth’s magnetic lines of force are not parallel to the surface, the north end of a compass needle will point downward in the northern hemisphere (positive dip) or upward in the southern hemisphere (negative dip). The range of dip is from −90 degrees (at the South Magnetic Pole) to +90 degrees (at the North Magnetic Pole). Contour lines along which the dip measured at the Earth’s surface is equal are referred to as isoclinic lines. The locus of the points having zero dip is called the magnetic equator or aclinic line.’

And Shiva personifies Motion and Rhythm as expressed in His Cosmic Dance.

Can there be any link?

I found that Equatorial Geophysical Research Laboratory (EGRL), the regional centre of IIG, is at Thirunelveli  because,

‘ Situated close to the magnetic equator (the dip angle being 1.75oN) (8.7oN, 77.8oE geographic) over an area of more than 35 acres near the village, Krishnapuram, the Centre was intended to house multi-disciplinary experiments for the measurements of electric and magnetic fields originating in the near-Earth environment.’

Now the coordinates of Thirunelveli is 8.73°N 77.7°E, 2 * dfference from Chidambaram  at  79* 41 East Longitude.

I surmise that there is some truth in the statement that Chidambaram being the Centre of Magnetic Field.

This needs verification.

Citation.

http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_dip

http://bhavanajagat.com/tag/chidambara-rahasyam/

http://iigm.res.in/index.php/centres-observatories/190-egrl

Standard
Hinduism

Salagrama Descends Thirunavaya Dwapara Yuga Nava Mukunda


There is only one River which bears the name of Bharata.

It is Bharathapuzha in Kerala.

Considered to be a Holy river on par with the Ganges, this river boasts of a rare Vishnu Temple where Nine Yogis worshiped Lord Vishnu.

Thurnavaya Bala Mukunda Temple.Image.jpeg

Thurnavaya Nava Mukunda Temple.

In pasurams of Tirumangaialwar and Nammalwar, Thirunavaya is refered as Thirunavai, Lord Vishnu as Sree Nava Mukunda Perumal and Thayar (Mahalakshmi) as Malar Mangai Naachiyaar or Sirudevi.

Legend:

The nine spiritually enlightened sons of ‘Hrishabha’, the King of Ayodhya, known as ‘Navayogis’ (Nine ascetics), were constant travelers. During their sojourn, they reached the confluence of the rivers ‘Bagmathi’ and ‘Gantaki’ from where the eldest son, Kavi, got a Salagrama of Vishnu. Salagramas are stones found in the Gantaki river basin in Nepal, with special marks like spiral, chakras, thread, etc. formed on them and considered as sacred with the presence of God Vishnu. “Install this Salagrama at the most holy place for the welfare of mankind”, Kavi heard an ‘asareeri’ ( the divine prompting voice).

Kavi travelled all over India in search of the befitting place for the installation of the salagrama and placed it on the north bank of Bharatappuzha at Thirunavaya, where Vishnu himself, whom the salagrama represented, had stayed during a ‘Yaga’ conducted by Brahma on the South bank. Kavi left the place complacent that his duty was over, but the salagrama sank into the earth. Then his seven brothers brought other salagramas of Vishnu and repeated the process and these also sank deep into the earth.

At last, the youngest of the brothers, Karabhajanan, came to the same place and knew of the futile attempts of his brothers. He knew that this happened because, the proper rituals that should have been performed at the time of the installation were not performed. He installed the Salagrama, as Mukunda bestowing ‘Moksha’ to the departed souls with all necessary rituals. This time the installation was successful. Later these nine brothers (Navayogis) came to this place and performed a ‘Yaga’ (or ‘Yajna’, meaning ‘ritual of sacrifice’) for the appeasement of the gods and the welfare of the people. The place was thus known as ‘Tirunavayogi’, in memory of the nine brothers, and the word transformed, as time passed, to the present form ‘Thirunavaya’.

This temple, ‘The Navamukunda Temple’ is one of the oldest Vishnu temples in Kerala. It dates back to the last period of the ‘Dwaapara Yuga’.The main daily offerings for worship are Ney Vilakku (lamp lighted with ghee), Thaamara maala ( Lotus garlands) and Paal paayasam (Porridge/Dessert or Kheer made of rice cooked in sweetened milk). For unhindered availability of lotus flowers, one of the Maharajas of Travancore had constructed a vast pond of lotus plants nearby, and donated it to this temple.’

Besides the Navamukunda (Vishnu) which is the main deity of the temple, there are two other deities in the Temple: Aadi Ganesa and Sree Mahalakshmi..

Pitru  Tharpana.

Parasurama (one of the incarnations of Vishnu) is believed to have come here to perform Tharpanam (ritual offerings for the dead) for the souls of the thousands of Kshatriyas he had killed. Because of this, Tirunavaya is considered as one of the most sacred place for conducting rituals for the dead .

There are several rituals prescribed for the dead. Adiyanthiram, which falls on the 11th day, 16th day or 41st day of death, Sraardham (death anniversary) and Kshethrapindam in which a silver idol into which the soul of the dead is made to enter is brought to the temple as offering after the first anniversary of death, etc are some of the rituals. ‘Bali tharpanam’ is usually performed with Darbha (a type of long grass), Pavithram (ring made of Darbha grass), Ellu (sesame), cooked Rice, Flowers, Sandal paste, Water, etc placed on Banana leaves. An elderly person who knows rituals or a priest leads the ceremonies. Most Hindus of Kerala perform this on the Vavu (no-moon day) in the month of Karkidakam (Zodiac Sign of Cancer) as an ancestral worship or as offering of prayers for the departed souls of their ancestors.

The Pithru tharpanam on Karkkidaka Vaavu is considered as most sacred and important as this Vaavu is very near to the starting period of ‘Dakshinayanam’ (‘going South’ or the starting of the movement of the sun in the southward direction).

Contact Details.

K. PARAMESWARAN
Executive officer
Thirunavaya Devaswom
Thirunavaya Nava Mukunda Temple
Thirunavaya PO
Malappuram District, Kerala, India
PIN : 676 301
Phone : 0494 – 2603747
91 – 9446631453E-mail : navamukundatemple@gmail.com, info@thirunavayatemple.org

Airport.Cochin.

Railway Station. Tirur.

Citation.

http://thirunavayatemple.org/

Standard
Hinduism

79* 41 Longitude Chidambaram Kanchi Kalahasti Three Elements Temple


One thing is for sure.

Hinduism/ Indian philosophy not for the weakhearted!

As I was researching for information on Chidambrama Nataraja Temple, I found some information that was astounding.

Chidambaram Nataraja.Image.jpg

Chidambaram Nataraja.

These three Pancha Bhuta(Five elements, Earth, Water, Fire, Air and Ether) fall in a straight Line at 79 degree 41 minutes East longitude.

I do not take things for granted and I checked with Google Maps.

I called for a search with the search term ’79 degrees 41 minutes Longitude’ in Google(India) Maps India.

The result is reproduced below.

Kanchipuram Ekambareswara Temple and Kalahasti Shiva temple fall in the same Longitude in a Straight Line.

Sri Kalahasti,Kanchipuram and Chdambaram .Image.map

Sri Kalahasti,Kanchipuram and Chdambaram Fall in a Straight Line

The temple for water is in Thiruvanaikaval, fire is in Thiruvannamalai , air is in Kalahasti ,  earth is  in  Kanchipuram  and The temple for space/sky is in Chidambaram.

Earth is nestled between Sky/Ether/Space, Aakasa( Chidambaram) and Air,Vayu(Kalahasti).

Earth is surrounded by Space and Air.

Ekambareswara, Kanchipuram.image.jpg

Ekambareswara, Kanchipuram

Sri Kalahastheeswara.Image.jpg

Sri Kalahastheeswara.

Aakasaath Vayuhu ,Vayor Agni, Agniyor Aapaha, Aapaprithivi.

From Space, Air, Fire from Air, Water from Fire,Earth from water.

I shall be writing on the scientific progression involved in this.

Tiruvanaikkaval is located at around 3  degrees to the south and exactly 1 degree to the west of the northern  tip of this divine axis, while Tiruvannamalai is around midway (1.5  degree to the south and 0.5 degree to the west).

Fire and Water are not kept together to facilitate  Evolution.

I shall be writing in detail about each of these Mystic and scientific Temples.

Standard
Hinduism

Vettukorumakan ,Son Of Hunter Kiratha Shiva


After Lord Shiva granted the Pasupatha Astra to Arjuna, Lor Shiva and Parvathy had a son.

He is worshiped as Vettukorumakan in Kerala and some parts of Tamil Nadu.

Vettukorumakan, means son of Hunter.

Vettukkorumakan, Son of Shiva.image.jpg

Vettukkorumakan, Son of Shiva.

Shiva in His amsa Rudra is called Kiratha, Hunter.

Rudra (/ˈrʊdrə/; Sanskrit: रुद्र) is a Rigvedic deity, associated with wind or storm, and the hunt. The name has been translated as “the roarer”. In the Rigveda, Rudra has been praised as the “mightiest of the mighty”.The Shri Rudram hymn from the Yajurveda is dedicated to Rudra, and is important in the Saivism sect.

ōm–namō–bhagavatë–rudrā-yā | ōm–namastë–rudra-man-yava–uto-ta–isha-vë-namah(a) || namastë–astu-dhan-vanë–bāhu-byām–(m)uta-të-namah(a) ||

| Om Salutations to the God who is Rudra.

Salutations to your Ire, Rudra and also salutations to your arrow.

Salutations to your bow and also to your both arms. yā-tạ-ishu(ḥ)–siva-tamā–sivam-babū–vatë-dhanu(hu), |

sivā-sarav-yāyā–ta-vata-yā–no–rudra-mrudayā ||

Bless us with happiness our Lord, With that arrow of thine, which is holy, With that bow of thine, which is begetter of good, With that quiver of thine, which is sweet. Sri Rudra Anuvaka 1

The episode is detailed in Bharavi’s Kiratharjuniya.

Description of Kiratha.

Body black in color, two shoulders holding bows and arrows, hair falling on the forehead, posing comfortably, with two piercing eyes, blossomed nice face, with feathers and fragrant flowers in his head, wearing the skin of tiger, Terrific, I meditate that Hunter (kirAta), the thief (hara).

Shiva is describes as Black only in this Form.

Vettukorumakan Legend

 

Vettakkorumakan is the son of Siva and Parvati. When Shiva appeared before Arjuna in the form of a hunter in his Kirata Avatar to grant him His personal weapon, Pasupata, Devi Parvati was also with him dressed as a huntress. After giving Arjuna the Pasupata the divine couple wandered in the forest in the same form for some time. During this period they had a son born of extraordinary effulgence and that is Vettakkorumakan or son born during hunting, to put it roughly. The boy was very mischievous. During his hunting he killed many asuras. But making free use of his bow and arrows he also gave endless trouble to the Devas and Rishis. Unable to bear his mischief they first approached Brahma who expressed his helplessness as the boy was the son of Shiva. Then they besought the help of Shiva Himself who however dismissed them by saying that he being a boy would be naturally naughty and he would be all right when he grew up. As a last resort they approached Mahavishnu who took the form of an old hunter and went to the boy. Vishnu displayed before the boy a golden churika,(dagger-cum-sword) which was so beautiful that it attracted the boy who begged him to make a present of it. Vishnu agreed provided he would behave in a responsible manner by giving up his bow and started protecting the people instead of harming them. The boy accepted the condition and with the churika took leave of his parents from Kailasa and went to the land of Parasurama, Kerala. He crossed several mountains and forests and rivers and reached North Kerala where he first entered the Balussery Fort. Hence the importance of the Balussery temple dedicated to Vettakkorumakan though the Lord later visited other places where He was revered and worshipped.”

Vettakkorumakan Temples in Kerala

Balussery Vettakkorumakan Temple

Nilamboor Kovilakom Vettakkorumakan Kavu

Thiruvananthapuram Kottaykkakam Vettakkorumakan Temple

Kayamkulam Krishnapuram Vettakkorumakan Temple

Padinjareppattu Mana Vettakkorumakan Temple

(Padinjareppattu Mana Vettakkorumakan Temple)

Eruvattikkavu Vettakkorumakan Temple

Alappadamba Vettakkorumakan Temple

Neeleswaram Vettakkorumakan Temple

Kottakkal Vettakkorumakan Temple

Kozha Kottakkal Vettakkorumakan Kavu

Kozha Vettakkorumakan Kavu is located near to Kuravilangadu bus stand in M.C Road.

Olassa Vettakkorumakan Kavu

Olassa Vettakkorumakan Kavu is located near Kottayam.

Temple website.

http://www.balusserykottavettakkorumakantemple.com/

Citation for Temple List.

http://www.vaikhari.org/Vettakkorumakan.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Vettakkorumakan

Standard
Hinduism

Shiva Temple With a Secret Powerhouse Thiruvayamkudi


The Chidambram Temple dedicated to Lord Nataraja, has a an enclosure , which contains nothing to indicate Akasa Roopa of Shiva,

It is considered a Secret which many have tried tom unravel.

Thiruvayamkudi Temple.image.jpg

Thiruvayamkudi Temple,Kerala. Image Credit.http://www.vaikhari.org/Shivakottayam.html

The Nataraja temple, Chidambaram,Tamil Nadu,India is a representation of the Microcosm and Macrocosm and the temple architecture is designed to resemble Human activities including the number of Breaths taken in a day and the number of Nerve endings in Human Body.

Detailed post follows.

There is a Temple near Kottayam in Kerala, India.

Dedicated to Lord Shiva as Mahadeva, there is a secret room which is believed to be a powerhouse, is kept locked most of the times, while a lamp is lit.

A serpent is reported to be guarding it.

The temple houses a Rahasya Ara (secret cabin) where the divine power is located. This is considered a reservoir for the power of the idol. The cabin is well protected with granite stones. A lamp is lighted every day in front of it, before the other main lamps are lighted. A serpent is believed to be sitting in front of this to safeguard the place.

There is also a water well, with a perennial spring of cool water. This believed to have a connection with the Ganges, originating from the divine head of Lord Shiva. Although the well is in the uppermost part of the village, its water has never gone below a certain level, even when most of the wells in the village have dried up.

How to reach.

Ayamkudy is only slightly off from the road linking Kottayam and Ernakulam. Public buses are the best way to access Ayamkudy. There are few dozen buses plying between Kottayam and Vaikom, many of which have stops in Ayamkudy. Alternatively, one can hire a taxi/auto rickshaw from the nearby town of Kaduthuruthy, which is well connected to other cities and towns in the state.

Kottayam and Ernakulam are the nearest major railroad stations; Cochin International Airport (IATA: COK) is the nearest airport. The major place near Ayamkudy is Jeriyappan Kavala.

Legend.

The history of the temple or its origin could be dated back as early as 1000 AD. The main idol is a Shivalingam, supposed to have appeared on its own in the homagni (sacred fire) in a Brahmin’s house at Ayamkudy. This Brahmin, Namboothiri, was an ardent devotee of Vaikathappan, a temple 15 kilometres (9.3 mi) away. According to legend, he was unable to get to the temple for worship due to his old age, so the deity of that temple (Vaikathappan) appeared in his Upasana Homagni. The temple was constructed later and it stands presently as the top center of the village. There seem to have been seven Ooranma families (owners) of the temple; however, only five still have living members. The present Ooranma Families include Pattamana Illam, Ettikkada Mana, Irishi Illam, Marangatta Mana and Neithasseri Mana.

Festival is Mahasivaratri.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ayamkudy

Standard
Hinduism

300 Million Year Old Brass Lamp With Garuda USA


In the course of research into Sanatana Dharma,Hinduism, I stumble into things related to Hinduism which are mind-boggling and turns the History as we know it turn on its head.

I was researching into Trishanku, Sothern Cross connection.

30 Million Year Old Brass Lamp with Garuda.image.jpg

30 Million Year Old Brass Lamp with Garuda found in West Virgnia,USA

I came across information that a Brass Lamp was found in a lump of Coal and it had a Brass Bell with Hindu God Garuda, the Mount of Lord Vishnu .

Hindu God Garuda.Image.jpg

Hindu God Garuda, Mount of Lord Vishnu.

The Brass Lamp was analysed and found to be Thirty Million(300,000,000 years) years Old!

The News.

In 1944, as a ten year old boy, Newton Anderson dropped a lump of coal in his basement and found that it contained this bell inside. The bituminous coal that was mined near his house in Upshur County West Virginia is supposed to be about 300 million years old! What is a brass bell with an iron clapper doing in coal ascribed to the Carboniferous Period? According to Norm Sharbaugh’s book Ammunition (which includes several “coal anecdotes”) the bell is an antediluvian artifact.

The Institute for Creation Research had the bell submitted to the lab at the University of Oklahoma. According to the Institute, the bell was delivered for analysis by the nuclear activation method.The nuclear activation analysis revealed that the bell contains a strange mix of metals, different from any known modern alloy, with an unusual mixture including copper, zinc, tin, arsenic, iodine, and selenium. While it is brass, it is not the brass alloy that has been used by our civilization since at least the rise of the Sumerian culture some six thousand years ago…..

Genesis 4:22 states that Tubal-Cain was “an instructor of every artificer in brass and iron…” Perhaps when his civilization came to an end in the flood, this bell was buried with a mass of vegetation that became coal and ended up thousands of years later in Newt Anderson’s coal bin. The bell was prominently featured in the 1992 CBS docudrama production called Ancient Secrets of the Bible and is now part of the Genesis Park collection. Later on, Newton Anderson spent a great deal of time researching the demon atop the bell. He discovered similarities to the Babylonian Southwest Wind Demon and the Hindu deity Garuda. Garuda is sometimes depicted on top of bells, as is the Egyptian Isis. Demonic worship seems to take on similar forms in various cultures (like the Venus figurines from disparate lost cultures and the ancient fascination with pyramids), which doesn’t necessitate that they were culturally related. At our request, Mr. Anderson was examined by an expert polygraph specialist to further validate his claims.

Man vs. Archaeology has examined & studied these artifacts first hand; the London Artifact, the iron cup in coal, and the brass bell in coal. These scattered remains totally demolish the Rough Stone Age, Polished Stone Age, Bronze and Iron Age classifications. But a large part of these findings, after appearing in many scientific publications, have either been ignored by evolutionist scientists or else hidden away in museum basements.’

Citation Source.

https://manvsarchaeology.wordpress.com/2012/02/01/creation-x-files-part-1/

Standard
Hinduism

Atheistic Hinduism Carvaka, Founder Brahaspati, Deva Guru


Indian Philosophy, Hinduism does not shun those who deny the existence of God.

It is taken as a point of view of Life.

Though philosophical arguments were engaged in rebutting the Carvakas, there not harassed nor branded as Atheists and ostracized.

Carvakas, Lokayatas Indian Philosophical System.image.jpg

Carvakas, Lokayatas Indian Philosophical System.

They were present during the Rig Vedic period, some 5000 years back and their later work is dated to be around 600 BC.

The CarvakaSyatem, the Indian Atheistic Hedonist Syatem is also also called  Lokayata.,(worldly wise)

The flip side of this is that the Charvaka’s first Text,the primary source, which is lost to us , is credited to Bruhaspati, the Guru,Preceptor of the Devas!

This shows that though one is a Realized soul, Bruhaspati is One, one is not averse to exploring the other views as well and even propagated one so that to who ever these thoughts appealed they might follow.

Kapila, who is an Avatar of Lord Vishnu is the founder of Samkhya Philosophy,which denies God!

Samkhya is considered s one of the most respected philosophical systems of India.

Hinduism does not differentiate between one who believes in God and one who does not.

Astika system is one that believes in the Authority of the Vedas and others who do not accept the Vedas, Sabda, as the authority are called Nastikas.

Carvakas, Jainism, Buddhism and Ajivika are Nastika systems.

What does Carvakas say?

Carvakas do not believe in God, Vedas.

They do  not believe in Rebirth and Karma or ceremonies.

They take Perception only as the means of knowledge and deny even inference as an Instrument of Knowledge.

Inference, the process by which, we come to know of things by things that are present before us.

The presence of electricity is inferred by the results it produces,like Light, Sound .

Carvakas, do not admit this knowledge , saying that the conditions for this inference may not always be correct.

They imply that One result may be caused by more than one Cause.

This is rebutted by Advaita and it proves that Inference is an essential tool, by describing Parinamavada and Vivartahvada, that is Cause is contained in the Effect and Effect in the Cause.

I shall write on this in detail.

For the Carvakas, Pleasure is the only Goal.

On Death, Birth, origin of the Universe , they brush every thing aside by saying it is Nature.

They do not go into the point of what Nature is.

This enquiry is done by the Astika systems like Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaiseshika,Mimamsa and Vedanta, apart from Vedas, which deals with this subject in detail.

Cārvāka means “agreeable speech” or “sweet talkers” (चारु, cāru – agreeable, pleasant or sweet and वाक, vāk – speech). Its traditional name, Lokāyata (Sanskrit: लोकायत) signifies “directed towards, aiming at the world” (लोक, loka which means “worlds, abode, place of truth, people”, and आयत, āyata means “extended, directed towards, aiming at”

Some observations by Carvaka.

‘The Carvaka epistemology holds perception as the primary and proper source of knowledge, while inference is held as prone to being either right or wrong and therefore conditional or invalid Perception are of two types, for Carvaka, external and internal. External perception is described as that arising from the interaction of five senses and worldly objects, while internal perception is described by this school as that of inner sense, the mind. Inference is described as deriving a new conclusion and truth from one or more observations and previous truths. To Carvakas, inference is useful but prone to error, as inferred truths can never be without doubt. Inference is good and helpful, it is the validity of inference that is suspect – sometimes in certain cases and often in others. To the Cārvākas there were no reliable means by which the efficacy of inference as a means of knowledge could be established…

Cārvākas denied metaphysical concepts like reincarnation, extracorporeal soul, efficacy of religious rites, other worlds (heaven and hell), fate and accumulation ofmerit or demerit through the performance of certain actions.Cārvākas also rejected the use of supernatural causes to describe natural phenomena. To them all natural phenomena was produced spontaneously from the inherent nature of things.

The fire is hot, the water cold, refreshing cool the breeze of morn;
By whom came this variety ? from their own nature was it born.

Consciousness and afterlife.

There is no other world other than this;
There is no heaven and no hell;
The realm of Shiva and like regions,
are invented by stupid imposters.

—Sarvasiddhanta Samgraha,  Verse 8 [

The Sarvasiddhanta Samgraha states the Carvaka position on pleasure and hedonism as follows,

The enjoyment of heaven lies in eating delicious food, keeping company of young women, using fine clothes, perfumes, garlands, sandal paste… while moksha is death which is cessation of life-breathe… the wise therefore ought not to take pains on account ofmoksha.

A fool wears himself out by penances and fasts. Chastity and other such ordinances are laid down by clever weaklings.

—Sarvasiddhanta Samgraha,  Verses 9-12
No independent works on Cārvāka philosophy can be found except for a few sūtras composed by Brihaspati. The 8th century Tattvopaplavasimha of Jayarāśi Bhaṭṭa withMadhyamaka influence is a significant source of Carvaka philosophy. Shatdarshan Samuchay and Sarvadarśanasaṅ̇graha of Vidyaranya are a few other works which elucidate Cārvāka thought.
Lord Rama had a detailed discussion with Jabali, a Carvaka, Please read my post on this.
Reference and Citation.
Standard
Hinduism

Rama Kidnapped. Panchamukhi Hanuman Origin in Wormhole


Hanuman, with the faces Hanuman, Hayagriva, Narasimha, Garuda and Varaha is the Form of Panchamukha Hanuman.

Panchamukhi Hanuman.Wallpaper.Image,jpg

Panchamukhi Hanuman.

Knowledge(Hayagriva),Narasimha(Destructive Power)Garuda(Swift Flight and Destroyer of Evil Forces) and Varaha (Uncontrollable anger)Wisdom) as one of the faces.

After Indrajit was killed by Lakshmana, Ravana sought the help of Ahiravana,Brother of Ravana).

Ahiravana lived in the Patala Loka.

Ahiravana took the form of Vibhishana entered the room where Rama and Lakshmana were conferring,hoodwinked Hanuman and kidnapped Rama and lakshmana.

On being informed by Vibhishana that Ahiravana was planning to kill Rama and Lakshmana,who were unconscious in the Patala Loka, and offer them to Chandi, Hanuman took to the Patala through one of the entrances to the Nether World,Patala, from Patalkot, Chhindwara District ,Madhya Pradesh, India.

The route is a Wormhole.

In the process Hanuman defeated His son Makardhwaja and killed Ahiravana  after assuming Panchamukha Hanuman Form.

The Patala Loka is the present Brazil, Mexico and Central America.

Please read my posts on this.

Panchamukha Hanuman Mantra for removing the effects of Scorpion, Rat Bites.

Recite the Mantra provided below for ten times, keeping the right palm on the head of the affected.

Panchamukha Hanuman Mantra for Poison removal.Image.gif

Panchamukha Hanuman Mantra for Poison removal.

Standard
Hindusim

Hanuman, Son Of Shiva


Hanuman means with a ‘Injured Jaw’

As a child Anjaneya, another name of Hanuman,son of Anjana Devi, flew near the Sun to gobble it up.

Lord Rama and Hanuman.Wallpaper.jpg

Lord Rama and Hanuman.

Indra,Chief of the Devas hit Hanuman with his Vajrayudha.

He fell back down to the earth and became unconscious. Upset, Vayu went into seclusion, taking the atmosphere with him. As living beings began to get asphyxiated, to pacify Vayu, Indra withdrew the effect of his thunderbolt, and the devas revived Hanuman and blessed him with multiple boons. However, a permanent mark was left on his chin (hanuhH in Sanskrit).

There are various versions of Hanuman’s Birth.

He is believed to be  son of Vayu, the God of Wind and called as Maaruthi and Pavankumar.

He is said to be son of Kesari and Anjana Devi , hence called Anjaneya.

He is also considered as an amsa of Lord Rudra, who is an amsa of Lord Shiva.

Some texts mention that He is the son of Shiva, some others Shiva Himself.

The Vedas talk of Rudra.

Hanuman is considered to be the eleventh Rudra amsa.

Hanuman is worshiped as Shiva’s amsa in many households.

Hanuman was born to the vanaras. His mother Anjana was an apsara who was born on earth due to a curse. She was redeemed from this curse on her giving birth to a son. The Valmiki Ramayana states that his father Kesari was the son of Brihaspati and that Kesari also fought on Rama’s side in the war against Ravana. Anjana and Kesari performed intense prayers to Shiva to get a child. Pleased with their devotion, Shiva granted them the boon they sought.Hanuman, in another interpretation, is the incarnation or reflection of Shiva himself.

