ramanan50

Posts Tagged ‘Kuru dynasty’

Names of 100 Kauravas Mahabharata Family Tree

In Hinduism, History on January 4, 2013 at 08:01

Many have asked me in person and on email the names of all the Kauravas in The Mahabharata.

I am furnishing the List.

 

Mahabharata, Kuru Dyansty Family Tree,

Mahabharata, Kuru Dyansty Family Tree,

Sons.

Duryodhanan
Dussaasanan
Dussahan
Dussalan
Jalagandhan
Saman
Sahan
Vindhan
Anuvindhan
Durdharshan
Subaahu
Dushpradharshan
Durmarshanan
Durmukhan
Dushkarnan
Vikarnan
Saalan
Sathwan
Sulochanan
Chithran
Upachithran
Chithraakshan
Chaaruchithran
Saraasanan
Durmadan
Durvigaahan
Vivilsu
Vikatinandan
Oornanaabhan
Sunaabhan
Nandan
Upanandan
Chithrabaanan
Chithravarman
Suvarman
Durvimochan
Ayobaahu
Mahaabaahu
Chithraamgan
Chithrakundalan
Bheemavegan
Bheemabalan
Vaalaky
Belavardhanan
Ugraayudhan
Sushenan
Kundhaadharan
Mahodaran
Chithraayudhan
Nishamgy
Paasy
Vrindaarakan
Dridhavarman
Dridhakshathran
Somakeerthy
Anthudaran
Dridhasandhan
Jaraasandhan
Sathyasandhan
Sadaasuvaak
Ugrasravas
Ugrasenan
Senaany
Dushparaajan
Aparaajithan
Kundhasaai
Visaalaakshan
Duraadharan
Dridhahasthan
Suhasthan
Vaathavegan
Suvarchan
Aadithyakethu
Bahwaasy
Naagadathan
Ugrasaai
Kavachy
Kradhanan
Kundhy
Bheemavikran
Dhanurdharan
Veerabaahu
Alolupan
Abhayan
Dhridhakarmaavu
Dhridharathaasrayan
Anaadhrushyan
Kundhabhedy
Viraavy
Chithrakundhalan
Pramadhan
Amapramaadhy
Deerkharoman
Suveeryavaan
Dheerkhabaahu
Sujaathan
Kaanchanadhwajan
Kundhaasy
Virajass
Yuyutsu

Daughter: Dussala

 

Enhanced by Zemanta
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,985 other followers

%d bloggers like this: