ramanan50

Posts Tagged ‘Brahma’

1000 Names Of Shiva List By Vishnu

In Hinduism on July 23, 2014 at 19:20

There is Shiva Ashtotra and Shiva Sahasranama as with the other Deities.

 

I am furnishing a List of One thousand Names of Lord Shiva.

 

Lord Shiva.jpg

Lord Shiva.

 

Suta said:

May this be heard, O great sages, I shall now recount the hymn of a thousand names of Shiva, whereby Shiva was pleased.

Vishnu said
:

Shiva; Hara; Mrida; Rudra; Pushkara; Pushpalochana; Arthigamya; Sadachara; Sharva; Shambhu; Maheshvara; Chandrapida; Chandramouli; Vishva; Vishvamareshvara; Vedantasara-sandoha; Kapali; Nilalohita; Dhyanadhara; Aparicchedya; Gouribharta; Ganeshvara; Ashtamurti; Vishvamurti; Trivargasvargasadhana; Jnanagamya; Dridaprajna; Devadeva; Trilochana; Vamadeva; Madadeva; Patu; Parivrida; Drida; Vishvarupa; Virupaksha; Vagisha; Shuchisattama; Sarvapramanasamvadi; Vrishanka; Vrishavahana; Isha; Pinaki; Khatvanga; Chitravesha; Chirantana; Tamohara; Mahayogi; Gopta; Brahma; Dhurjati; Kalakala; Krittivasah; Subhaga; Pranavatmaka; Unnadhra; Purusha; Jushya; Durvasa; Purashasana; Divyayudha; Skandaguru; Parameshthi; Paratpara; Anadimadhyanidhana; Girisha; Girijadhava; Kuberabandhu; Shrikanatha; Lokavarnottama; Mridu; Samadhivedya; Kodandi; Nilakantha; Parashvadhi; Vishalaksha; Mrigavyadha; Suresha; Suryatapana; Dharmadhama. Kshamakshetra; Bhagavana; Bhaganetrabhida; Ugra; Pashupati; Tarkshya; Priyabhakta; Parantapa; Data; Dayakara. (100)

Daksha; Karmandi; Kamashasana; Shmashananilaya; Suksha; Shmashanastha; Maheshvara; Lokakarta; Mrigapati; Mahakarta; Mahoushadhi; Uttara; Gopati; Gopta; Jnanagamya; Puratana; Niti; Suniti; Shuddhatma; Soma; Somarata; Sukhi; Sompapa; Amritapa; Soumya; Mahatejah; Mahadyuti; Tejomaya; Amritamaya; Annamaya; Suhapati; Ajatashatru; Aloka; Sambhavya; Havyavahana; Lokakara; Vedakara; Sutrakara; Sanatana; Maharshi; Kapilacharya; Vishvadipti; Vilochana; Pinakapani; Bhudeva; Svastida; Svastikrita; Sudhi; Dhatridhama; Dhamakara; Sarvaga; Sarvagochara; Brahmasrika; Vishvasrika; Sarga; Karnikara; Priya; Kavi; Shakha; Vishakha; Goshakha; Shiva; Bhishaka; Anuttama; Gangaplavodaka; Bhaya; Pushkala; Sthapati; Sthira; Vijitatma; Vishayatma; Bhutavahana; Sarathi; Sagana; Ganakaya; Sukirti; Chinnasamshaya; Kamadeva; Kamapala; Bhasmoddhulita-vigraha; Bhasmapriya; Bhasmashyai; Kami; Kanta; Kritagama; Samavarta; Nivritatma; Dharmapunja; Sadashiva; Akalmasha; Chaturvahu; Durvasa; Durasada; Durlabha; Durgama; Durga; Sarvayudhavisharada; Adhyatmayoganilaya; Sutantu; Tantuvardhana. (200)

Shubhanga; Lokasaranga; Jagadisha; Janardana; Bhasmashuddhikara; Meru; Ojasvi; Shuddhavigraha; Asadhya; Sadhusadhya; Bhrityamarkatarupadhrika; Hiranyareta; Pourana; Ripujivahara; Bala; Mahahrada; Mahagarta; Vyali; Siddhavrindaravandita; Vyaghracharmambara; Mahabhuta; Mahanidhi; Amritasha; Amritavapu; Panchajanya; Prabhanjana; Panchavimshatitattvastha; Parijata; Para-vara; Sulabha; Suvrata; Shura; Brahmavedanidhi; Nidhi; Varnashramaguru; Varni; Shatrujita; Shatrutapana; Ashrama; Kshapana; Kshama; Jnanavana; Achaleshvara;Pramanabhuta; Durjneya; Suparna; Vayuvahana; Dhanurdhara; Dhanurveda; Gunarashi; Gunakara; Satyasatyapara; Dina; Dharmaga; Ananda; Dharmasadhana; Anantadrishti; Danda; Damayita; Dama; Abhivadya; Mahamaya; Vishvakarma; Visharada; Vitaraga; Vinitatma; Tapasvi; Bhutabhavana; Unmattavesha; Pracchanna; Jitakama; Ajitapriya; Kalyanaprakriti; Kalpa; Sarvalokaprajapati; Tarasvi; Tavaka; Dhimana; Pradhanaprabhu; Avyaya; Lokapala; Antarhitatma; Kalpadi; Kamalekshana; Vedashastrarthatattvajna; Aniyama; Niyatashraya; Chandra; Surya; Shani; Ketu; Varanga; Vidrumacchavi; Bhaktivashya; Anagha; Parabrahm-amrigavanarpana; Adri; Adryalaya; Kanta; Paramatma. (300)

Jagadguru; Sarvakarmalaya; Tushta; Mangalya; Mangalavrita; Mahatapa; Dirghatapa; Sthavishtha; Sthavira; Dhruva; Aha; Samvatsara; Vyapti; Pramana; Parmatapa; Samvatsarakara; Mantra-pratyaya; Sarvadarshana; Aja; Sarveshvara; Siddha; Mahareta; Mahabala; Yogi; Yogya; Siddhi; Mahateja; Sarvadi; Agraha; Vasu; Vasumana; Satya; Sarvapaphara; Sukirti; Shobhana; Shrimana; Avanmanasagochara; Amritashashvata; Shanta; Vanahasta; Pratapavana; Kamandalundhara; Dhanvi; Vedanga; Vedavita; Muni; Bhrajishnu; Bhojana; Bhokta; Lokanantha; Duradhara; Atindriya; Mahamaya; Sarvavasa; Chatushpatha; Kalayogi; Mahanada; Mahotsaha; Mahabala; Mahabuddhi; Mahavirya; Bhutachari; Purandara; Nishachara; Pretachari; Mahashakti; Mahadyuti; Ahirdeshyavapu; Shrimana; Sarvacharyamanogati; Vahushruta; Niyatatma; Dhruva; Adhruva; Sarvashaska; Ojastejodyutidara; Nartaka; Nrityapriya; Nrityanitya; Prakashatma; Prakashaka; Spashtakshara; Budha; Mantra; Samana; Sarasamplava; Yugadikrida; Yugavarta; Gambhira; Vrishavahana; Ishta; Vishishta; Shishteshta; Shalabha; Sharabha; Dhanu; Tirtharupa; Tirthanama; Tirthadrishya; Stuta. (400)

Arthada; Apamnidhi; Adhishthana; Vijaya; Jayakalavita; Pratishthita; Pramanajna; Hiranyakavacha; Hari; Vimochana; Suragana; Vidyesha; Vindusamshraya; Balarupa; Vikarta; Balonmatta; Gahana; Guha; Karana; Karta; Sarvabandhavimochana; Vyavasaya; Vyavasthana; Sthanada; Jagadadija; Guruda; Lalita; Abheda; Bhavatmatmasamsthita; Vireshvara; Virabhadra; Virasanavidhi; Virata; Virachudamani; Vetta; Tivrananda; Nadidhara; Ajnadhara; Tridhuli; Shipivishta; Shivalaya; Balakhilya; Mahachapa; Tigmamshu; Badhira; Khaga; Adhirma; Susharana; Subrahmanya; Sudhapati; Maghavana; Koushika; Gomana; Virama; Sarvasadhana; Lalataksha; Vishvadeha; Sara; Samsarachakrabhrita; Amoghadanda; Madhyastha; Hiranya; Brahmavarchasi; Paramartha; Para; Mayi; Shambara; Vyaghralochana; Ruchi; Virinchi; Svarbandhu; Vachaspati; Aharpati; Ravi; Virochana; Skanda; Shasta; Vaivasvata; Yama; Yukti; Unnatakirti; Sanuraga; Paranjaya; Kailashadhipati; Kanta; Savita; Ravilochana; Vidvattama; Vitabhaya; Vishvabharta; Anivarita; Nitya; Niyatakalyana; Punyashravanakirtana; Durashrava; Vishvasaha; Dhyeya; Duhsvapnanashana; Uttarana; Dushkritiha. (500)