Hanuman is often called the son of the deity Vayu; several different traditions account for the Vayu’s role in Hanuman’s birth. One story mentioned in Eknath’s Bhavartha Ramayana (16th century CE) states that when Anjana was worshiping Shiva, the King Dasharatha ofAyodhya was also performing the ritual of Putrakama yagna in order to have children. As a result, he received some sacred pudding (payasam) to be shared by his three wives, leading to the births of Rama, Lakshmana, Bharata, and Shatrughna. By divine ordinance, a kitesnatched a fragment of that pudding and dropped it while flying over the forest where Anjana was engaged in worship. Vayu, the Hindu deity of the wind, delivered the falling pudding to the outstretched hands of Anjana, who consumed it. Hanuman was born to her as a result.Another tradition says that Anjana and her husband Kesari prayed Shiva for a child. By Shiva’s direction, Vayu transferred his male energy to Anjana’s womb. Accordingly, Hanuman is identified as the son of the Vayu.

Another story of Hanuman’s origins is derived from the Vishnu Purana and Naradeya Purana. Narada, infatuated with a princess, went to his lord Vishnu, to make him look like Vishnu, so that the princess would garland him at swayamvara (husband-choosing ceremony). He asked for hari mukh (Hari is another name of Vishnu, and mukh means face). Vishnu instead bestowed him with the face of a vanara. Unaware of this, Narada went to the princess, who burst into laughter at the sight of his ape-like face before all the king’s court. Narada, unable to bear the humiliation, cursed Vishnu, that Vishnu would one day be dependent upon a vanara. Vishnu replied that what he had done was for Narada’s own good, as he would have undermined his own powers if he were to enter matrimony. Vishnu also noted that Hari has the dual Sanskrit meaning of vanara. Upon hearing this, Narada repented for cursing his idol. But Vishnu told him not repent as the curse would act as a boon, for it would lead to the birth of Hanuman, an avatar of Shiva, without whose help Rama (Vishnu’s avatar) could not kill Ravana.

“Hanuman was born as the son of Anjana a female vanara. Anjana was actually an Apsaras (a celestial being), named Punjikasthala, who, due to a curse, was born on the earth as a female vanara. The curse was to be removed on her giving birth to an incarnation of Lord Shiva. Anjana was the wife of Kesari, a strong vanara who once killed a mighty elephant that was troubling sages and hermits. He therefore got the name ‘Kesari’, meaning lion, and is also called Kunjara Südana, the elephant killer.”

Hanuman is originally the son of Vayu, the air god. And he is also an expansion of Lord Siva. All the demigods were helping Lord Ramacandra in his battle. Lord Siva was thinking, “I must also help him.” So long before Lord Ramacandra incarnated, Lord Siva had a pastime.

Once Siva and Parvati were playing in Kailash, and they saw a monkey. Lord Siva, by looking at this monkey, he also took the form of a monkey. Parvati also took the form of a monkey, and they played. During that time, Lord Siva gave Parvati a conception. Then immediately she became Parvati again and said, “I’m not going to give birth to a monkey.”

So Siva said, “Well you have a conception so now you have to give birth to it.” Parvati said, “No no, when you gave the conception you were a monkey, so my son will become a monkey. Already I have an elephant, that is enough. I can’t have this.” So Siva said, “All right then, I will make some arrangement.”

Siva then called Vayu, and Vayu came there. Once before Siva had given a conception and Agni had carried it, and Agni had said that he would never do it again. So Vayu came, and Siva said, “Vayu, you have not done anything to me up till now, so please do this for me. Take this conception and look after it.” Vayu said, “But you are the most hot person, and I am going to be carrying this around when I am supposed to be cooling everything. The wind will be hot.” Siva said, “You make some arrangement.”

So Vayu was carrying this conception wondering what to do, and then he saw the sapta-rishis going somewhere. He went before them and asked, “This is a conception from Lord Siva. This has to be preserved until the Supreme Lord incarnates as Ramacandra. That is a long time away, but it has to be kept. Please make some arrangement.”

The sapta-rishis said, “Oh we will make some arrangement.” So they went to origin of the Mandakini river and they took a leaf which was made of metal, and put the conception there. In this way it was preserved, and Vayu was supposed to come and see that nothing happened to it.

And then Brhaspati, the spiritual master of the devas, he had a maidservant in his house, and she was supposed to bring flowers for worshipping Salagram. One day when she went to get flowers, she saw some gandharvas having conjugal pastimes, and she was very attracted. So instead of collecting flowers, she came back early and Brhaspati was sitting on a deerskin in his ashrama.

Suddenly this lady jumped on him and began covering him with kisses. Brhaspati had not expected this, because he was doing puja, and he said, “What is this? You are behaving like a monkey! Therefore become a monkey!”

When she became a monkey she cried, “I’m very sorry. Some ignorance came in my mind, and I have insulted you. But you have made me a monkey, so when will I again become normal?” Brhaspati said, “Why have I cursed you like this? I did not lose my temper.” Then he thought for a while, and said, “Oh, I know. There is some arrangement. So now you must go to Kishkinda, and you get married to a great monkey warrior king. His name is Ketari, and you become his wife. There is a big plan for you.”

She came down, and she met Ketari who was jumping for some fruits, and she appeared on top of the tree. Then they had some talk, and they got married. When she was in the body of a monkey she was known as Anjana. They were living for a long time, but they were having no children. Ketari went on performing austerities to please Lord Indra so that he could get a son. He wanted a very powerful son, so he was doing meditation.

While he was doing meditation, Vayu came, and somehow or other, in his invisible form, he managed to give the conception to Anjana. Anjana felt someone holding her, and she said, “Who is this person? You must come before me otherwise I will curse you.”

So then Vayu came before her and said, “Your curse will be gone only when you deliver a strong person, and I am giving you that person. So close your eyes and take this conception. Then deliver your baby and you can return to the heavenly planets. You do not want this?” And then she remembered all her previous activities. She took that conception, and what was this conception? It was originally conceived by Lord Siva, carried by Vayu for so long, and Vayu gave it to her, so it was Vayu’s son and it was Siva’s angsha, or expansion.

And then Anjaneya was born. As soon as he was born he grew into a sixteen year old boy. That was the potency of Lord Siva. So then Anjana immediately rose up to go to the heavens, and Anjaneya caught hold of her cloth and said, “Wait a minute, where are you going? You gave birth to me, and now you are leaving? What will I eat?”

Citation.

http://www.gauranga.org/hanuman.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Hanuman

Standard
Astrophysics

UFO Abducts Family Australia,Russians Attacked Verified Videos


Reality is, even after you stop believing in it, refuses to go away.