Vijneya; Duhsaha; Bhava; Anadi ; Bhurbhuvakshi; Kiriti; Ruchirangada; Janana; Janajanmadi; Pritimana; Nitimana; Dhava; Vasishtha; Kashyapa; Bhanu; Bhima; Bhimaparakrama; Pranava; Satpatchachara; Mahakasha; Mahaghana; Janmadhipa; Mahadeva; Sakalagamaparaga; Tattva; Tattavit; Ekatma; Vibhu; Vishvavibhushana; Rishi; Brahmana; Aishvaryajanmamrityujaratiga; Panchayajnasamutpatti; Vishvesha; Vimalodaya; Atmayoni; Anadyanta; Vatsala; Bhaktalokadhrika; Gayatrivallabha; Pramshu; Vishvavasa; Prabhakara;; Shishu; Giriraha; Samrata; Sushena; Surashatruha; Amogha; Arishtanemi; Kumuda; Vigatajvara; Svayamjyoti; Tanujyoti; Achanchala; Atmajyoti; Pingala; Kapilashmashru; Bhalanetra; Trayitanu; Jnanaskandamahaniti; Vishvotipatti; Upaplava; Bhaga; Vivasvana; Aditya; Yogapara; Divaspati; Kalyanagunanama; Papaha; Punyadarshana; Udarakirti; Udyogi; Sadyogi; Sadasanmaya; Nakshatramali; Nakesha; Svadhishthanapadashraya; Pavitra; Paphari; Manipura; Nabhogati; Hrit; Pundarikasina; Shatru; Shranta; Vrishakapi; Ushna; Grihapati; Krishna; Paramartha; Anarthanashana; Adharmashatru; Ajneya; Puruhuta; Purushruta; Brahmagarbha; Vrihadgarbha; Dharmadhenu; Dhanagama. (600)

Jagaddhitaishi; Sugata; Kumara; Kushalagama; Hiranyavarna; Jyotishmana; Nanbhutarata; Dhvani; Araga; Nayandyaksha; Vishvamitra; Dhaneshvara; Brahmajyoti; Vasudhama; Mahajyotianuttama; Matamaha; Matarishva; Nabhasvana; Nagaharadhrika; Pulastya; Pulaha; Agastya; Jatukarnya; Parashara; Niravarananirvara; Vairanchya; Vishtarashrava; Atmabhu; Aniruddha; Atri; Jnanamurti; Mahayasha; Lokaviragranti; Vira; Chanda; Satyaparakrama; Vyalakapa; Mahakalpa; Kalpaviriksha; Kaladhara; Alankarishnu; Achala; Rochishnu; Vikramonnata; Ayuhshabdapati; Vegi; Plavana; Shikhisarathi; Asamsrishta; Atithi; Shatrupreamathi; Padapasana; Vasushrava; Pratapa; Havyavaha; Vishvabhojana; Japaya; Jaradishamana; Lohitatma; Tanunapata; Brihadashva; Nabhoyoni; Supratika; Tamisraha; Nidagha; Tapana; Megha; Svaksha; Parapuranjaya; Sukhanila; Sunishpanna; Surabhi; Shishiratmaka; Vasanta; Madhava; Grishma; Nabhasya; Vijavahana; Angira; Guru; Atreya; Vimala; Vishvavahana; Pavana; Sumati; Vidvana; Travidya; Naravahana; Manobuddhi; Ahamkara; Kshetrajna; Kshetrapalaka; Jamadagni; Balanidhi; Vigala; Vishvagalava; Aghora; Anuttara; Yajna; Shreye. (700)

Nishshreyahpatha; Shaila; Gaganakundabha; Danavari; Arindama; Rajanijanaka; Charuvishalya; Lokakalpadhrika; Chaturveda; Chatrubhava; Chatura; Chaturapriya; Amlaya; Samamlaya; Tirthavedashivalaya; Vahurupa; Maharupa; Sarvarupa; Charachara; Nyayanirmayaka; Nyayi; Nyayagamya; Nirantara; Sahasramurddha; Devendra; Sarvashastraprabhanjana; Munda; Virupa; Vikranta; Dandi; Danta; Gunottama; Pingalaksha; Janadhyaksha; Nilagriva; Niramaya; Sahasravahu; Sarvesha; Sharanya; Sarvalokadhrika; Padmasana; Paramjyoti; Parampara; Paramphala; Padmagarbha; Mahagarbha; Vishvagarbha; Vichakshana; Characharajna; Varada; Varesha; Mahabala; Devasuraguru; Deva; Devasuramahashraya; Devadideva; Devagni; Devagnisukhada; Prabhu; Devasureshvara; Divya; Devasuramaheshvara; Devadevamaya; Achintya; Devadevatmasambhava; Sadyoni; Asuravyaghra; Devasimha; Divakara; Vibudhagravara; Shreshtha; Sarvadevottamottama; Shivajnanarata; Shrimana; Shikhi-shriparvatapriya; Vajrahasta; Siddhakhadgi; Narasimhanipatana; Brahmachari; Lokachari; Dharmachari; Dhanadhipa; Nandi; Nandishvara; Ananta; Nagnavratadhara; Shuchi; Lingadhyaksha; Suradhyaksha; Yogadhyaksha; Yugavaha; Svadharma; Svargata; Svargakhara; Svaramayasvana; Vanadhyaksha; Vijakarta; Dharmakrit; Dharmasambhava; Dambha. (800)

Alobha; Arthavit; Shambhu; Sarvahbutamaheshvara; Shmashananilaya; Tryksha; Setu; Apratimakriti; Lokottaras-phutaloka; Trymbaka; Nagabhushana; Andhakari; Makhaveshi; Vishnukandharapatana; Hinadosha; Akshayaguna; Dakshari; Pushadantabhit; Dhurjati; Khandaparashu; Sakala; Nishkala; Anagha; Akala; Sakaladhara; Pandurabha; Mrida; Nata; Purna; Purayita; Punya; Sukumara; Sulochana; Samageyapriya; Akrura; Punyakirti; Anaymaya; Manojava; Tirthakara; Jatila; Jiviteshvara; Jivitantakara; Nitya; Vasureta; Vasuprada; Sadgati; Satkriti; Siddhi; Sajjati; Kalakantaka; Kaladhara; Mahakala; Bhuasatyapraryana; Lokalavanyakarta; Lokottarasukhalaya; Chandrasanjivana; Shasta; Lokaguda; Mahadhipa; Lokabandhu; Lokanatha; Kritajna; Krittibhushana; Anapaya; Akshara; Kanta; Sarvashastrahadvara; Tejomaya; Dyutidhara; Lokagranti; Anu; Shuchismita; Prasannatma; Durjjeya; Duratikrama; Jyotirmaya; Jagannatha; Nirakra; Jaleshvara; Tumbavina; Mahakopa; Vishoka; Shokanashana; Trllokapa; Trilokesha; Sarvashuddhi; Adhokshaja; Avyaktalakshana; Deva; Vyaktavyakta; Vishampati; Varashila; Varaguna; Saramandhana; Maya; Brahma; Vishnu; Prajapala; Hamsa; Hamsagati. (900)

Vaya; Vedha; Vidhata; Dhata; Srashta; Harta; Chaturmukha; Kailasa-Shikharavasi; Sarvavasi; Sadagati; Hiranyagarbha; Druhina; Bhutapa; Bhupati; Sadyogi; Yogavit; Yogi; Varada; Brahmanapriya; Devapriya; Devanatha; Devajna; Devachintaka; Vishamaksha; Vishalaksha; Vrishada; Vrishavardhana; Nirmama; Nirahamkara; Nirmoha; Nirupadrava; Darpha; Darpada; Dripta; Sarvabhutaparivartaka; Sahasrajit; Sahasrarchi; Prabhava; Snigddhaprakritidakshina; Bhutabhavyabhavannatha; Bhutinashana; Artha; Anartha; Mahakosha; Parakaryaikapandita; Nishkantaka; Kritananda; Nirvyaja; Vyajamardana; Sattvavana; Sattvika; Satyakirti; Snehakritagama; Akampita; Gunagrahi; Naikatma; Naikakarmakrit; Suprita; Sumukha; Suksha; Sukara; Dakshinaila; Nandiskandhadhara; Dhurya; Prakata; Pritivardhana; Aparajita; Sarvasattva; Govinda; Adhrita; Sattvavahana; Svadhrita; Siddha; Putamurti; Yashodhana; Varahabhringadhrika; Bhringi; Balavana; Ekanayaka; Shrutiprakasha; Shrutimana; Ekabandhu; Anekakrit; Shrivatsalashivarambha; Shantabhadra; Sama; Yasha; Bhushaya;Bhushana; Bhuti; Bhutakrit; Bhutabhavana; Akampa; Bhaktikaya; Kalaha; Nilalohita; Satyavrata; Mahatyagi; Nityashantiparayana; Pararthavritti; Vivikshu; Visharada; Shubhada; Shubhakarta; Shubhanama; Shubha; Anarthita; Aguna; Sakshi; Akarta. (1000)

 

-Shiva Sahasranama,Kotirudra Samhita, Shiva Purana,Book 4, Chapter 35, Slokas 1-133.

Citation.

www.harekrsna.de

 

Daksha Yagna Temples Daksha’s Head Severed

In Hinduism on July 23, 2014 at 10:16

Daksha Prajapathi was the Human being to be created by Lord Brahma.

 

While there by be differences among the Puranas on some legends, thee is no variation in the Legend of Daksha.

 

Shivlingam- This is the neck portion of Daksh Prajapati who was decapitated by Maha Rudra.jpg

Shivlingam- This is the neck portion of Daksh Prajapati who was decapitated by Maha Rudra.

 

“As mentioned in the Mahabharata and other texts of Hinduism, King Daksha Prajapati, the father of Sati, Shiva’s first wife, performed Yagna at the place where the temple is situated. Although Sati felt insulted when her father did not invited Shiva to the ritual, she attended the yagna. She found that Shiva was being spurned by her father and she burnt herself in the Yajna Kunda itself. Shiva got angry and sent his Gaṇas, the terrible demi-god Vīrabhadra and Bhadrakali to the ritual.[2] On the direction of Shiva, Virabhadra appeared with Shiva’s ganas in the midst of Daksha’s assembly like a storm wind and waged a fierce war with the gods and mortals present culminating in the beheading of Daksha, who was later given the head of a goat at the behest ofBrahma and other gods. Much of the details of the Ashvamedha Yagna (Horse Sacrifice) ofDaksha are found in the Vayu Purana.”