I read this some where.

UFO Abducted a Family in Australia.Image.jpg

UFO Abducted a Family in Australia.

This aptly describes the incident I am sharing below.

I have written quite a few articles on UFO,Aliens and the stubborn and unreasonable refusal of the Scientists(?) to have a look at the hard evidence.

Please read my posts under Interesting and Funny/Astrophysics.

After researching Sanatana Dharma/Hinduism, I am of the firm opinion that these things do exist and existed.

Our Civilization is not advanced enough to understand them.

Information I have posted on the subjects of UFO and Aliens were checked for veracity and doctoring of the Videos.Photographs.

The Bradley family mysteriously go missing on a trip along the Great Alpine Road in Victoria, Australia on December 26th 2010. An investigation uncovers evidence including camcorder footage and the empty family car. No member of the family has ever been found…

 

Standard
Hinduism

Gnana Mudra Rama Without Bow Arrrow Nedungunam


It is very rare to find Lord Rama with out His Bow and Arrow.

And Lord Rama with Gnana Mudra?

As far as I know, Vishnu or His avatars do not exhibit Gnana Mudra.

Lord Shiva, that too in the form of Dakshina Murthy, one who faces South or one who is in the South exhibits Mudra,

Vishnu’s Reclining form is Yoga Nidra.

But there is a rare Temple of Lord Sri Ram , Nedungunam, near Thiruvannamalai, Tamil Nadu, where Lord Rama appears without His Bow and Arrow.

And He is with Gnana Mudra.

Yoga Rama,Nedungunam.jpg Yoga Rama,Nedungunam.

Chin Mudra.

The thumb and forefinger on each of the hands are jointed, forming a zero. The rest of the fingers are extended. The hands are placed palms-up on the thighs or knees while sitting in vajrasana. This mudrā activates the diaphragm, making for deep “stomach-breathing” as the diaphragm pushes out the internal organs when it descends towards the pelvis on inhalation. Slow rhythmic breathing in a 5-2-4-2 rhythm (5 being the exhalation, and 4 is the inhalation) makes prana flow in the pelvis and in the legs.

Located 24kms South of Vandavasi on the Kanchipuram – Chetput-Thiruvannamalai route at the foot of the Dheergajala Mountain is the over 500years old Yoga Rama temple in Nedungunam where Lord Rama is seen in a unique sitting ‘Chin Mudra’ posture without his bow listening to Hanuman’s Vedic recital.

Legend.

Answering the prayers of Rishi Shugar, Rama provided darshan to him and stayed here for a day on his way back to Ayodhya after defeating the Lanka King Ravana.

The temple which was built by various kings 700 years ago is a living legend of several periodical specialties and uniqueness. The temple houses several huge mandapams to facilitate the formation of yaga salas. The uniqueness of this schetra is that the ‘Moolavar’ Sree Rama’s divine posture, cannot be seen at other places. Here Sri Rama sits as ‘Yoga Ramar’ without bow and arrow and with the right hand positioned close to his heart in a ‘Gnana Muthirai’. This is further complimented with lord Seetha in sitting position holding a lotus flower and Lakshmana standing with bow and arrow followed by ‘Sri Anjaneya’ sitting in front of Sri Rama in reading posture referring to ‘Brahma Sutra’ inscribed on palm leaves.

Sri Rama and Sri Seetha are sitting on a peetam inscribed with lionheads. According to history the moolasthana moorthis are Rishiprathista. As per sthala purana Sri Rama has visited Suga Bramarishis ashram and blessed him while returning from SriLanka after Thewar and stayed here for a day.

Moolavar : Yoga Rama East Facing Sitting Posture with Sita and Lakshmana by his side
Thaayar : Shengamala Valli Thaayar
Temple Time: 7am-10am and 6pm-8pm
Contact : Badri Narayana Bhattar @ 94452 15776

Nedungunam Sri Ramanithya Pooja Trust
1,VIVEK NAGAR,
GINGEE ROAD,
CHETPET-606801
THIRUVANNAMALAI DT
Contact: Badhri Bhattachar – 81245 42753, 94452 15776( Check the Phone numbers)
Trustee – 94871 20139
Email: contact@nedungunamramar.com

How To Reach.

Bus Numbers 148, 208 and 422 from Koyambedu bus stand go through Nedungunam
By Car from Chennai, one can drive 90kms to Melmaruvathur and then take a right to drive 30kms to Vandavasi.

The alternate route is to taka right at Padalam (15kms after Chengalpet on the GST Road) to reach Uthira Merur. From Uthira Merur, one has to drive 25kms south to reach Vandavasi.

Temple site.

http://nedungunamramar.com/index.html

Standard
Hinduism

Genetic Study Proves Dravidan Movement To North,The World


The study of genes is very interesting.

I have written a few articles on this subject.

Human Migration.Image.

Human Migration.

There have been attempts to manipulate data by assigning Caste to genes.

While we are advanced in Genetics, we are not advanced enough to assign a caste marker to Gene.

The information, rather the misinformation is provided by the Government of India.

They have taken distance as the factor to determine Caste!

That is if you are away from India, you do not have caste!

Apart from the fact we do not have the technology to assign caste to genes, people forget the Geology of 5000 ago.

India was not as it is.

The landmass encompassed a wider area.

Who set the boundaries for those areas?

Same logic applies to determine languages based on Genes.

Proof for this has o be found elsewhere, in archaeology, linguistics and cultural behavior.

Again, my researches indicate the presence of Indians as far away in Ireland, Russia and in some places Brahmin practices were found , according to Archaeological  finds and cultural practices.

Now to the study.

‘R1a is typical in populations of Eastern Europe,Indian Subcontinent and parts of Central Asia. It has a significant presence in Northern Europe,Central Europe, Iran, Altaians and Xinjiang(China) as well as in Siberia. R1a can be found in low frequencies in the Middle East, mostly inIndo-European speakers or their descendants…

The Modern studies for R1a1 (M17) suggest that it could have originated in South Asia. It could have found its way initially from Western India (Gujarat) through Pakistan and Kashmir, then viaCentral Asia and Russia, before finally coming to Europe”…”as part of an archaeologically dated Paleolithic movement from east to west 30,000 years ago

Points and inferences from this study.

1.That Human genes originated in south Asia.

This is supported by archaeology,astronomy ,linguistics and culture.

2.’It could have found its way initially from Western India (Gujarat) through Pakistan and Kashmir, then viaCentral Asia and Russia, before finally coming to Europe”…”as part of an archaeologically dated Paleolithic movement from east to west 30,000 years ago’

Here the point is that the early Genes were linked to South India, to be specific near Madurai, Tamil Nadu.

The implication is that there has been a movement from the south necessitated by a Tsunami, which has been recorded in History and validated.

This has been found in Tamil Classics and world legends of Floods.