 

There are quite a few Temples in India where Daksha is reported to have performed the Daksha Yagna.

 

Kamakya, Assam, near Gwahati,

 

Kankhal, about 4 km from HaridwarUttarakhandIndia

 

Draksharama, Andhra Pradesh,

 

Draksharama Temple,Andhra Pradesh.jpg

Draksharama Temple.

and curiously,

 

in Kerala,Kottiyoor.

 

Daksha Yagna, Neyaatam,Kottiyoor.jpg

Daksha Yagna, Neyaatam,Kottiyoor.

 

Loard Brahma and Loard Vishnu approached Lord Siva and prayed to shed his anger. Siva became calm and agreed to restore Daksha’s life for yaaga completion. As his head could not be traced, head of a lamb was fixed on Daksha’s body and he was revived. By the grace of Loard Siva Daksha completed his yaaga.

The site of this yaaga was subsequently covered with dense forest. Centuries later hill tribes called Kurichyas were hunting deer in this forest area and he was sharpening his arrow on a stone, suddenly blood oozed out. This strange phenomenon confused the hill tribes and they reported this incident to nearby Padingitta Namboothiri’s illam. The Namboothiri well-versed in tantric lore got an intuition that an idol is lying at a particular spot. Namboothiri  told Kurichyas to inform four prominent Nair families in Manathana village. Kurichyas reach Manathana and informed Kulangarayath, Aakkal, Karimbanakkal chathoth and Thittayil families.

All four members of Nair family and Padingitta Namboothiri were went to the spot where the incident happen. Great surprise they found a bleeding stone in the forest.  Ablutions with water, ghee and milk could not control the blood flow and finally tender coconut water stopped the blood.

On consultation with astrologer they come to know that it is a holy land where Daksha conducted his yaaga and bleeding stone was a ‘swayambu idol’. It is belived that Lord Siva took form of ‘swayambu ’ next to where Devi Sathi immolated herself in the ‘yaagagni’.

The place where swayambu idol was found is known as ‘Akkare Kottyoor’. “Akkare Kottiyoor”  is opened only during the Vyskha Mahotsavam.   ‘Ikkare Kottiyoor’ is nalukettu temple complex where regular poojas happening. Regular poojas and other rituals were to be conducted and it is believed that Sri Shankaracharya who set out present day rituals with his spiritual vision.

 

I am curious as to how a King from Himalayas could have performed this in deep South.

 

To me Haridwar seems to be the correct one,Kamakya could have been the place where Sati immolated herself.

 

Inputs welcome.

“The name Draksharama is said to be a corrupted form of ‘Draksharama’ or the garden of Drakshaprajapathi. The place is said to depict the well-known puranic legend of Dakshaprajapathi’s Yagna. According to this, Dakshaprajapathi’s daughter Dakshayani had married Lord Siva, though Drakshaprajapathi was not very happy over it. Once Drakshaprajapathi performed a great yagna, to which, out of his ‘dambha’ and ‘darpa’, he did not invite Lord Siva. Dakshayani was anxious to attend this Yagna of her father, but at the same time could not openly attend it in as much as her Lord viz., Lord Siva, had been deliberately excluded from it. She was thus torn between two compelling desires. Finally, she resolved to attend the sacrifice even though she too had not been invited as the consort of Lord Siva.”

 

Citation.

http://www.hindubooks.org/temples/andhrapradesh/draksharama/page4.htm

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Daksheswara_Mahadev_Temple

 

http://kottiyoordevaswom.com/index.php/component/content/article?layout=edit&id=107

 

 

 

 

 

Hymn For Cancer Amrutha Sanjeevana Dhanvathri Stuthi

In Hinduism on July 21, 2014 at 08:33

Some diseases like Cancer are more worrisome.

 

Despite various treatments like Chemotherapy,Radiation Therapy, the concern persists.

 

May be what I say is unpalatable, the fact is that of the efficacy of these treatments and the cure they are likely to effect, Doctors are as much in the dark as the patients, the patients admit the fact, Doctors do not admit it openly.

In these cases, one turns to God.

 

I have posted The Mrutha Sanjeevani Mantra to get relief from Mental stress and tensions,

 

This is addressed to Lord Shiva.

 

Lord Dhanvantri, the First Doctor, an Avatar of Vishnu, who rose from the Ocean is the Perfect source to address these types of health issues.

 

The Amrutha Sanjeevana Mantra.

 

Lord Dhanvantri.jpg

Lord Dhanvantri.

 

“Translated by
P.R.Ramachander

(Lord Dhanvanthari Rose up from the ocean of milk when it was churned holding in his hand , a pot of nectar . He is considered as another form of Lord Vishnu and also considered as the doctor for all universe. The Sanskrit original of this stotam taken from Sudarsana Samhitha is available in
https://docs.google.com/file/d/0ByHsyol17T5XMkF3SEQ1Z0hZNzg/edit?pli=1 )

1.Namo nama viswa vibhavanaya,namo nama loka sukha pradaya,
Namo nama viswa srujeswaraya, namo nama mukthi vara pradhaya.

Salutations to him who looked after the world ,
Salutations to him who kept the people of the world in pleasant state,
Salutations to the god who maintained the world ,
Salutations to the God who gives boons of salvation.

2.Namo Namaste akhila lokapayaa, namo Namaste akhila loka dhaya,
Namo Namaste Akhila karanaya , namo Namaste Akhila loka rakshakaya

Salutations to the God who is the reason of arrival of all worlds,
Salutations to the God who gave us all the worlds,
Salutations to the God who is the cause of all,
Salutations to the God who protects all the world.

3.Namo Namaste akhila loka harthre , namo Namaste viruja prakathre,
Namo Namaste Akhila viswa dharthre, namo Namaste Akhila loka mathre

Salutations to the God who destroys all the worlds,
Salutations to the God who caused the land of cattle herds
Salutations to the God who carries all the worlds,
Salutations to him who is more powerful than all the worlds.

4.Srushtam deva characharam jagadhidham , brahma swaroopena they,
Sarva thath paripalyathje jagadhidham Vishnu swaroopena they,
Viswam saheeyathe thadeva nikhilam Rudra swaroopena they,
SAmsichya amrutha seekarair hara maharishtam chiram jeevaya.

Oh God you created the world with moving and non moving beings in the form of Brahma,
And looked after that entire world in the form of Lord Vishnu,
And destroyed all that mighty worlds in the form of Rudra,
And by sprinkling nectar all over and destroyed the great sufferings and made us live long.

5.Yo Dhanvanthari samgnayaa nighadhitha ksheerabdhitho nisrutho,
Hasthaabhyaam jana jeevanaabhya kalasam peeyusha poorna dadhat,
Ayurveda mareerachaj janarujaam naasaya sa thwam mudhaa,
Samsinchyamrutha seekarair hara maharishtam chiram jeevaya.

He rose from the ocean of milk , which was churned with the name Dhanvanthri,
Holding in his hand a pot full of lives of people and gave it to us,
And with great joy he gave the science of Ayurveda for destroying sickness of people,
And by sprinkling nectar all over he destroyed the great sufferings and made us live long.

6.Sthree roopam vara bhooshanambara daram trilokya sammohanam,
Kruthwaa paayayathi sma y asura ganaan peeyusham athyuthamam,
Chakre daithya ganaan sudhaa virahithaan sammohya sa thwam mudhaa,
Samsinchyamrutha seekarair hara maharishtam chiram jeevaya.

Feminine form, , ornamented , clad in silk , most attractive of the three worlds,
He was Making for the group of devas the very great nectar,
Indra, devas who were starved for nectar were joyfully attracted to him,’
And by sprinkling nectar all over he destroyed the great sufferings and made us live long.

7.Chakshusu oshadhi samplaava bhoovedapa jasha krutha ,
Sincha sinchathmrutha kanai chiram jeevaya jeevaya .

From his eyes medicinal herbs ebbed out and in the earth and they became the forest,
He sprinkled them with the drops of nectar , so that all would live and live long

8.Prushta mandhara nirghoona nidraksha kamataakruthe,
Sincha sinchamrutha kanai chiram jeevaya jeevaya..

When the Mandhara at his back tumbled , he saved it in the form of a tortoise,
He sprinkled it with the drops of nectar , so that all would live and live long

9.Daroddhara Hiranyaksha gathe krodakruthe prabho,
Sincha sinchamrutha kanai chiram jeevaya jeevaya..

When the Lord who went as a boar in the path taken by Hiranyaksha who stole the earth,
He sprinkled it with the drops of nectar , so that all would live and live long

10.Bhaktha thrasa vinasaathaa chandathwa nruhare Prabho,
Sincha sinchamrutha kanai chiram jeevaya jeevaya..

For destroying the sorrow of your devotee, the God came as man lion with warmth, Oh Lord .
He sprinkled it with the drops of nectar , so that all would live and live long.

11.Yaganchala bali thrasa muktha nirjara Vamana,
Sincha sinchamrutha kanai chiram jeevaya jeevaya..

The young Vamana removed the anxiety to Mahanbali in the Yaga place and gave him freedom,
He sprinkled it with the drops of nectar , so that all would live and live long.

12.Kshtriyaranya sancheda kutara kara rainuka,
Sincha sinchamrutha kanai chiram jeevaya jeevaya..

The son of Renuka armed an axe cut the forest of Kshatriyas,
He sprinkled it with the drops of nectar , so that all would live and live long.

13.Raksho raja prathapa Abdhi soshanasuga Raghava,
Sincha sinchamrutha kanai chiram jeevaya jeevaya..