Note the time frame in another study.

‘The dates we report have significant implications for Indian history in the sense that they document a period of demographic and cultural change in which mixture between highly differentiated populations became pervasive before it eventually became uncommon. The period of around 1,900–4,200 years BP was a time of profound change in India, characterized by the deurbanization of the Indus civilization, increasing population density in the central and downstream portions of the Gangetic system, shifts in burial practices, and the likely first appearance of Indo-European languages and Vedic religion in the subcontinent. The shift from widespread mixture to strict endogamy that we document is mirrored in ancient Indian texts. [notes removed -Razib]’

Taking these facts into account, it is sane to theorize that the earliest genes were from the south of India and there was a shift to the north around 4000/5000 BC.

This is the time when the Tsunami struck in the south and people emigrated from the south.

Towards which direction is the question.

They could have moved towards the north of India, east and west.

Hindu Texts state that Satyavrata Manu, ancestor of Lord Rama moved towards north with his sons to found the Iksvaku Dynasty.

Please read my Post .

They could not have moved to wards the south as they were deep down the south as the land mass ended here as described in the Tamil Classics of the First Sangam and in Sanskrit texts.

Another direction they could have moved towards  is the west

This is worth considering because of these facts.

a)There has been worship of Shiva and Murugan in deep south then but not much is known about Vishnu though mention is made of Mayon(Vishnu),in the earliest available Tamil text Tholkaapiyam.

b)Tamil Kings attended the Swayamvara of sita of Ramayana and even Nala and Dmayanti not not to forget the Swayamvara of Draupadi.

c)Tamil Kings participated in the Mahabharata battle.

d)Lord krishna and Arjuna visited Tamil Nadu then the Dravida Desa, married there and had children through Tamil princesses .

e)Balarama worshiped Lord Subrahmanya, called Murugan in Tamil, in South India.

f) Kapila who compiled the Purananuru, a Sangam Classic states that he was from Dwaraka.

g) Parashurama came from south and though he is considered an avatar of Vishnu he worshiped Shiva and received Pasupathasrara.

h)Arjuna received Pasupathastra  in the south.

Now Satyavrata Manu moved to North.

Who had been left behind and who and where had Shiva, Ganesha and Murugan gone?

My research indicates  that Shiva and Ganesha left through the middle east ,traveling through Europe, Africa, what is now called Americas, to Arctic and returned to India  through the Khyber pass. leaving behind a trail of Sanatana Dharma .

Nothing else could account for the artifacts , language affinity and cultural heritage found throughout the area.

Their home-coming through the Khyber has been interpreted or misinterpreted as Aryan Invasion.

Thus the genes prove that the early humans were from the south , moved northwards and westwards.

They could have moved towards he east as well.

This is certain because of the spread of Santana Dharma in the far east, extending up to New  Zealand and Australia.

Please check mu Pots on all these.

One of the advantages of not  being a scholar is that I am not bound by one study.

I can study various studies, research  papers and collate with Indian sources and arrive at a Theory.

If west can rely only on western sources, why not rely on western and Indian sources?

Excerpt ,Sources from different studies

The first group spread across the upper and middle reaches of the map, the Austro-Asiatics (the tribals or Adivasis) were clustered in the centre and east, the Dravidians covered the south as far up as Andhra Pradesh and the Tibeto-Burmans were confined to small border areas to the north.

“Now look at these. This stuff was very unexpected.” He pointed at the coloured circles on the map. “You will see that Indians are more similar than you would think across the country. There are membership exchanges within these four groups. It’s all mixing up, even with the Dravidians.”

Now I understood the circles: they showed genetic groups where you would least expect to find them. In Kashmir, there were people who were genetically similar to Dravidians. In Gujarat and eastern Orissa the same was true, though the markers were weaker. In parts of Andhra Pradesh and Karnataka in the south of the country, the situation was reversed: here were Indo-Europeans. In Madhya Pradesh in central India, you could find groups whose ancestors had come from the Himalayas. So people who thought they were a product of a place where their family had lived for in infinite generations were genetically closer to Indians who lived a thousand miles away, and spoke a different language.

When I pointed to a spot on the map and asked Dr Mukhopadhyay exactly where it was, he hesitated. “We don’t say the place names. We agreed, because of the political risks, not to release the ID of the blood-sampled groups — Hindus, Muslims, Sikhs. This is uncomfortable territory.” He touched two red circles near Pakistan. “They probably would not eat in one another’s home. How deep are our genetic relationships, and yet how different are our social relationships. The cultural structures we are following are new: it takes time for practices like not marrying into another community to come out genetically. It takes a few thousand years.”

Tens of thousands of years?

“No, thousands of years.”

So with all this mixing and complexity, could you test for caste?

“There is no scientific basis to say you could have a caste gene. For a start, in our research we use samples of fifty or a hundred people, not individuals. If you test a population group in India and look at twelve genetic markers — DNA sequence variations — you have nearly a 100 per cent chance of knowing if they are tribals or not, and an 85 per cent chance of establishing their language group. The data would not tell you the caste, because there is no basis.( http://www.hindustantimes.com/books/a-brahmin–in-your-genes/article1-650873.aspx )

This would tell you the Russian, Arctic connection of Hindus.

‘I want to highlight one aspect which is not in the abstract: the closest population to the “Ancestral North Indians”, those who contributed the West Eurasian component to modern Indian ancestry, seem to be Georgians and other Caucasians. Since Reconstructing Indian Population History many have suspected this. I want to highlight in particular two genome bloggers, Dienekes and Zack Ajmal, who’ve prefigured that particular result. But wait, there’s more! The figure which I posted at the top illustrates that it looks like Indo-European speakers were subject to two waves of admixture, while Dravidian speakers were subject to one!

http://blogs.discovermagazine.com/gnxp/2013/08/indo-aryans-dravidians-and-waves-of-admixture-migration/#.VV1Ka7kirIV

Standard
Hinduism

Tamil Classic Purananuru Quotes Bhagavad Gita Verbatim


Tamil and the Sanatana Dharma are inseparable, despite misinformation to the contrary.

I have written a quite a few articles on the relationship between the two.

Not only were the Tamils a part of Sanatana Dharma, the Tamil Kings gave away lands for the Brahmins  on the condition that they perform Yagnyas as laid down  in The Vedas and the King Perunchotru Udiyan Neduncheralaathan would personally check the smoke from the Homa daily.

Bhagavd Gita Translation 4.8.jpg

Bhagavd Gita Translation 4.8

Tamil Kings also followed the Agamas and were the first to build Temples as per the Agama Shastra and these stand testimony to the reverence with which they held Sanatana Dharma.

Tamil Literature of Yore, including the Sangam Literature reflect the Sanatana Dharma thinking.

Many Sangam poets were Brahmins.