The great king Raghava protected by draining out the sea and moving the army,
He sprinkled it with the drops of nectar , so that all would live and live long.

14.Bhoobarasura sandoha Kalagne Rukmanipathe,
Sincha sinchamrutha kanai chiram jeevaya jeevaya.

The consort of Rukhmani who like a forest fire destroyed the asuras who filled the world,
He sprinkled it with the drops of nectar , so that all would live and live long

15.Veda marga rathaan arha vibrahnthyai Budha roopa drik,
Sincha sinchamrutha kanai chiram jeevaya jeevaya.

As Buddha he steered away the chariot travelling in the path of Veda , from madness,
He sprinkled it with the drops of nectar , so that all would live and live long

16.Kali varnasramaa spashta dharma ddharyai Kalki roopa Baak,
Sincha sinchamrutha kanai chiram jeevaya jeevaya.

The God in the form of Kalki who made the varnasrama of kali age in to clear path of Dharma,
He sprinkled it with the drops of nectar , so that all would live and live long

17.Aasadhya kashta sadhyaa ye maharoga bhayankara,
Cchindhi thaanaasu chakrena chiram jeevaya jevaya.

As God he cut off the terrible diseases which are difficult,
And hard to cure, by his holy wheel, live, long live.

18.Alpa mruthyum chaa apamrutyum mahothpaadath upadravaan,
Bhindhi bhindhi gadhagathou , chiram jeevaya jeevaya

As god he powdered the troubles caused by epidemics causing,
Untimely deaths as well as some bad deaths by his mace , live, long live

19.Aham na jaane kimapi thwadanyath,
Samaasraye Nadha paadambujam they,
Kurushva thadhan manaseepsitham they,
Sukarmana kena samakshameeyam.

I do not know anybody except you,
In this life except your lotus like feet,
Please get done whatever you think is fit,
And by your good deeds in front of all our eyes.

20.Thwameva thatho, Janani thwameva ,
Thwameva nadhas cha thwameva bandhu,
Vidhyaa dhanagara kulam thwamaiva,
Thwameva sarvam mama deva deva.

You are my father , you are my mother,
You are my lord, You are my relative,
You are education, money and clan,
Oh God of gods, you are my everything

21.Na may aparadham pravalokaya prabho,
Aparadha sindhoscha dhayanidhisthwam, Thathena dushtopi sutha surakshayathe ,
Dhayaluthaa they avathu sarvadhaa asmaan.

Oh Lord please do not bother about my mistakes,
Among the several forest of errors committed, Oh treasure of mercy,
For , the father protects the son from bad people ,
And be merciful always on me.

22.Ahaha vismara nadha na maam sadhaa,
Karunayaa nijayaa paripooritha , Bhuvi bhavan yadi may nahi rakshaka,
Kadam aho jeevana mathra vai.

Oh Lord do not ever forget me,
And always complete me with your mercy,
In this earth if you are not the protector,
What is the way out in this life for me.

23Daha daha krupayaa vyadhi jaalam visalam,
Hara hara kara baalam cha alpa mruthyo karalam,
Nija nija paripalam thwaam bhaje bhaavayaalam,
Kuru kuru bahu kalam jeevitham may sadaalam.

Burn, burn the net of diseases which are broad,
Destroy, destroy the horrible premature death by your hands,
As you are the true protector and I sing about your greatness,
Make, make my hands strong and make life for a long time.

Kleem sreem Kleem Sreem namo Bhagawathe Janardhanaya,
Sakala durithaani nasaya nasaya , ksmoum aarogyam kuru kuru,
Hreem deergamayur dehi swahaa

Kleem sreem Kleem sreem My salutations to God Janardhana ,
Destroy destroy all sufferings, Ksmoum give , give me health
Hreem Give me long life

Phalasruthi
The result of chanting

25.Asya dharadho jaapaadh alpa mruthyu prasamyathi
Garbha raksha karam streenaam , balanam jeevanam param

If this is worn or chanted , untimely death would come to an end,
For ladies pregnancy would be protected and for boys life would be divine.

26.Sarva roga prasamyanthi , sarva badhaa prasamyathi,
Kudrishtijam bhayam nasyeth thadhaa prethadhijam bhayam

All diseases would be cured, all distresses would be avoided,
The fear of envious look and that of seeing a corpse would go away.

Ithi sri sudarsanan samhithaayaam amrutha sanjeevana dhanwanthgri stotram sampooornam

Thus ends the prayer to Dhanvantri which occus in Sudarasana Samhitha.

 

Citation.

http://www.hindupedia.com/en/Amrutha_SAnjeevana_Dhanvanthari_sthuthi

 

http://ramanan50.wordpress.com/2014/05/15/mental-tension-relief-mantra-mrita-sanjivini-mantra/

 

Hand Of Prajapati In The Sky

In Astrophysics, Hindu deities on July 20, 2014 at 18:35

Prajapati was the human created by Brahma .