Tholkaapiyar, who wrote the Tamil Grammar, Kapilar,Nakkeerar and Kapilar are some of them.

And we have Agastya who is considered to be the Father of Tamil, next to Lord Shiva.

Tamil literature is awash with Sanatana Dharma views.

The oft quoted ‘Onre Kulam, Oruvane Devan’ by the Nastika Group to belittle Gods of Hinduism, is from Thirumoolar’s Thirumandiram

One family , One God.

This is nothing but,

Vasudeva Kudumbakam,

Ekam Sat, vipra Bahuta vadanti’

Now let me quote a Purananuru verse, belonging to Sangam Era, which states,

கபிலர் (புறம் 106); நல்லவும் தீயவும் அல்ல குவி இணர்ப்

புல் இலை எருக்கம் ஆயினும்,உடையவை

கடவுள் பேணேம் என்னா; ஆங்கு,

மடவர் மெல்லியர் செல்லினும்

கடவன் பாரி கை வண்மையே

அதாவது நல்லதாயினும் தீயதாயினும் அல்லாத, குவிந்த பூங்கொத்தும் புல்லிய இலையும் உடைய எருக்கம் பூவாயினும், ஒருவன் உள்ளன்புடன் சூட்டினால் அதனைத் தெய்வங்கள் விரும்பி ஏற்குமேயன்றி, யாம் அவற்றை விரும்பேம் என்று கூறா…

Gods will accept wholeheartedly

If they are neither Good nor bad, be it a beautiful Flower or Erukam Flower( Sanskrit: Svetarka
Hindi: Gauri akavana, Aka, Mandara
Malayalam: Vella Erukku
English: White Madar’

and will never refuse.

patraḿ puṣpaḿ phalaḿ toyaḿ

yo me bhaktyā prayacchati

tad ahaḿ bhakty-upahṛtam

aśnāmi prayatātmanaḥ Bhagavad Gita 9.26

patram — a leaf; puṣpam — a flower; phalam — a fruit; toyam — water; yaḥ — whoever; me — unto Me; bhaktyā — with devotion; prayacchati — offers; tat — that;aham — I; bhakti-upahṛtam — offered in devotion; aśnāmi — accept; prayata-ātmanaḥ — from one in pure consciousness.

If one offers Me with love and devotion a leaf, a flower, fruit or water, I will accept it.

Now the famous Parithraanaaya Saadhunam in Puranaanuru.

கொடியோர்த் தெறுதலும், செவ்வியோர்க்கு அளித்தலும்

(புறம் 29, முதுகண்ணன் சாத்தனார்),

‘Destroying the Wicked, Protecting/Granting the Good(people)

‘paritrāṇāya sādhūnāḿ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saḿsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to reestablish the principles of religion, I Myself appear, millennium after millennium.

Reference.

http://tamilandvedas.com/2012/03/30/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%82%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%A4%E0%AF%8D-%E0%AE%95%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AF%88/

http://www.bhagavad-gita.us/bhagavad-gita-4-8/

Standard
Hinduism

Kannadigas From Yadava Tribe Agastya,Kapila.Tamil


The History of Sanatana Dharma is very deep and extensive.To have an idea of what it was one has to know Sanskrit, Hinduism and the Indian Regional languages.

I am handicapped in this respect in that I am conversant only in two languages,Sanskrit and Tamil, though I can speak Kannada.

Amriteswara temple, Karnataka.jpg Amriteswara temple, Karnataka.

If I know the other languages I might be able to get a better idea of the Sanatana Dharma for it was spread throughout the world and embedded deeply in all the regions of India.

Available records speak of Pali, Sanskrit and Tamil as the oldest.

Scholars from the other regional languages may send in their information on this,

One request is that this site is for Sanatana Dharam and not a ground for Linguistic war for that is the shortest cut to destroying Sanatana Dharama.

To me Sanskrit is my Father Tongue and Tamil Mother tongue.

This, I hope, might apply to all of us in various regions of India, the Mother Tongue being the one determined by region in which one is born or picks up from his mother.

Earliest historical evidence to Kanndigas is found in Brahmagiri , Karnataka.

Brahmagiri is an archaeological site located in the Chitradurga district of the state of Karnataka, India. Legend has it that this is the site where age Gautama Maharishi (also spelt Gauthama Maharshi) and his wife Ahalya lived. He was one among seven noted Hindu saints (Saptharshi mandalam). This site was first explored by Benjamin L. Rice in 1891, who discovered rock edicts of Emperor Ashoka here. These rock edicts indicated that the locality was termed as Isila and denoted the southernmost extent of the Mauryan empire.[1][2] The Brahmagiri site is a granite outcrop elevated about 180 m. above the surrounding plains and measures around 500 m east-west and 100 m north-south. It is well known for the large number of megalithic monuments that have been found here.The earliest settlement found here has been dated to at least the 2nd millennium BC

As this date is 2 BC I searched for earlier connections with Sanatana Dharama.

References are found in the Tamil Classics on this and in Legends.

Tamil Purananuru, says the people of Karnataka were from the Yadavas of  Dwaraka.

Now there are references in the Puranas of seven Dwarakas.

This reference about Kannadigas probably refers to the second Dwaraka, when the tribes left for the middle east and elsewhere because of Flood.

One group led by Agastya and Kapila, who compiled Purananuru settled in Karnataka, on the banks of Kaveri River.

Sangam Tamil poets composed over 2000 poems. Purananuru is an encyclopaedia of Tamil culture. It has got less than 400 verses. Purananuru verse 201 was composed by Kapilar two thousand years ago. This is a very important verse in Purananuru. It throws much light on early Indian History. Kapilar talks about 49th generation of Irungovel. Famous Tamil Commentator Nachinarkiniyar , who lived several hundred years ago, gave a very interesting story about this verse.

Nachinarkiniyar said that Agastya brought 12 tribes from Dwaraka ruled by Lord Krishna. Another city in the name of Dwaraka was founded in Karnataka (Mysore) state in the twelfth century. There is an interesting story about how and who founded this city. Hoychalas were the kings who ruled from this city. Hoychala is translated into Tamil asPulikadimal which is found in verse 201.

Chala was a king belonging to Yadu dynasty. While he was hunting in the Western Ghats, he saw a hare heroically fighting with a tiger. This made him to think that this place must have some special importance. When he followed the fighting tiger and hare, an ascetic who was doing penance ordered king Chala to kill the tiger. The ascetic’s order in Sanskrit was “Hatham Hoy Chala”. So from that day on wards the king and his descendants were called Hoychalas. If the verse 201 refers to this anecdote then it must have happened 2000 years ago.

This is reinforced by the Temples dedicated to Hindu Gods by the Hoysalas in Karnataka

More to follow on this.

http://tamilandvedas.com/2012/04/04/karnataka-indus-valley-connection/

Standard