 

He got his daughters married to the Seven Sages and in one instance had Lord Shiva as his son in law.

 

Hindus have identified the hand of Prajapati in a Stellar Constellation.

 

“As these stars were utilized by the Arabs in forming their exaggerated Asad (lion), so also were they by the Hindus in the immense Praja-pati, of which they marked the hand, — this title being duplicated for Orion, and much better known for that constellation. The head of the figure was marked by Citra, our Spica, and the thighs by the two Vicakhas, alpha and beta Libra; while the Anuradhas, delta, and pi Scorpio, formed Praja-pati’s standing-place. Incongruously enough, they considered Nishtya, or Svati, — our star Arcturus, — as the heart; but as this was far out of the proper place for that organ, Professor Whitney substituted iota, kappa, and lambda Virginis of the manzil and sieu.”

Corvus, Raven.jpg

Corvus, Raven.

 

Fixed stars in CorvusFixed StarLong 1900Long 2000Decl 2000Lat 2000RASp. Cl.MagGienah (CRV) Gamma09LIB2010LIB44-17.31-14.2912h15mB82.8Minkar Epsilon10LIB1711LIB40-22.36-19.4012h10mK33.2Alchita Alpha10LIB5112LIB15-24.44-21.4412h08mF24.2Algorab Delta12LIB0413LIB27-16.31-12.1112h29mA03.1Kraz Beta15LIB5817LIB22-23.22-18.0212h34mG42.8

 

Citation.

http://www.umich.edu/~lowbrows/guide/hydra.html

 

http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Corvus.html

 

Pyramid Temple of Adi Brahma Khokhan

In Hinduism on July 12, 2014 at 07:05

Temples for Brahma, the Creator are few.

 

Mythological reason is that Brahma lied about finding the feet of Lord Shiva in the form of Linga and was cursed to this effect by Ishwara

.

Philosophically speaking, Brahma is not worshiped because He is the Creator, the cause of Birth.

 

Hinduism attributes the cause of suffering and endless cycle of Life and Death to Birth.

Adi Brahma Temple, Khokhan, Himacha Pradesh.jpg

Adi Brahma Temple, Khokhan, Himachal Pradesh.The four-tiered magnificent hansakara structure of the Adi Brahma temple is about 2,000 cms. tall. The formal arrangement of the temple as a whole is graceful, although the bottom tier is disproportionately wider. The upper three tiers are richly ornamented with graceful and high-raised supporting brackets. These lend an aura of sublime dignity to this edifice.”

 

Temple Doors of Brahma,Adi Brahma temple,Khokhan.jpg

Temple Doors of Brahma,Adi Brahma temple,Khokhan.

 

Hence Brahma is avoided.

 

There is Temple for Brahma at Tiruppattur, Tamil  Nadu.

 

Then there is the famous Temple of Brahma in Pushkar.

There is another at Khokhan in Himachal Pradesh.

 

In the village of Khokhan, about 4 kms. from Bhuntar in the Kullu Valley, is a large wooden temple dedicated to the worship of Adi-Brahma. Kullu, once known as Kulanthpitha, has been called “the end of the habitable world”, being located in the far reaches of Himachal Pradesh.

 

The temple is located close to Bhuntar, on a road beginning in Shamshi, and moving towards the village of Khokhan. The temple is positioned at about same elevation as the Dayar temple of Lord Vishnu, across the valley.

 

The ancient, magnificent, multi-tiered pyramidal wooden temple in the heart of the village, dedicated to Adi Brahma, had also, thus, remained

 

unknown to the scholars and researchers until Penelope Chetwode-John Nankivell team noticed its nostalgic grandeur some two decades ago.

 

This temple has assumed greater significance, for it is the finest of the four temples so far identified with Brahma in the Kullu Valley. The other three are at Phati-Kanaun, Shilpihar, and Rahala villages. Besides these, there is a significant temple of Adi Purkha, which is also traditionally associated with Brahma at village Tihri (Uttarsal) in Mandi district. Another temple of Brahma exists at Surla Charan in Nahan tehsil of district Sirmaur.

 

The temple is laid out on a square plan, measuring approximately 900 x 900 cms. externally. The outer edge of plinth is defined by the sturdy deodar wood plinth-beams, which are lap-jointed on the corners. On these plinth beams, massive pillars are placed on the corners, with two in between each side. A 190 cm. wide verandah runs on all sides, leaving a square area, 520 x 520 cms. externally, for the sanctum. The sanctum has a sunken floor. In the sanctum, there is a 150 cm. tall black stone lingam, which the villagers believe belongs to the original foundation of this temple, when a 10th-11th century stone temple stood at this site.

 

Citation.

http://www.harekrsna.com/sun/features/08-09/features1459.htm

 

 

http://ramanan50.wordpress.com/2013/04/12/brahmas-temple-forms-the-base-of-a-triangletirupattur/

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,764 other followers

%d bloggers like this: